Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е създаден и се поддържа от ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Публикувани са функционалните изисквания към софтуера за връзка на осигурителите с НОИ

 • Написана от 

Публикувани са функционалните изисквания към софтуера за връзка на осигурителите с НОИТехническите и програмните изисквания към софтуера, който ще осигури електронния обмен на данни между осигурителите и НОИ за изплащане на парични обезщетения от ДОО, са утвърдени и публикувани днес в интернет страницата на институцията.

Информацията е важна за разработчиците на програмните продукти, чрез които от 1 януари 2016 г. осигурителите, самоосигуряващите се лица и осигурителните каси ще могат да обменят по електронен път данни за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност и майчинство.  Подробно са регламентирани техническите и функционалните изисквания към софтуера, както и описанието на WEB-услугите за контрол и/или подаване на данните от удостоверения Приложения № 9, № 10 и № 11 от Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. 

По-долу е цитиран текстът на утвърдените със Заповед № 1016-40-160 от 07.08.2015 г. на управителя на НОИ "Функционални изисквания, структура и формат на данните, поддържани от програмните продукти за въвеждане, контрол, съхраняване, представяне/корекция/заличаване на данните от осигурителите и самоосигуряващите се за изплащане на паричните обезщетения от ДОО"


I. Функционални изисквания към програмните продукти.

 1. Поддържа локална база данни за изготвяните документи;
 2. Поддържа работа с принтер за отпечатване на необходими документи;
 3. Осигурява инициализация на задълженото лице и начин на представяне на данните – осигурител/ самоосигуряващ се/ дружество/ осигурителна каса – включва възможност за въвеждане/промяна еднократно на идентификационните данни – ЕИК/ БУЛСТАТ, наименование, контактни данни;
 4. Осигурява инициализация на потребителя – длъжностното лице, което изготвя документите (попълва данните);
 5. Осигурява съхраняване и използване на еднократно въведена регистрационна информация при работата по документите;
 6. Поддържа ясни и удобни потребителски екрани, менюта и навигация за използване на включената функционалност;
 7. Осигурява въвеждане чрез подходящи форми на данни от документите по Наредбата за паричните обезщетения и помощите от ДОО (НПОПДОО), които се представят в НОИ по електронен път или на място в ТП на НОИ в електронен вид: • Удостоверение Приложение № 9 от НПОПДОО към болничен лист от осигурител/ самоосигуряващ се; • Удостоверение с информацията от подадените при осигурителя заявления- декларации от осигурено лице за изплащане и промяна в обстоятелствата за изплащане на обезщетенията, извън тези по болничен лист – Приложение № 10 от НПОПДОО; • Удостоверение за изплащане и промяна в обстоятелствата за изплащане на обезщетенията, извън тези по болничен лист от самоосигуряващо се лице – Приложение № 11 от НПОПДОО;
 8. Осигурява формален и логически контрол на данните от удостоверенията, съгласно изискванията в Раздел II;
 9. Изследване наличието на Интернет връзка;
 10. Изследване наличието на валиден КЕП и възможност за подписване с него;
 11. Обръщение към WEB-услуга на НОИ за контрол на въведените данни в утвърдени XML-схеми, при наличие на Интернет връзка и валиден КЕП. Визуализиране на получените в XML-формат резултати от работата на услугата;
 12. Съхраняване на коректно въведените данни в локалната база данни на продукта; Поддържане в актуално състояние и архивиране;
 13. Обръщение към WEB-услуга на НОИ, реализираща подаване на данните в утвърдени XML-схеми, при наличие на Интернет връзка и валиден КЕП. Визуализиране на получената в XML-формат информация в резултат от работата на услугата, в документ Справка за приети/върнати данни – Приложение № 14 от НПОПДОО;
 14. При липса на връзка или друг проблем при работата на WEB-услугите, да се генерира ясно предупреждение, че данните не са записани в НОИ;
 15. Маркиране на успешно подадените данни в локалната база;
 16. Осигурена възможност за отстраняване на установени при подаването несъответствия и повторно представяне на неприети данни;
 17. Осигурена възможност за въвеждане на данни с код корекция или код заличаване на подадени данни;
 18. Осигурена възможност за експорт на неподадени данни в утвърдени XML-схеми и запис във файлове за отложено подаване/представяне в НОИ с уникални наименования, съдържащи и точното време на експорта – 3 вида схеми/файла за данните от Приложения № 9, № 10 и № 11. Маркиране на експортираните данни в локалната база;
 19. Възможност за въвеждане или автоматично попълване на необходимите данни, генериране и отпечатването на документ придружително писмо – Приложение № 12 от НПОПДОО за представяне в ТП на НОИ на файлове с данни от документите на електронен носител;
 20. Възможност за обръщение към WEB-приложение на НОИ за тест и/или отложено подаване на данни от предварително изготвен файл, при наличие на Интернет връзка и валиден КЕП;
 21. Осигурена потребителска информация чрез подходящи справки от локалната база данни за състоянието на въведената и съхранена информация по различни критерии - не/приети, не/експортирани данни, по видове документи, по лица, по период от време и т.н.

II. Структура и формат на подаваните данни от удостоверения Приложения № 9, № 10 и № 11 от НПОПДОО чрез WEB-услуги или чрез предварително изготвени файлове с WEB-приложение, XML-схеми, изисквания към контрола на въвежданите данни, който следва да бъде извършен преди съхраняване на документите и подаването на данните, използвани задължителни и помощни номенклатури, съгласно Приложение № 1.

III. Описанието на WEB-услугите на НОИ за контрол и/или подаване на данните от удостоверения Приложения № 9, № 10 и № 11 от НПОПДОО се публикуват на Интернет страницата на НОИ и съдържат: 1. Адреси, наименования и параметри за обръщение към WEB-услугите; 2. Структури, формат и XML-схеми на получаваните резултати от изпълнението на WEB-услугите на НОИ.


Утвърдените изисквания и Приложение № 1 – Структура, формат, използвани номенклатури и изисквания към контрола на подаваните данни от удостоверения Приложения № 9, № 10 и № 11 от НПОПДОО могат да бъдат намерени в рубриката Е-услуги ⇒ За разработчици на софтуер ⇒ Електронен обмен на данни за изплащане на парични обезщетения от ДОО в интернет страницата на НОИ.

Източник: НОИ

 

 

 

Влезте, за да коментирате

Анкета

Знаете ли как влизащият в сила през май 2018 г. нов европейски регламент за защита на личните данни ще се отрази на задълженията ви като работодател.

Категории

InBalance

Следвай ни

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Google+ Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Популярни тагове