Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е проект на ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Постановлението за изменение на Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд „ГВРС“ и за обмен на информация е обнародвано в бр. 28 на ДВ

  • Написана от 

Постановлението за изменение на Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд „ГВРС“ и за обмен на информация е обнародвано в бр. 28 на ДВПромените в Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация, с които се регламентира задължението върху средствата за социални разходи да се внасят осигурителни вноски за всички фондове на държавното обществено осигуряване, а не само за фонд „Пенсии“, са обнародвани в бр.28 на Държавен вестник от 4 април 2017 г.

 


 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59 ОТ 30 МАРТ 2017 Г.
за изменение на Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация, приета с Постановление № 233 на Министерския съвет от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 68 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 5 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 3, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се отменя.
2. В т. 2 думите „без осигурителния доход по т. 1“ се заличават.
§ 2. В чл. 4, ал. 1 думите „ЕГН/ЛНЧ, служебен номер, издаден от НАП“ се заменят с „Единен граждански номер/личен номер/личен номер на чужденец (ЕГН/ЛН/ЛНЧ), служебен номер, издаден от НАП“.
§ 3. В приложение № 1 към чл. 4, ал. 3 думите „ЕГН/ЛНЧ/служебен № от регистъра на НАП“ се заменят с „ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер от регистъра на НАП“.
§ 4. В приложение № 2 към чл. 4, ал. 4 думите „ЕГН/ЛНЧ/служебен № от регистъра на НАП“ се заменят с „ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер от регистъра на НАП“.
§ 5. В приложение № 3 към чл. 4, ал. 5 думите „ЕГН/ЛНЧ/служебен № от регистъра на НАП“ се заменят с „ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер от регистъра на НАП“.
§ 6. В приложение № 4 към чл. 4, ал. 6 думите „ЕГН/ЛНЧ/служебен № от регистъра на НАП“ се заменят с „ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер от регистъра на НАП“.
Заключителна разпоредба
§ 7. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2017 г. с изключение на § 2 – 6, които влизат в сила от първо число на месеца, следващ месеца на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Огнян Герджиков
За главен секретар на Министерския съвет:  Росен Кожухаров

Източник: ДВ

Влезте, за да коментирате

Следвай ни в социалните мрежи

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Категории

InBalance

Популярни тагове