Menu
InBalance News е проект на Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС
Бизнес услуги от ново поколение ► Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете! ► Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС

Удължените данъчни и счетоводни срокове във връзка с извънредното положение заради Covid-19 са обнародвани в ДВ

 • Написана от 

Удължените срокове по годишното счетоводно приключване са обнародвани в ДВВ ПЗР на обнародвания в бр. 28/24.03.2020 г. на Държавен вестник Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. са регламентирани промени, свързани удължаване на сроковете за изпълнение на данъчно-осигурителните изисквания към юридическите и физическите лица през периода на въведеното извънредно положение в страната като мярка срещу разпространението на Covid-19.

* Приходната агенция публикува в интернет страницата си обобщение за промените, касаещи годишното счетоводно приключване за 2020 г. 

Съгласно текста на § 25 (1) През 2020 г. сроковете по чл. 92, ал. 2, чл. 93, чл. 217, ал. 2, чл. 219, ал. 4 и 5, чл. 241, ал. 2, чл. 252, ал. 1, чл. 253, чл. 259, ал. 2 и чл. 260 от Закона за корпоративното подоходно облагане се удължават до 30 юни 2020 г. 

Обобщено:

 • » Удължава се срокът за подаване на декларациите за облагане с корпоративни данъци (чл.92 ЗКПО) до 30 юни 2020 г.
 • » Срокът за внасяне на дължимия корпоративен данък по годишната декларация (чл.93 ЗКПО) е до 30 юни 2020 г.
 • » Удължаване на срока за деклариране и внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО (чл.217 ЗКПО) до 30 юни 2020 г.
 • » Удължаване на срока за деклариране на данъка върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта (чл.219 ЗКПО) до 30 юни 2020 г.
 • » Срокът за деклариране и внасяне на данъка върху приходите на бюджетните предприятия (чл.252 и 253 ЗКПО) се удължава до 30 юни 2020 г.
 • » Данъкът върху дейността от опериране на кораби (чл.259 и 260 ЗКПО) се удължава до 30 юни 2020 г.

В (2) на същия § 25 е регламентирано:

През 2020 г. авансовите вноски по Закона за корпоративното подоходно облагане се правят при условията и по реда на глава четиринадесета от същия закон, при съобразяване със следните особености:

 1. когато до влизането в сила на този закон е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се правят в размер съгласно декларираното; при необходимост лицата могат да подадат коригираща декларация по реда на чл. 88 от Закона за корпоративното подоходно облагане;
 2. когато до 15 април 2020 г. е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се правят в размер съгласно декларираното;
 3. когато до 15 април 2020 г. не е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се декларират с образеца на годишната данъчна декларация до 15 април 2020 г., като се попълва само тази част от нея, касаеща декларирането на авансови вноски за текущата година.

Документът на приходната агенция с разяснения за декларирането и внасянето на авансовите вноски по ЗКПО е достъпен ТУК.

» Сроковете за внасяне на авансовите вноски за 2020 г. са следните (обобщение на НАП):

Месечните авансови вноски за първото тримесечие (януари, февруари и март) на 2020 г. се внасят до 15 април 2020 г., а за месеците от април до декември в срок до 15 число на месеца, за който се отнасят. 

Тримесечните авансови вноски за първото и второто тримесечие на 2020 г. се внасят до 15 число на месеца, следващ тримесечието, респ. 15 април и 15 юли 2020 г., а за третото тримесечие – в срок до 15 декември. За четвъртото тримесечие не се прави тримесечна авансова вноска.

 • Правилата за авансовите вноски по-горе са в сила и за физическите лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, в т.ч. еднолични търговци, както и земеделски стопани, когато са избрали да се облагат като еднолични търговци, като за тях срокът вместо до 15.04.2020 г. е до 30.04.2020 г.

За физическите лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, в т.ч. еднолични търговци и земеделски стопани, когато са избрали да се облагат като еднолични търговци, срокът за подаване на ГДД и за внасяне на дължимия данък по декларацията се удължава до 30 юни 2020 г. Срокът, в който посочената група лица могат да ползват 5% отстъпка от дължимия данък за довнасяне по годишната данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица ще е до 31 май 2020 г. (§ 27. от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение)

Важно: Срокът за подаване на годишна данъчна декларация и за внасяне на данъка по нея остава без промяна за физическите лица, които не са еднолични търговци – 30 април 2020 г. 5% отстъпка от данъка за довнасяне може да се ползва до 31.03.2020 г.

Други промени:

» Удължава се срокът за подаване на годишния отчет за дейността (ГОД) до 30 юни 2020 г.

» През 2020 г. сроковете по за публикуване на годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади за дейността се удължават до 30 септември 2020 г.

» Удължава се срокът за подаване на декларация за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството до 30 юни 2020 г.

» Съгласно текста на § 29

До отмяната на извънредното положение:                      

1. срокът по чл. 171, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс не се прилага;

2. освен в случаите по чл. 172, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс давността спира да тече и за времето на обявеното извънредно положение;

3. срокът по чл. 193, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс спира да тече;

4. не се образува изпълнително производство по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, освен когато е необходимо да се защитят особено важни държавни или обществени интереси или може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта, или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда;

5. принудителното изпълнение по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се спира; извършените до спирането действия запазват силата си; след спирането публичният изпълнител не може да извършва нови изпълнителни действия, но може да извършва действия по обезпечаване на вземането, както и разпределение на суми, постъпили по изпълнителното дело; изпълнителното производство се възобновява след изтичането на срока, за който е обявено извънредното положение; преди изтичането на срока на извънредното положение изпълнителното производство се възобновява с разпореждане на публичния изпълнител по искане на длъжника, за изпълнение върху:

а) вземания и парични средства от банки;

б) вземания от трети лица;

в) вложени ценности в трезори, включително и върху съдържанието в сейфове;

6. след реализиране на изпълнението по т. 5, букви „а“, „б“ и „в“ изпълнителното производство се спира;

7. срокът по чл. 246, ал. 10 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс спира да тече.

Източник: ДВ, НАП

 

Влезте, за да коментирате

Следвай ни в социалните мрежи

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Категории

InBalance

Популярни тагове