Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е проект на ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Прилагане на осигурителното законодателство за 2020 г. - становище на НАП

  • Написана от 

Прилагане на осигурителното законодателство за 2020 г.Становище на приходната агенция по прилагането на осигурителното законодателство за 2020 г. е публикувано в рубриката Осигуряване » Становища, указания, инструкции.

В документа са посочени (с коментар към определянето на МОД по икономически дейности - т.1.1.) регламентираните в ЗБДОО 2020 размери на месечния осигурителен доход, както следва:


1.1 Минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение №1 към чл. 9, т. 1 от ЗБДОО за 2020 г.

При определянето на минималния месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение №1 и за 2020 г. е необходимо да се има предвид следното:

  • - минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца (Забележка №1 от Приложение №1 към чл. 9, т. 1 от ЗБДОО за 2020 г.) .  
  • - минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия (Забележка №2 от Приложение №1 към  чл. 9, т. 1 от ЗБДОО за 2020 г.);
  • - осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите – Приложение 2 към Заповед №РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика.   
  • - Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето ѝ не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор (Забележка №3 от Приложение №1 към чл. 9, т. 1 от ЗБДОО за 2020 г.).
  • - минималният осигурителен доход не се прилага за общинските съветници, работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на §1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството и за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост (Забележка №4 от Приложение №1 към чл. 9, т. 1 от ЗБДОО за 2020 г.).

1.2. Минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 610 лв. (чл. 9, т. 2 от ЗБДОО за 2020 г.).

1.3. Минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 420 лв. (чл. 9, т. 3 от ЗБДОО за 2020 г.). 

1.4. Максималният месечен размер на осигурителния доход за 2020 г. не е променен спрямо 2019 г. и остава в размер на 3000 лв. (чл. 9, т. 4 от ЗБДОО за 2020 г.).

1.5. Размерът на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ (ТЗПБ) по групи основни икономически дейности за 2020 г. е определен съгласно приложение №2 към чл. 14 от ЗБДОО за 2020 г. За някои групи икономически дейности осигурителната вноска за  фонд ТЗПБ за 2020 г. е увеличена, а за други е намалена спрямо 2019 г.


В становището в табличен вид са изброени групите икономически дейности, за които осигурителната вноска за  фонд ТЗПБ за 2020 г. е намалена, както и тези, за които тя е увеличена. Посочено е още, че се запазват без промяна и през 2020 г. размерите и разпределението на осигурителните вноски за фонд „Пенсии“, фонд „Пенсии“ за лицата по чл. 69 от КСО, фонд „Общо заболяване и майчинство“, фонд „Безработица“ и Учителски пенсионен фонд, както и размерите на осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален и професионален пенсионен фонд. За 2020 г. вноски за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” не се внасят.

От НАП обобщават и промените в КСО за 2020 г.: 


2.1. Допълнени са т. 4 на чл. 4а, ал. 6 и т. 3 на чл. 6, ал. 11 от КСО. С направените допълнения изрично се посочва, че осигурителният доход на  лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, се включва при ограничаване на осигурителния доход до максималния месечен размер за лицата по чл. 4 или чл. 4а от КСО, които получават доходи от дейности на различни основания. 

2.2. Органите по приходите следва да имат предвид, че с направеното изменение на чл. 5, ал. 7, т. 1 на КСО е въведено задължение за осигурителите да съхраняват за срок 50 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят, ведомости за заплати, трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за назначаване, допълнителни споразумения/заповеди за преназначаване, заповеди за ползван неплатен отпуск общо над 30 работни дни в една календарна година, заповеди за прекратяване на трудови или служебни правоотношения. Документите се съхраняват по реда, определен в Закона за Националния архивен фонд.

2.3. В чл. 9а е допълнена ал. 3 и е отменена ал. 6. Допълнението в ал. 3 заменя разпоредбата на ал. 6, като изрично е уточнено, че вноските са изцяло за сметка на лицата и се изчисляват към датата на внасянето им в размера, определен за фонд "Пенсии" за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО за съответната година.

2.4. Прецизиран е текстът в изречение първо на чл. 158 от КСО, като изрично се определя, че осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване се внасят в сроковете за внасяне на вноските за държавното обществено осигуряване, определени с разпоредбите на чл. 7 от кодекса.


В становището на приходната агенция по прилагането на осигурителното законодателсто от 01.01.2020 г. е цитиран размерът на вноската за здравно осигуряване съглазно ЗБНЗОК 2020 - 8 на сто, като размерът на вноската се запазва спрямо 2019 година. Обърнато е внимание на изменението на чл. 40, ал. 1, т. 1, буква „в“ от ЗЗО, съгласно което думите „едновременно с осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване“ се заменят с „в сроковете по чл. 7 от Кодекса за социално осигуряване“.

Посочено е още:


3.3. При прилагане разпоредбите на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) през 2020 г. e необходимо да се има предвид и следното:

3.3.1. На основание чл. 40, ал. 4а от 1 януари 2020 г. здравноосигурителната вноска за лицата по чл. 40, ал. 3 (осигурени за сметка на държавния бюджет) от същия закон се внася върху 75 на сто от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, т. е. върху сумата 457,50 лв.

3.3.2. При определяне на дохода, върху който се внасят здравноосигурителни вноски за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО (самоосигуряващи се лица), се има предвид осигурителният доход, върху който се дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване.

3.3.3. Лицата по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, във връзка с чл. 9, т. 2 от ЗБДОО за 2020 г. от 1 януари 2020 г. внасят здравноосигурителни вноски върху осигурителен доход не по-малък от 305 лв. (половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица).


Други промени в ЗЗО, отбелязани в документа, са:


4.1. С определения със ЗБДОО за 2020 г. минимален размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица (610 лв.) е обвързан осигурителният доход за здравно осигуряване при неплатен отпуск, при неработоспособност поради болест, бременност и раждане, при отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и ал. З от КТ и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и ал. 5 от КТ.

4.2.  С §18 от ПЗР на Закона за хората с увреждания (ЗХУ) (Обн. ДВ. бр. 105 от 18 декември 2018 г.) в сила от 1.01.2020 г. текстът на чл. 40, ал. 3, т. 9 от ЗЗО се изменя като думите „със загубена работоспособност над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ“ се заменят със „с 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или с трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ“. Промяната е в съответствие с новия ЗХУ.


През 2020 г. за лицата, които определят окончателен размер на осигурителния доход по реда на чл. 6, ал. 9 от КСО и чл. 40,  ал. 1, т. 2 и ал. 5 от ЗЗО за 2019 г., няма промяна по отношение формирането на годишния осигурителен доход в Таблица 1 и Таблица 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход, спрямо 2018 г., посочват от НАП.

В допълнение, към становището е приложена таблица за размера и разпределението за 2020 г. на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, здравно осигуряване и Учителски пенсионен фонд по осигурени лица.

Становище относно Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. (обн. ДВ, бр. 99 от 17.12.2019 г.) и Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г. (обн. ДВ, бр. 99 от 17.12.2019 г.) от 06.01.2020

Таблица за размера на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, за ЗО и за УчПФ по осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице за 2020 г. от 06.01.2020

Източник: НАП

Влезте, за да коментирате

Следвай ни в социалните мрежи

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Категории

InBalance

Популярни тагове