Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е проект на ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Постановлението за промени в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица е обнародвано в ДВ, бр.29 от 7.04.2017 г.

  • Написана от 

Постановлението за промени в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица е обнародвано в ДВ, бр.29 от 7.04.2017 г.Новите регламенти в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, с които се предоставя възможност заявления за отпускането на обезщетенията за безработица да се подават по електронен път от 1 юли 2017 г., са обнародвани в ДЪржавен вестник, брой 29 от 7 април 2017 г.

Пълният текст на постановлението на МС е цитиран по-долу:


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63 ОТ 30 МАРТ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, приета с Постановление № 32 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2002 г., бр. 19 от 2004 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 13 от 2009 г., бр. 67 от 2009 г.; Решение № 9757 на Върховния административен съд от 2009 г. – бр. 88 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2010 г., бр. 13 от 2011 г., бр. 16 от 2012 г., бр. 33 от 2013 г., бр. 17 и 55 от 2014 г., бр. 20 от 2015 г. и бр. 17 от 2016 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Паричните обезщетения за безработица по чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) се отпускат въз основа на заявление по образец съгласно приложение № 1, към което се прилагат документи, удостоверяващи осигурителен стаж, зачетен на основание международен договор в областта на социалното осигуряване, по който Република България е страна, и акт за прекратяване на правоотношението – за справка.“

2. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Заявлението по ал. 1 се подава лично от лицето в избрано от него териториално поделение на Националния осигурителен институт или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код на подателя.“

3. Създава се нова ал. 5:

„(5) Заявлението по ал. 3 се подава лично от лицето в избрано от него териториално поделение на Националния осигурителен институт.“

4. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7 и се изменят така:

„(6) При прието заявление с нередовни или липсващи документи териториалното поделение на НОИ уведомява лицето в 7-дневен срок от приемането на заявлението, като му дава необходимите указания за отстраняване на нередностите. Уведомяването се извършва чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка на посочен точен адрес или по електронен път на посочен електронен адрес. Уведомяването може да се извърши и по телефона, което се удостоверява с подпис на извършилото го длъжностно лице.

(7) При невъзможност за уведомяване по реда на ал. 6 уведомяването се извършва по реда на чл. 110, ал. 4 КСО.“

5. Досегашната ал. 7 става ал. 8.

§ 2. В чл. 2, ал. 1 думите „документите по чл. 1, ал. 1, т. 3 или ал. 3, т. 2 – 4“ се заменят с „и приложените към него документи“.

§ 3. В чл. 5 ал. 3 се изменя така:

„(3) Разпореждането по ал. 1 се връчва на лицето лично срещу подпис чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка на посочен точен адрес или по електронен път по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за електронното управление на посочен електронен адрес.“

§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения:

1. В ал. 4 думите „ал. 6“ се заличават.

2. В ал. 5 думата „недобросъвестно“ се заменя с „неоснователно“.

§ 5. В чл. 8 ал. 2 се правят следните изменения:

1. Точка 1 се отменя.

2. Точка 2 се изменя така:

„2. зачетено за осигурителен стаж след 31 декември 2001 г., по време на който лицата са били осигурени за безработица;“.

§ 6. Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1

Вх. № ............./20 ..... г.             ДО

                                                   ДИРЕКТОРА НА

                                                   ТЕРИТОРИАЛНОТО

                                                   ПОДЕЛЕНИЕ НА

                                                   НАЦИОНАЛНИЯ

                                                   ОСИГУРИТЕЛЕН

                                                   ИНСТИТУТ

                                                   ГР. ………………………….

З А Я В Л Е Н И Е

за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 54а КСО

От .....................................................................................................................................................................,

                             (име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛН, ЛНЧ/Служебен номер .......................................................................................................................,

адрес за кореспонденция ...........................………......................................................…..............................,

                                                                        (град/село, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон, мобилен телефон, електронен адрес …………….................…………..........................................

ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,

Моля да ми бъде отпуснато парично обезщетение за безработица.

ДЕКЛАРИРАМ следните обстоятелства:

1. Правоотношението ми с ..................….........................................................................................................

                                                                         (наименование на осигурителя, ЕИК)

........................................................... е прекратено считано от ..................................................…………...........

                                                                              (дд/мм/гггг)

на основание чл. ........., ал. ………., т. ...….. от ............................................................................................

                                                   (посочва се основанието от акта за прекратяване на правоотношението)

2. Имам завършена образователно-квалификационна степен ......................................................... в областта на ..................................................... науки.

Към датата на прекратяване на правоотношението:

3. Не упражнявам трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване по Кодекса за социално осигуряване или по законодателството на друга държава.

4. Не съм придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава.

5. Не получавам пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168 КСО.

Към датата на подаване на настоящото заявление:

6. Имам регистрация като безработно лице в Агенцията по заетостта.

7. Не получавам/получил съм парично обезщетение за временна неработоспособност или за бременност и раждане след прекратяване на осигуряването за

периода от .................................                   до …........……..…

                        (дд/мм/гггг)                                (дд/мм/гггг)

8. Не получавам/получил съм обезщетение за оставане без работа съгласно нормативен акт за периода

от ...............................               до …................……

         (дд/мм/гггг)                               (дд/мм/гггг)

9. Не получавам/получил съм парично обезщетение за безработица в ......................................................................................

                                                                                                                                                  (посочва се държавата)

за периода от .......................               до .............................

                               (дд/мм/гггг)                          (дд/мм/гггг)

10. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е: IBAN ...................………………………………….,

BIC …………………………, при банка ……....................…………………………………………

Забележка. Ненужното се зачертава. Попълват се съответните данни.

ПРИЛАГАМ следните документи:

1. Документ за самоличност (за справка).

2. Акт за прекратяване на правоотношението (за справка).

3. Документ/и, удостоверяващ/и осигурителен стаж, зачетен на основание международен договор в областта на социалното осигуряване, по който Република България е страна.

4. Други ........................................................................................................................................................

Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.

ЖЕЛАЯ документите, издавани от НОИ във връзка с исканото от мен обезщетение, да получавам по един от следните начини:

1. На гише в Териториалното поделение на НОИ, в което подавам настоящото заявление.

2. Чрез пощенски/куриерски служби на посочения адрес за кореспонденция.

3. По електронен път чрез персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП) на посочения електронен адрес.

Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кой от изброените начини за получаване на документите е избран.

ИЗВЕСТНО МИ Е, че:

1. В срок 7 работни дни от настъпването на промяна в декларираните обстоятелства трябва да подам декларация за промяна в обстоятелствата за изплащане на паричното обезщетение за безработица – приложение № 5 към чл. 3 от наредбата. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по чл. 349 от Кодекса за социално осигуряване.

2. Съгласно чл. 114, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване трябва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.

3. За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата .............................

Гр. (с.) .........................       Подпис: ...................“

§ 7. В приложение № 3 към чл. 1, ал. 3 се правят следните изменения:

1. Думите „ЕГН/ЛНЧ“ се заменят с „ЕГН/ЛН, ЛНЧ/Служебен номер“.

2. Думите „електронен адрес в интернет“ се заменят с „електронен адрес“.

3. Думите „(наименование на осигурителя, адрес и ЕИК)“ се заменят с „(наименование на осигурителя, ЕИК)“.

§ 8. В приложение № 5 към чл. 3 се правят следните изменения:

1. Думите „ЕГН/ЛНЧ“ се заменят с „ЕГН/ЛН, ЛНЧ/Служебен номер“.

2. Думите „електронен адрес в интернет“ се заменят с „електронен адрес“.

3. Думите „(наименование на осигурителя, адрес и ЕИК)“ се заменят с „(наименование на осигурителя, ЕИК)“.

§ 9. В приложение № 6 към чл. 15, ал. 1 навсякъде думите „ЕГН/ЛНЧ“ се заменят с „ЕГН/ЛН, ЛНЧ/Служебен номер“ и думите „електронен адрес в интернет“ се заменят с „електронен адрес“.

Заключителна разпоредба

§ 10. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2017 г. с изключение на § 1, 3 и 6, които влизат в сила от 1 юли 2017 г.

Министър-председател:  Огнян Герджиков

За главен секретар на Министерския съвет:  Росен Кожухаров


Източник: Държавен вестник

Влезте, за да коментирате

Категории

InBalance

Следвай ни

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Google+ Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Популярни тагове