Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е проект на ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Фирмите без дейност също са задължени да подадат годишни финансови отчети до 30 юни

 • Написана от 

Фирмите без дейност също са задължени да подадат годишни финансови отчети до 30 юниОт НАП напомнят, че в края на юни изтича срокът, в който всички търговци по смисъла на Търговския закон трябва да публикуват в Търговския регистър своя годишен финансов отчет  за 2015 г.

Това важи и за фирмите без дейност, които също са задължени да представят ГФО до 30.06.2016 г

Забележка:

В Становище на МФ с Изх.№АД-3/12.07.2011 относно публикуването на годишните финансови отчети на предприятията в Търговския регистър е разяснено следното:

...

5. Специфични случаи:

• Публикуване на годишен финансов отчет от предприятие без дейност при прилагане на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия:

В практиката съществуват случаи, в които предприятията не са извършвали дейност през предходния и текущия отчетен период, т.е. за тези периоди предприятията не са отчитали приходи и разходи, печалби и загуби, активи и пасиви, не са извършвали записвания по счетоводните сметки или не са налице салда по счетоводните сметки към датата на финансовия отчет.

Следва да се има предвид, че Законът за счетоводството не освобождава предприятията от публикуване на годишните финансови отчети, независимо дали същите осъществяват или не осъществяват дейност. Изключение от изискването за публикуване има само по отношение на някои от едноличните търговци, което е посочено в т. 3 от настоящото становище.

Така например в общия случай на предприятие без дейност, което към 31 декември на текущия и предходния отчетен период има собствен капитал, чиято стойност е над 500 лева, както и не е отчело приходи и разходи за тези периоди, то за същото е налице хипотеза, в която годишният финансов отчет може да се състои най-малко от счетоводен баланс и приложение. В случаите, когато посоченото предприятие има собствен капитал, чиято стойност е под 500 лева, както и не е отчело приходи и разходи в посочените периоди, то годишният финансов отчет на същото може да се състои най-малко от приложение. Последното е приложимо и в случаите, когато предприятие осъществява дейност, но към 31 декември на текущия и предходния отчетен период стойността на собствения капитал, активите и пасивите, приходите и разходите за посочените периоди са под 500 лв.

В приложението следва да се оповестят всички обстоятелства по съставянето на финансовия отчет, изисквани в съответствие със счетоводното законодателство, в т.ч. и липсата на дейност, бъдещите намерения на ръководството по този повод, размерът на регистрирания капитал и други.

...

По-долу е цитиран документ, подготвен от Агенцията по приходите, с пояснения относно публикуването на ГФО:


Публикуване на годишни финансови отчети и годишни доклади

14 Юни 2016

Изискването за публикуване на годишните финансови отчети и годишните доклади се съдържа в чл. 38 от новия Закон за счетоводството (ЗСч). На основание § 10 от ПЗР на ЗСч, съставянето и одитирането на финансовите отчети и докладите за дейността за 2015 г. се извършват по реда на отменения Закон за счетоводството, а публикуването им – по реда на новия ЗСч.

Сроковете за публикуване:

Кой Как Кога
Всички търговци по смисъла на Търговския закон Чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в търговския регистър  
Юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност Чрез заявяване за вписване и предоставянето им в Централния регистър при Министерство на правосъдието, при условията и по реда на ЗЮЛНЦ В срок до 30 юни  на следващата година
Всички останали предприятия Чрез икономическо издание или чрез интернет  

Правила и облекчения:

Предвидени са следните правила и облекчения по отношение документите, подлежащи на публикуване, в т.ч. за 2015 г.:

1. Едноличните търговци, чиито финансови отчети не подлежат на задължителен независим финансов одит, са освободени от задължението за публикуване на финансовите си отчети.

2. Микропредприятия, съгласно чл. 19, ал. 2 от новия ЗСч, са предприятията, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показателя: балансова стойност на активите - 700 000 лв.; нетни приходи от продажби - 1 400 000 лв.; средна численост на персонала за отчетния период - 10 души. Те са длъжни да публикуват в ТР информация с различен обем.

Това са предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност по отменения ЗСч (§ 1, т. 15 от ДР на ЗСч /отм./). За тях са разграничими следните две хипотези по отношение на публикуването на финансовите отчети за 2015. г:

2.1.Микропредприятията, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, публикуват за 2015 г.:

 • баланс/отчет за финансовото състояние, и
 • приложение/пояснителни приложения.

2.2. Микропредприятията, които подлежат на задължителен независим финансов одит, публикуват за 2015 г.:

 • баланс/отчет за финансовото състояние;
 • отчет за приходите и разходите/отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода;
 • приложение/пояснителни приложения;
 • годишния доклад за дейността;
 • одиторския доклад.

3. Малки предприятия, съгласно чл. 19, ал. 3 от новия ЗСч, са предприятията, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показателя: балансова стойност на активите - 8 000 000 лв.; нетни приходи от продажби - 16 000 000 лв.; средна численост на персонала за отчетния период - 50 души.

Малките предприятия, по смисъла на новия ЗСч, обективно могат да бъдат предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност по отменения ЗСч и такива, надхвърлящи тези показатели, поради което не отговарят на тези изисквания. В тази връзка са разграничими три хипотези:

3.1. Малки предприятия, които са предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност по отменения ЗСч и не подлежат на задължителен независим финансов одит, публикуват за 2015 г.:

 • баланс/отчет за финансовото състояние, и
 • приложение/пояснителни приложения.

3.2. Малки предприятия, които са предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност по отменения ЗСч, но подлежат на задължителен независим финансов одит, публикуват за 2015 г.:

 • баланс/отчет за финансовото състояние;
 • отчет за приходите и разходите/отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода;
 • приложение/пояснителни приложения;
 • годишния доклад за дейността;
 • одиторския доклад.

3.3. Малки предприятия, които не са предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност по отменения ЗСч, публикуват за 2015 г.:

 • баланс/отчет за финансовото състояние;
 • отчет за приходите и разходите/отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода;
 • отчет за паричните потоци;
 • отчет за собствения капитал/отчет за промените в собствения капитал;
 • приложение/пояснителни приложения;
 • годишния доклад за дейността;
 • одиторския доклад.

4. Средни предприятия, големи предприятия и предприятия от обществен интерес съставят и публикуват пълен годишен финансов отчет.

Санкции при непубликуване:

 • за ръководителя на предприятието – глоба в размер от 200 до 3000 лв.;

 • за предприятието – имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 200 лв.

Няма санкция, когато финансовият отчет първоначално е заявен за публикуване в срок и е постановен отказ за публикуване по Закона за търговския регистър и в 14-дневен срок от влизането му в сила е подадено повторно заявление за публикуване. Тогава се смята, че финансовият отчет е подаден в срок.


Източник: НАП

 

Влезте, за да коментирате

Категории

InBalance

Следвай ни

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Google+ Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Популярни тагове