Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е проект на ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Промените в Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя са обнародвани в бр.29 от 7.4.2017 г. на ДВ

  • Написана от 

Промените в Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя са обнародвани в бр.29 от 7.4.2017 г. на ДВПромените в Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя, с която се синхронизират текстовете на подзаконовия нормативен акт с разпоредбите на ЗГВРС и Закона за българските лични документи, са обнародвани в бр. 29 на Държавен вестник.

 


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61 ОТ 30 МАРТ 2017 Г. за изменение на Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя, приета с Постановление № 362 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 3 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2006 г. и бр. 20 от 2014 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

§ 1. В чл. 9, ал. 1 думите „Регистъра на трудовите договори“ се заменят с „Регистър „Трудови договори“.

§ 2. В чл. 10, ал. 3 т. 4 се изменя така:

„4. размерът на данъка върху доходите и запорите.“

§ 3. В чл. 13 думите „и осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване и допълнителното задължително обществено осигуряване“ се заличават.

§ 4. В чл. 15 думите „дължимите осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване“ и запетаята след тях се заличават.

§ 5. В приложение № 1 към чл. 4, ал. 1 думите „ЕГН/ЛНЧ“ се заменят с „ЕГН/ЛН, ЛНЧ/Служебен номер“.

§ 6. В приложение № 2 към чл. 5, ал. 2 думите „ЕГН/ЛНЧ“ се заменят с „ЕГН/ЛН, ЛНЧ/Служебен номер“.

§ 7. В приложение № 3 към чл. 7 навсякъде думите „ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер от регистъра на НАП“ се заменят с „ЕГН/ЛН, ЛНЧ/Служебен номер“ и думите „ЕИК по БУЛСТАТ“ се заменят с „ЕИК“.

§ 8. В приложение № 4 към чл. 8, ал. 1 думите „ЕГН/ЛНЧ“ се заменят с „ЕГН/ЛН, ЛНЧ/Служебен номер“.

§ 9. Приложение № 5 към чл. 17 се изменя така:

„Приложение № 5 към чл. 17

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
 
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ – …………………….……….....…….
Изх. № .......... /.............                                                                 ДО
                                                                                               ........................................................................
                                                                                                      (наименование на работодателя, адрес)
С П Р А В К А
за размера на изплатените гарантирани вземания и внесените данъци и запори
на .................................................................………...........................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛН, ЛНЧ/Служебен номер ................................................

 

по ред
Наименование
Месец
....... г.
Месец
....... г.
Месец
....... г.
Месец
....... г.
Месец
....... г.
Месец
....... г.
Общо
 
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Отпуснато гарантирано вземане – общо (в т.ч.)
             
1.1.
Трудово възнаграждение
             
1.2.
Обезщетение по КТ
             
1.3.
Обезщетение по чл. 40, ал. 5 КСО
             
2.
Данък по ЗДДФЛ
             
3.
Запори
             
4.
Изплатена сума
             

 

 
РЪКОВОДИТЕЛ НА ТП НА НОИ: .......................................................
                                                                               (име, фамилия, подпис и печат)
Заключителна разпоредба
§ 10. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2017 г.
Министър-председател:  Огнян Герджиков
За главен секретар на Министерския съвет:  Росен Кожухаров

Източник: ДВ
 

 

Влезте, за да коментирате

Категории

InBalance

Следвай ни

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Google+ Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Популярни тагове