Menu
InBalance News е проект на Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС
Бизнес услуги от ново поколение ► ИНБАЛАНС
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Промени в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица - ДВ, бр. 29 от 7.04.2017 г.

  • Написана от 

Промени в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица - ДВ, бр. 29 от 7.04.2017 г.Редакциите в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуря­ващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, с които се прецизира уредбата по отношение на осигуряването на самоосигуряващите се лица, на които е отпусната пенсия, са обнародвани в Държавен вестник, брой 29 от 7 април 2017 г.

 


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62 ОТ 30 МАРТ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, приета с Постанов­ление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.  (обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2000 г.; Решение № 8525 на Върховния административен съд от 2000 г. – бр. 8 от 2001 г.; Решение № 3357 на Върховния административен съд от 2001 г. – бр. 52 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2002 г., бр. 91 от 2003 г., бр. 1 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 17 от 2008 г., бр. 12 и 67 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 13 от 2011 г., бр. 16 и 80 от 2012 г., бр. 33 от 2013 г.; Решение № 8660 на Върховния административен съд от 2013 г. – бр. 94 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 17 от 2014 г., бр. 18 и 40 от 2015 г. и бр. 17 от 2016 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думите „за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се подава“ се заменят със „самоосигуряващото се лице подава“ и запетаите пред и след тях се заличават.

2. В ал. 5, т. 1 думите „чл. 164, ал. 1“ се заменят с „чл. 313, ал. 1“.

3. Алинея 6 се изменя така:

„(6) Лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 – 6 от Кодекса за социално осигуряване, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание по предвидения с наредбата ред. За лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, на които е отпусната пенсия, осигуряването възниква от датата, на която е подадена декларацията по ал. 2. Видът на осигуряването се променя по реда на ал. 4.“

§ 2. В чл. 2, ал. 1 и 2 след думите „ЕГН“ се поставя запетая и се добавя „ЛН“.

§ 3. В чл. 17б, ал. 2 след думите „ЕГН“ се поставя запетая и се добавя „ЛН“.

§ 4. В чл. 18 думите „чл. 13, ал. 4“ се заменят с „чл. 13“.

§ 5. В § 2 от преходните и заключителните разпоредби думите „чл. 4, ал. 7“ се заменят с „чл. 4, ал. 11“.

Заключителна разпоредба

§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2017 г. с изключение на § 1, т. 3, който влиза в сила от деня на обнародването на постановлението в „Държавен вестник“.

Министър-председател:  Огнян Герджиков

За главен секретар на Министерския съвет:  Росен Кожухаров


 

Източник: Държавен вестник 

 

Влезте, за да коментирате

Следвай ни в социалните мрежи

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Категории

InBalance

Популярни тагове