Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е създаден и се поддържа от ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Предложенията за промени в данъчните закони за 2017 г. получиха одобрение от НСТС Избрана

  • Написана от 

Предложенията за промени в данъчните закони за 2017 г. получиха одобрение от НСТСПредставителите на работодателските организации, синдикатите и правителството обсъдиха на заседание на НСТС предложените от финансовото министерство в средата на септември промени в данъчното законодателство за 2017 г.

Проектът за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, с който се правят промени и в редица други данъчни закони, получи принципната поткрепа на бизнеса заради запазването на данъчната тежест на досегашните нива и облекчаване на информационния обмен между задължените лица и приходните администрации. Одобрен е и възприетия подход  за ограничаване на разплащанията в брой чрез намаляване на съответния праг и за електронното подаване на данъчни декларации.

Ето какво ще се промени в данъчното законодателство след като бъде гласуван и обнародван законопроектът на МФ:

  • Закон за акцизите и данъчните складове

- Ще бъде въведено изрично определение за „употребявани бандероли“ с цел правилното прилагане на закона и ограничаване на възможностите за избягване на плащането на акцизи и данъци. 

- Ще отпадане изискването лицата да представят пред митническата администрация удостоверения за наличие или липса на данъчни задължения и дължими осигурителни вноски, тъй като тази информация вече може да се получи по служебен път от заинтересованата администрация. 

- Ще има промяна в съотношението между специфичния и пропорционалния акциз за цигарите. Специфичният акциз ще бъде увеличан от 70 лв. на 101 лв за 1000 къса, като едновременно с това се изменя пропорционалният акциз проетапно за достигане на минималните нива на облагане за ЕС до 01.01.2018 г. (27% от продажната цена за 2017 г. и 28% от продажната цена за 2018 г.).

- Ще бъде въведена нова разпоредба относно разносната търговия на цигари и случаите, в които се извършват продажби директно от транспортните средства.

  • Закон за данък върху добавената стойност

- Регламентират се различни случаи на корекции на ползван данъчен кредит за недвижими имоти, стоки и услуги, които освен за независимата икономическа дейност на данъчно задълженото лице, се използват за цели, различни от нея. В текста на закона са включени математически формули за определяне как да бъдат извършвани корекции на ползвания данъчен кредит, когато са настъпили изменения в използването на актива за служебни и лични нужди.

- Въвеждат се разпоредби, които отстраняват неяснотите и неточностите относно датата на доставка при доставка на стока при условията на финансов лизинг, както и текстове, които определят разширеното приложение на благоприятния режим на облагане на общата туристическа услуга от туроператор към всяко лице, в т.ч. към друг туроператор или към туристически агент. Промените са във връзка с констатирани несъответствия на ДДС законодателството ни с правото на ЕС и привеждането му в съответствие с решения на Съда на ЕС.

В ЗДДС са предвидени и редица други промени, свързани с възникнали затруднения при практическото прилагане на разродебите (могат да бъдат разгледани подробно в приложения като прикачен файл текст на ЗИД на ЗАДС и мотиви към него).

  • Закон за корпоративното подоходно облагане

- Данъчните декларации и за бизнеса, и за физическите лица ще се подават само онлайн. За фирмите задължението влиза в сила от 2017 г. и декларирането ще се извършва задължително с електронен подпис. Физическите лица ще са задължени да подават декларациите си по електронен път от 2018 г., като за целта няма да е необходим електронен подпис, а ПИК. (Според предложените промени в ЗДФЛ). Само онлайн ще се подават и декларациите от фирми или физически лица, които изплащат доходи, различни от трудови на други физически лица. Промяната влиза в сила още от следващата година и ще важи за суми, изплатени през 2016 г. Отпаднат отстъпките, които в момента по закон могат да ползват фирмите и физическите лица за подаване на данъчни декларациии по електронен път.

- В закона е предвидена възможност за корекция на подадена годишна данъчна декларация еднократно в срок до 30 септември на текущата година, чрез подаване на нова декларация. 

  • Закон за данъците върху доходите на физическите лица

- С редакция на чл.13, ал.1, т.20  се предвижда освободени от облагане да бъдат само наградите развлекателни автомати по смисъла на Закона за хазарта или съгласно законодателството на друга държава членка. В останалите случаи доходите от игри, които не са хазартни по смисъла на цитирните по-горе нормативни актове ще се третират като облагаем доход за физическите лица.

- Прецизират се разпоредбите, регламентиращи ползването на данъчно облекчение за деца с увреждания - то, както и данъчното облекчение за деца по чл.22в от ЗДДФЛ, ще се прилага както в годината на раждане, така и в годината, в която детето навършва пълнолетие.

- Въвежда се данъчно облекчение за физическите лица, които заплащат разходите си безкасово и получават най-малко 80% от доходите си по банков път.

- Променят се разпоредбите на чл.29 и чл.29а от ЗДДФЛ, регламентиращи облагането на земеделските стопани (вижте текста на ЗИД на ЗАДС в прикачения файл).

- Доходите по чл.38 от ЗДДФЛ, придобити от местни физически лица от източници в чужбина, ще се облагат и декларират само годишно, като дължимият данък се определя в годишната данъчна декларация и се внася в срок до 30 април следващата година.

- Променят се разпоредбите, свързани с реда на облагане на непарични вноски в търговски дружества. 

- Променена е дефиницията на понятието застраховка "Живот" във връзка с ползването на облекченията по чл.19 и чл. 24 ал.2 от ЗДДФЛ. Корекцията е наложена от променените наименования и обхвата на застраховките по Приложение 1 от новия Кодекс на застраховането.

- Създава се специален ред за подаване на годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ от наследниците на починало лице.

  • Закон за местните данъци и такси

- При условие, че едновременно е налице право на собственост и право на концесия върху недвижим имот, всяко от задължените лица - собственик и концесионер, ще трябва да заплаща данък, съответстващ на неговата част на собственост/концесия.

  • Закон за счетоводството

- Допълнен е чл.2, като е направено по-подробно изброяване на икономическите субекти,които са "предприятия" по смисъла на закона.

- Задължението за съхраняване на счетоводна информация след прекратяване на предприятие без правоприемство се вменява на ликвидатора на предприятието.

- С промяна на чл.21 се предоставя възможност за определяне на категориите групи предприятия не на база консолидирана основа, а на база на обикновен сбор на показателите.

- Въвежда се определение за "предприятие, което не е осъществявало дейност".

  • Закон за ограничаване на плащанията в брой

- Нормативно регламентираният праг за ограничение на плащанията в брой в страната да бъде намален от 10 000 лв. на 5000 лв.

От БСК адресираха до Националния съвет за тристранно сътрудничество становище (текстът може да бъде видян ТУК ), в което наред с общата подкрепа за предложените промени работодателската организация изразява несъгласието си с някои от предложените текстове, и предлагат да бъде стартиран широк дебат за радикална реформа на държавните такси, вкл. за техните функции, принципите за тяхното определяне, разходване, процедури за  обжалване, приходните агенции и др.

Становище относно предложените от Министерство на финансите изменения и допълнения на данъчните закони за 2017 г. публикува и АИКБ (пълният текст на документа може да бъде видян ТУК). В документа е посочена позицията на организацията по всяка от предложените промени, като е изказано приципно одобрение и удовлетворение от факта, че  през 2017 г. МФ не предвижда увеличение на данъчната тежест, както и не предлага въвеждането на нови данъци, а голяма част от предлаганите промени са в посока ограничаване на „сивата“ икономика.

 

Влезте, за да коментирате

Анкета

Знаете ли как влизащият в сила през май 2018 г. нов европейски регламент за защита на личните данни ще се отрази на задълженията ви като работодател.

Категории

InBalance

Следвай ни

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Google+ Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Популярни тагове