Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е проект на ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане - 2014 г.

  • Написана от 

Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане - 2014 г.Промените в данъчното законодателство за 2014 г. са свързани с реализирането на законодателни мерки по основните приоритети на данъчната политика, а именно: намаляване на административната тежест и разходите за бизнеса и гражданите, стимулиране на инвестиционната активност и заетостта и превенция и борба с данъчните измами и отклонението от данъчно облагане.

Промени в данъчната преференция за общини с висока безработица 

Въведени са две нови условия, на които трябва да отговарят дружествата, които прилагат данъчното облекчение за преотстъпване на 100% от корпоративния данък за извършване на производствена дейност в общини с безработица, по-висока от средната за страната. Първото условие е, че през целия данъчен период трябва да поддържат не по-малко от 10 работни места, като най-малко 50% от тях в производството, а другото е през целия данъчен период не по-малко от 30% от персонала да са лица с постоянен адрес в т.нар. общини с висока безработица, съгласно ЗКПО. 

Нова данъчна преференция за доходи от лихви по облигации 

Въведена е нова данъчна преференция за освобождаване от облагане с данък при източника на доходите от лихви по облигации или други дългови ценни книжа, издадени от местно юридическо лице или допуснати за търговия на регулиран пазар в страната или в държава - членка на ЕС, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и доходите от лихви по заем, предоставен от чуждестранно лице – емитент на облигации или други дългови ценни книжа при изпълнение на определени условия. 

Облекчен ред за облагане на лихви, авторски и лицензионни възнаграждения 

Облекченият ред за облагане с данък при източника на доходи на лица от ЕС от лихви и авторски и лицензионни възнаграждения се прилага и преди изтичане на 2 годишния срок на притежание на инвестиция в изплащащото дружество при условие, че получаващото дружество не се разпореди с инвестицията си в рамките на посочения срок. 

Данъчно третиране на изтекли по давност вземания и задължения 

Прецизирани са разпоредбите за признаване на приходи и разходи от последващи оценки и отписване на вземания и задължения с оглед специфичните давностни срокове по гражданското законодателство, а именно 3 и 5 годишната давност. 

Пълният текст на Закона за корпоративното подоходно облагане можете да свалите от тук.

Източник: http://www.minfin.bg

Влезте, за да коментирате

Следвай ни в социалните мрежи

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Категории

InBalance

Популярни тагове