Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е проект на ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Промени в Закона за данък върху добавената стойност - 2014 г.

  • Написана от 

Промени в Закона за данък върху добавената стойност - 2014 г.Промените в данъчното законодателство за 2014 г. са свързани с реализирането на законодателни мерки по основните приоритети на данъчната политика, а именно: намаляване на административната тежест и разходите за бизнеса и гражданите, стимулиране на инвестиционната активност и заетостта и превенция и борба с данъчните измами и отклонението от данъчно облагане.

Механизъм за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури 

Механизъм за обратно начисляване на ДДС е въведен за доставки на зърнени и технически култури. Механизмът е изключение от общия ред за облагане с ДДС и данъкът по доставките е изискуем от получателя – регистрирано по ЗДДС лице. В обхвата на механизма са включени зърнените и технически култури, определени по номер от глава 10 „Житни растения“ и глава 12 „Маслодайни семена“ от Комбинираната номенклатура, установена с Регламент (ЕИО) № 1006/2011 на Комисията от 27 септември 2011 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и общата митническа тарифа. 

Обратното начисляване се прилага за доставки с място на изпълнение на територията на страната, по които получател е регистрирано по ЗДДС лице, а доставчик е данъчно задължено или данъчно незадължено лице. 

Начисляването на данъка се извършва от получателя с издаване на протокол по чл.117, ал.2 от ЗДДС. Получателят по доставката има право на приспадане на данъчен кредит за стоките, при условие че са налице законовите условия, свързани с упражняването на това право. 

Право на данъчен кредит при регистрация и дерегистрация 

Срокът за подаване на опис за наличните при ДДС регистрация активи е увеличен от три на дванадесет месеца. Данъчна основа на наличните активи при дерегистрация ще бъде данъчната основа при придобиването или себестойността на стоката, а в случаите на внос – данъчната основа при вноса или направените преки разходи за придобиване на услугата, намалена с разходите за изхабяване предвид обичайния икономически живот на стоката или услугата. Когато данъчната основа не може да се определи по горепосочените правила, ще се определя на база пазарната цена. 

Липси на стоки при тяхното съхраняване и транспортиране 

Пределните норми за липси на стоки при съхранение и транспортиране вече ще се определят съгласно нормативен акт или фирмени стандарти и нормали (досега се признаваха норми, определени само по нормативни актове). 

Данъчно третиране на бартер 

Когато възнаграждението изцяло или частично е уговорено в стоки или услуги, данъчната основа на всяка доставка е данъчната основа при придобиването или себестойността на предоставената стока, в случай на внос – данъчната основа при вноса или направените преки разходи за извършване на предоставяната услуга. Ако не може да се определи данъчната основа по гореописания ред, данъчната основа на всяка от доставките към датата на възникване е пазарната цена на доставяната стока или услуга. 

Подобрение на нает актив или предоставен за ползване актив 

Променено е правилото за определяне на данъчната основа при безвъзмездно подобрение на нает или предоставен за ползване актив. В този случай данъчната основа е сумата на направените преки разходи за извършването на подобрението, намалена с разходите за изхабяване, предвид обичайния икономически живот на подобрението, а ако не може да се установи сумата на преките разходи, данъчната основа е пазарната цена. 

Данъчна основа при внос 

Въведена е дефиниция на понятието „Първо местоназначение“ на територията на страната. В тази връзка, за доставки на свързани с внос на стока услуги се прилага нулева ставка на данъка, когато стойността им е включена в определената от митническите органи данъчна основа при вноса на стоката. 

Лизинг на стоки 

Регламентирани са нови критерии, съобразени с решение на СЕС, в кои фактическото предоставяне на стоки по лизингови договори следва да се приравни на придобиването на стока. Когато по договора за лизинг е уговорена само опция за прехвърляне на собствеността върху стоката и сборът от дължимите вноски по договора за лизинг, с изключение на лихвата, е идентичен с пазарната цена на стоката към датата на предоставянето доставката се приравнява на доставка на стока. 

Специфичен ред за отчитане на продажбите на стоки чрез фискални устройства, вградени в автомати за самообслужване  

Въведен е специфичен ред за отчитане на продажбите на услуги с развлекателен характер или на стоките чрез фискални устройства, вградени в автомати на самообслужване, с електрическо захранване. В тези случаи фискалният бон регистриращ продажбата може да се визуализира само на дисплей, без да се издава хартиен документ. 

Промяна в данъчната преференция за инвестиционни имоти 

Приета е промяна в данъчната преференция за инвестиционни имоти, съгласно която специалният ред за начисляване на ДДС и съкратеният 30-дневен срок за възстановяване на данъка с цел ползване на преференцията от по-широк кръг инвеститори. Променени са условията по преференцията, относно размера на инвестицията от 10 млн.лв. на 5 млн.лв. и създаването на работни места от 50 на 20. 

Източник: http://www.minfin.bg

Влезте, за да коментирате

Следвай ни в социалните мрежи

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Категории

InBalance

Популярни тагове