Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е създаден и се поддържа от ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Доходи от наем - кой и как декларира и внася авансов данък

  • Написана от 

Доходи от наем - кой и как декларира и внася авансов данъкДоходите от наем подлежат на облагане с авансов данък. Кой е задължен да внесе авансовия данък когато наемодателят, който получава дохода, е физическо лице? 

Задължението за удържане на авансовия данък е пряко свързано с това дали платецът на дохода от наем е фирма или самоосигуряващо се лице или не. В първия случай авансовият данък се удържа и внася от предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на този доход. Във втория случай задължението за авансовия данък е на самото лице, придобило доход от наем.

Когато предприятие или самоосигуряващо се лице са данъчно задължените лица, то те трябва да определят и удържат данъка при изплащането на наема. Внасянето му трябва да стане до края на месеца, следващ тримесечието, през което данъкът е удържан, като за четвъртото тримесечие на годината не се удържа и не се внася авансово данък. ако обаче наемодателят писмено декларира, че желае удържане на данък, то по изключение за четвъртото тримесечие на годината може да бъде удържан такъв от платеца, който е длъжен да го внесе в срок до 31 януари на следващата година.

Декларация за дължимия данък върху доходите от наем - кой и в какви срокове трябва да я подаде?

Ако наемателят е фирма или самоосигуряващо се лице, то задължението да подаде декларацията за дължими данъци по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и  чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (образец 4001) е негово и той трябва да го направи до края на месеца, следващ тримесечието на удържането на данъка. 

Декларацията трябва да бъде подадена от наемодателя в случаите, когато  платецът на дохода не е предприятие или самоосигуряващо се лице. Това трябва да се случи до края на на месеца, следващ тримесечието на придобиването на дохода.

Формуляр на декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци и приложенията към нея могат да бъдат изтеглени от прикачените по-долу файлове.

Как се определя размерът на авансовия данък за доходи от наем?

За да бъде изчислен дължимият данък, сумата на платения наем се намалява с 10 % нормативно признати разходи. След това върху разликатасе определя и удържа 10% данък. Важно е да се отбележи, че разходи не се приспадат, ако наемът е за имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, начислени/изплатени от предприятия и самоосигуряващи се лица. В тези случаи облагането е с окончателен данък, изчислен на база брутната сума на начисления/изплатения наем.

Данъчно облекчение за лица с 50 или над 50 на сто намалена работоспособност.

В случаите, когато наемодателят е лице с 50 или над 50 на сто намалена работоспособност и е предоставил на платеца на дохода от наем експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, авансов данък се удържа след като облагаемият му доход от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, превиши 7 920 лева. Решението за процента намалена работоспособност трябва да е валидно към датата на изплащане на дохода от наем.

Как се прави плащането на дължимия данък?

Удържаният от платеца авансов данък се внася в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на НАП по мястото на регистрация на платеца на дохода от наем. В случаите, когато имаме повече от един получател на доходите от наем, данъкът може да бъде преведен в едно платежно нареждане, без да е необходимо да се посочват идентификационни данни за наемодателите. 

Как се удостоверява удържането на авансов данък за доходи от наем?

Когато платец на дохода е предприятие или самоосигуряващо се лице, то трябва да издаде на лицето, получило наема, сметка за изплатени суми и служебна бележка по образец. Когато наемодателят е самоосигуряващо се лице, той няма задължение да издава документ за получения доход от наем от предприятие или самоосигуряващо се лице.

Източник: НАП
Влезте, за да коментирате

Анкета

Знаете ли как влизащият в сила през май 2018 г. нов европейски регламент за защита на личните данни ще се отрази на задълженията ви като работодател.

Категории

InBalance

Следвай ни

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Google+ Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Популярни тагове