Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е проект на ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност - 5 декември 2014 г.

  • Написана от 

С Указ №292 от 16 декември 2014 г., обнародван в Държавен вестник на 19.12.2014 г., са регламентирани промените в Закона за данък върху добавената стойност. Закон за изменение и допълнение на ЗДДС е изготвен във връзка с необходимостта от хармонизиране и привеждане в съответствие на националното данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви и регламенти. Промени в Закона за данък върху добавената стойност са напарвени във връзка с разпоредбите на Директива 2008/8/ЕО за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на мястото на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, извършвани по електронен път. 

От 01.01.2015г. предоставянето на далекосъобщителни услуги, услуги по разпространение на радио и телевизия и електронни услуги на крайни потребители, ще се облагат с ДДС в страната, в която е установен клиентът (държавата членка по потребление). За да избегнат необходимостта от задължителна регистрация по ДДС във всяка една държава членка на ЕС, в която доставят своите услуги на крайни потребители (нерегистрирани за целите на ДДС), доставчиците ще могат да се регистрират за ползване на специален режим за деклариране чрез информационната система MOSS (Mini-One-Stop-Shop).

В преходните и заключителни разпоредби са регламентирани изменения и допълнения на Закона за акцизите и данъчните складове във връзка с необходимостта от отстраняване на несъответствия на българското акцизно законодателство с европейското законодателство, както и прецизиране на законови разпоредби с цел улесняване практическото им прилагане от митническите органи. 

Промени са направени в Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица,  Закона за местните данъци и такси, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за данък върху застрахователните премии.

Мотивите към  Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност от 11.11.2014 г. са приложени като прикачен файл.

Източник: http://parliament.bg 

 

 

 

Влезте, за да коментирате

Категории

InBalance

Следвай ни

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Google+ Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Популярни тагове