Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е създаден и се поддържа от ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Промени в Наредба № Н-8 са обнародвани в Държавен вестник, бр.7 от 19.01.2018 г.

Промени в Наредба № Н-8 са обнародвани в Държавен вестник, бр.7 от 19.01.2018 г.В бр.7 на Държавен вестник са обнародвани промени в  Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. С тях наредбата се синхронизира с приетите промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), които са направени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.

С месец се удължава срокът, а, в който може да се коригира подадената от осигурител декларация обр. № 6 за дължимите осигурителни вноски върху възнагражденията на лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 10 от КСО. След двумесечния срок декларацията се коригира с разрешение от Националната агенция за приходите.

В декларация обр. № 1 се създава нов код за вид осигурени лица - за лицата, командировани или изпратени по реда на чл. 121а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от Кодекса на труда, когато за месеца работните дни или съответната продължителност на работното време в приемащата държава-членка на Европейския съюз, държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария не съответстват на законоустановените в Република България. 

Пълният текст на документа е цитиран по-долу:


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

(обн., ДВ, бр. 1 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2007 г., бр. 8 от 2008 г., бр. 3 от 2009 г., бр. 1 от 2010 г.; попр., бр. 2 от 2010 г.; изм., бр. 11, 58 и 83 от 2010 г., бр. 6, 55 и 76 от 2011 г., бр. 5, 68 и 103 от 2012 г., бр. 45, 99 и 110 от 2013 г., бр. 100 от 2014 г., бр. 4, 14 и 60 от 2015 г., бр. 2 и 38 от 2016 г., бр. 5 от 2017 г.)

§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения:

1. В ал. 2, т. 2 думите „над 18-годишна“ се заменят с „от 18- до 22-годишна“.

2. В ал. 13 думите „чл. 4, ал. 1 и ал. 3, 5 и 6“ се заменят с „чл. 4, ал. 1 и ал. 3, 5, 6, 9 и 10“.

3. В ал. 15 думите „декларация образец № 1 и“ се заличават.

§ 2. В чл. 3а след думите „на хартиен носител“ се добавя „или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя,“.

§ 3. В чл. 6а, ал. 9, изречение първо думите „до края на месеца, следващ месеца“ се заменят с „до края на втория месец, считано след месеца“.

§ 4. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 1, в Указанията за попълване на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 12 „Вид осигурен“ код 98 се заличава и се създава код 99:

„– 99 – за лицата, командировани или изпратени по реда на чл. 121а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от Кодекса на труда, когато за месеца, работните дни или съответната продължителност на работното време в приемащата държава – членка на Европейския съюз, държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария не съответстват на законоустановените в Република България.“

2. В т. 12.3 в т. 1 на „Забележки“ числата „95 и 97“ се заменят с „95, 97 и 99“.

3. В т. 15.1 в код 2 думите „чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326 и 330 от Кодекса на труда“ се заменят с „чл. 325, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 326, 330 и 331 от Кодекса на труда“ и думите „чл. 105 и чл. 107, ал. 1, т. 1 – 4 от Закона за държавния служител“ се заменят с „чл. 105, чл. 107, ал. 1, т. 1 – 4 и чл. 107а от Закона за държавния служител“.

4. В т. 16 в позиция 3 и позиция 4 числото „23“ се заличава, а в т. 3 на „Забележки“ думите „или 98“ се заличават.

5. В точки 16.7 и 16.8 числото „23“ се заличава.

6. След т. 16.8 се създава „Забележка“:

„Забележка.

Точки 16, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.А, 16.7 и 16.8 за лицата с код 99 се попълват според договорените условия на работа с лицето и законоустановените условия за работа на работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава – членка на Европейския съюз, държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария.“

7. В т. 21 думите „чл. 6, ал. 2“ се заменят с „чл. 6, ал. 2 и 12“.

8. В т. 31 числото „98“ се заменя с „99“.

9. В т. 34 в „Забележки“ изречение първо се заличава, а в изречение второ числата „96, 97, 98“ се заменят с „92, 96, 97“.

Заключителна разпоредба

§ 5. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2018 г.


Източник: ДВ

 

Влезте, за да коментирате

Анкета

Знаете ли как влизащият в сила през май 2018 г. нов европейски регламент за защита на личните данни ще се отрази на задълженията ви като работодател.

Категории

InBalance

Следвай ни

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Google+ Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Популярни тагове