Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е проект на ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

НАП публикува становище на тема Осигуряване 2019

НАП публикува становище на тема Осигуряване 2019Приходната агенция публикува становище във връзка с новостите в осигурителното законодателство в сила от 1 януари 2019 г. 

В документа е предоставено обобщение на промените при осигурителните прагове за 2019 г.: 

  •  минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за 2019 г. е увеличен спрямо 2018 г. - определен е в размер на 560 лв.;
  •  минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители също е увеличен през 2019 г. в сравнение с 2018 г. и е определен в размер на 400 лв. 

Направено е уточнение, че за лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1,2 и 4 от КСО, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се има предвид доходът по чл. 9, т. 2 от ЗБДОО - 560 лв.

  •  максималният месечен размер на осигурителния доход е определен в размер на 3000 лв., като той също е увеличен спрямо 2018 г. За сравнение, максималният месечен размер на осигурителния доход през 2018 г. е 2600 лв.

Размерът на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2019 г. е определен съгласно приложение №2 към чл. 14 от ЗБДОО за 2019 г. като спрямо 2018 г. за 11 групи икономически дейности той е завишен, а за 2 групи е намален. 

За фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и през 2019 няма да се правят вноски.

В становището на приходната агенция е обърнато внимание и на промените в КСО, направени с ПЗР към Закона за бюджета на ДОО. 

Специализантите, които получават възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност, при която се извършват лечебно-диагностична дейност или здравни грижи, се осигуряват за фондовете на държавното обществено осигуряване на основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО.

Към лицата, които се осигуряват по реда на чл. 4, ал 3, т. 2 от КСО са добавени и тези, чиито доходи се се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от ЗДДФЛ (доходите от стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон, но не е регистрирано като едноличен търговец). 

Отбелязани са също така и промените, прецизиращи разпоредбите на чл.4, 4а, 4б, и 4в, чл.6 и чл.7 от КСО.

Относно прилагането на разпоредбите на 330 през 2019 г. са направени следните обобщения:

  •  На основание чл. 40, ал. 4а от 330 от 1 януари 2019 г. здравноосигурителната вноска за лицата по чл. 40, ал. 3 от същия закон се внася върху 70 на сто от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, което е 392,00 лв.
  •  При определяне на дохода, върху който се внасят здравноосигурителни вноски за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО (самоосигуряващи се лица), се има предвид осигурителният доход, върху който се дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване.
  •  Съгласно чл. 9, т. 2 от ЗБДОО за 2019 г. лицата по чл. 40, ал. 5 от 330 от 1 януари 2019 г. внасят здравноосигурителни вноски върху осигурителен доход не по-малък от 280 лв. (половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица).

В документа е предоставена информация и за промени в ЗЗО, касаещи лицата, за които се прилага схемата за здравно застраховане на ЕС, както и режима на осигуряване на лицата, работещи без трудово правоотношение, които са осигурени и като морски лица и др.

Публикувана е също и Таблица за размера на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, за ЗО и за УчПФ по осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице за 2019 г.

Пълният текст на документа е достъпен в рубриката "Становища, указания, инструкции" в интернет страницата на НАП, както и тук:

Становище относно прилагане на осигурителното законодателство, свързано със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” (ГВРС) в сила от 1 януари 2019 г.

Източник: НАП

 

 

Влезте, за да коментирате

Следвай ни в социалните мрежи

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Категории

InBalance

Популярни тагове