Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е проект на ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Промени в Кодекса на труда - ДВ, бр. 8 от 29. 01. 2016 г.

  • Написана от 

Промени в Кодекса на труда - ДВ, бр. 8 от 29. 01. 2016 г.Промените в Кодекса на труда, обнародвани в Държавен вестник, бр. 8 от 29. 01. 2016 г., регламентират критериите за признаване на представителна организация на национално равнище.

Законът за изменение на Кодекса на труда е приет на 27 януари 2016 г. и влиза в сила от датата на публикуването му в ДВ. Текстът на нормативния акт е цитиран по-долу:


ЗАКОН

за изменение на Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 69 от 1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г. – бр. 52 от 1998 г.; изм., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 100 и 101 от 2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г., бр. 7, 15, 20 и 38 от 2012 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 49 от 2012 г.; изм.,бр. 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 104 от 2013 г., бр. 1, 27 и 61 от 2014 г. и бр. 54, 61, 79 и 98 от 2015 г.)

§ 1. В чл. 34, т. 1 думите „75 хиляди“ се заменят с „50 хиляди“.

§ 2. В чл. 35, ал. 1 т. 1 се изменя така:

„1. има най-малко:

а) 1500 членове и общо не по-малко от 50 000 работници и служители във всички членове на работодателската организация, или

б) 100 000 работници и служители, наети по трудов договор, във всички членове на работодателската организация;“.

Заключителна разпоредба

§ 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

 

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 27 януари 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


Източник: Държавен вестник
Влезте, за да коментирате

Категории

InBalance

Следвай ни

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Google+ Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Популярни тагове