Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е проект на ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Промени в Закона за акцизите и данъчните складове - 2014 г.

  • Написана от 

Промени в Закона за акцизите и данъчните складове - 2014 г.Промените в данъчното законодателство за 2014 година, свързани със Закона за акцизите и данъчните складове:

Правила за отпадъците от тютюн 

Въведени са правила за отпадъците от тютюн, са направени с цел да се осигури административно приложима и работеща процедура по унищожаването на производствените отпадъци от тютюн, като същевременно се осигури стриктен контрол, както от страна на Агенция „Митници“, така и от страна на лицата извършващи дейността по унищожаване. 

Съгласно въведените правила за отпадъците от тютюн, същите следва да: 

  • се предоставят на лица, притежаващи разрешение за събиране, транспортиране, и третиране на отпадъци, по Закона за управление на отпадъците; 
  • се унищожават; 
  • се влагат в производството на тютюневи изделия; 
  • се извеждат за друга държава членка, или 
  • се изнасят. 

Нова данъчна преференция за намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство 

Въведена е нова данъчна преференция за намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство. Преференцията представлява схема за подпомагане на земеделските производители, регистрирани по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители и има за цел създаване на облекчени условия за използваното от тях гориво при производството на първични селскостопански продукти чрез прилагане на намалена акцизна ставка за газьол посредством ваучери за гориво. 

Помощта се предоставя под формата на ваучери за гориво с предварително фиксирани количество гориво и номинална стойност. При закупуване на гориво, необходимо за производство на първични селскостопански продукти, земеделският производител има право да приспадне размера на акциза, посочен като номинална стойност във ваучера. 

Ваучерът за гориво е държавна ценна книга, която може да се използва като непарично платежно средство за размера на акциза, посочен в него (номиналната стойност на ваучера) само от регистриран земеделски производител и от лица, извършващи доставки/продажби на течни горива от търговски обекти, включително лицата извършващи доставки/продажби на течни горива по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове. 

Промени в режима на обезпеченията за акцизни стоки 

Приети са промени в режима на обезпеченията за акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз – целта е намаляване на административната тежест и разходите на икономическите оператори, чрез намаляване размерът на обезпеченията, а именно: 

  • от 30% на 20% от размера на акциза за складираните акцизни стоки; 
  • от 10% на 0% от размера на акциза за количествата съхраняван дестилат и за задължителните количества по Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти; 
  • от 150% на 100% от размера на акциза на освободените за потребление стоки. 

По отношение на обезпеченията е прекратена съществуващата практика на свръхобезпеченост на задълженията за акциз чрез задържане от митническите органи на старата банкова гаранция за шест месеца, независимо че е предоставена нова банкова гаранция. 

Специфичен ред за предоставяне на бандероли за нов продукт за продажба на пазара 

Приета е промяна, съгласно която в случаите, когато се пуска за продажба нов продукт на пазара, не се прилагат ограниченията за количеството бандероли, които могат да се заявят от лицензираните складодържатели и регистрирани получатели. 

Усъвършенстване на режим отложено плащане на акциз за малките винопроизводители 

Предоставена е възможност на малките винопроизводители да прилагат режим отложено плащане на акциз, в случаите когато изпращат стоки до лицензиран складодържател, както на територията на друга държава-членка на ЕС, така и на територията на страната. Стоките не се придружават с електронен административен документ, а с документа по Регламент № 436 от 26 май 2009 г. на Комисията по отношение на лозарския регистър, задължителните декларации и събирането на информация с цел наблюдение на пазара, придружителните документи при превоза на продукти и регистрите, които е необходимо да се водят в лозаро-винарския сектор. 

Пълния текст на Закона за акцизите и данъчните складове можете да изтеглите от тук.

Източник: http://www.minfin.bg

Влезте, за да коментирате

Категории

InBalance

Следвай ни

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Google+ Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Популярни тагове