Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е проект на ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските предлагат от МТСП

Проект за промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските публикува МТСППромени в нормативната уредба при сумираното изчисляване на работното време и нови регламенти относно реда за ползване и прекратяването на ползването на отпуските поради бременност, раждане и осиновяване и при смърт или тежко заболяване на родител предлагат от Министерство на труда и социалната политика.

Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за работното време,почивките и отпуските е публикуван за обществено обсъждане на 11 април със срок за представяне на становища и предложения до 11.05.2017 г. . 

В проектодоклада на социалния министър се посочва, че целта на предлаганите промени е от една страна да се регламентират точни правила за съставяне на графици при установено от работодателя сумирано изчисляване на работното време и за определяне на нормата за продължителност на работното време за периода, за който е установено сумираното изчисляване, и от друга - да се приведе в съответствие подзаконовата нормативна уредба с разпоредбите на Кодекса на труда относно отпуска поради бременност, раждане и осиновяване и при смърт или тежко заболяване на родител, приети с § 8 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, обн., ДВ, бр. 98 от 9.12.2016 г., в сила от 1 юни 2017 г., както и прецизирането на някои от действащите разпоредби.

Пълният текст на доклада е цитиран по-долу:


 

………………………………….                                                                     Проект!

ДО

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Д   О   К   Л   А   Д

от

ГЪЛЪБ ДОНЕВ - МИНИСТЪР

НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЗАМ. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, внасям за разглеждане от Министерския съвет проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

Предлаганите промени в наредбата имат за цел:

1. Регламентиране на правила за съставяне на графици при установено от работодателя сумирано изчисляване на работното време и за определяне на нормата за продължителност на работното време за периода, за който е установено сумираното изчисляване.

2. Осигуряване на съответствие на подзаконовата нормативна уредба с разпоредбите на Кодекса на труда относно отпуска поради бременност, раждане и осиновяване и при смърт или тежко заболяване на родител, приети с § 8 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, обн., ДВ, бр. 98 от 9.12.2016 г., в сила от 1 юни 2017 г., както и прецизирането на някои от действащите разпоредби.

В глава първа „Работно време“ на Наредбата за работното време, почивките и отпуските се съдържа само една разпоредба, която урежда единствено задълженията на работодателя да утвърждава поименни графици за периода, за който е установено сумираното изчисляване на работното време и да ги съхранява най-малко три години след края на периода. В Наредбата липсват текстове относно изискванията за съставяне на графиците, обстоятелствата, при които е допустимо да се изменят, например, когато работникът или служителят ползва отпуск, съвпадащ с период от графика или когато трудовото му правоотношение се прекрати преди изтичането на периода и др. Поради това съществуват разнообразни практики при тази форма на отчитане на работното време, които не винаги са в съответствие с изискванията, установени в Кодекса на труда. В тази връзка с § 1 и 2 от проекта на постановлението се предлагат промени, с които се усъвършенства нормативната уредба относно сумираното изчисляване на работното време. Предлага се минималният срок за съхранение на поименните графици от 3 години да бъде увеличен на 5 години, предвид разпоредбата на чл. 115, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, с която се установява 5-годишна давност за вземанията на Националния осигурителен институт за неправилно извършвани осигурителни плащания, неоснователно изплатени парични обезщетения и др.

В резултат на предлаганите промени относно сумираното изчисляване на работното време се осигуряват: 

- ясни правила относно нормата и графика при сумирано изчисляване на работното време, което гарантира единно прилагане на нормативната уредба; 

- гарантиране правата на работниците и служителите, свързани с почивките и заплащането на труда им при работа при сумирано изчисляване на работното време.

Предлага се промените в наредбата относно сумираното изчисляване на работното време да влязат в сила от 1 януари 2018 г., тъй като се налагат съответните изменения и допълнения в нормативни актове в областта на осигурителното законодателство, свързани със сумираното изчисляване на работното време. 

От 1 юни 2017 г. са в сила промени в чл. 163 и чл. 167 от Кодекса на труда относно отпуска поради бременност, раждане и осиновяване и при смърт или тежко заболяване на родител.

С промените в чл. 163 от Кодекса на труда се разширява кръгът на лицата, имащи право да ползват отпуск поради бременност, раждане и осиновяване, а именно:

- лица, при които се настаняват деца под 1-годишна възраст по реда на чл. 26 Закона за закрила на детето в размер на разликата от възрастта на детето в деня на настаняването му до изтичането на полагащия се отпуск за раждане;

- осиновители на деца до 5-годишна възраст при условията на пълно осиновяване с право на 15-дневен отпуск от деня на предаване на детето за осиновяване; 

- родители на майката (осиновителката) или на бащата (осиновителя), които с нейно съгласие имат право на отпуск след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 дни, когато бащата на детето е неизвестен или когато бащата (осиновителят) е починал; 

- родители на работничка или служителка, която сама е осиновила дете, които с нейно съгласие имат право на отпуск след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 дни;

- съпрузи на работнички и служителки, които при наличие на тяхното съгласие имат право на отпуск след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 дни, в случаите, когато по реда на чл. 26 Закона за закрила на детето, детето е настанено при съпрузи. 

С промените в чл. 167 от Кодекса на труда се разширява кръгът на лицата, имащи право да ползват отпуск при смърт или тежко заболяване на майката (осиновителката), а именно:

- осиновителите на дете от 2- до 5-годишна възраст; 

- един от родителите на майката (осиновителката) или на бащата (осиновителя), когато бащата е починал; 

- един от родителите на майката (осиновителката), когато бащата е неизвестен; 

- един от родителите на работничка или служителка, която сама е осиновила дете до 5-годишна възраст.

За да се регламентира редът за ползване и прекратяването на ползването на отпуските от посочените лица, с § 3, т. 4,  § 5, § 7 и § 8 от проекта на постановлението се предлагат съответните изменения и допълнения. В тази връзка, в разпоредбите на наредбата, за всеки един от видовете отпуск, изчерпателно се изброяват документите, които правоимащото лице е длъжно да приложи към писменото си заявление за ползване на отпуск до работодателя. Регламентирани са и обстоятелствата, поотделно за всеки вид отпуск, при наличието на които ползването му се прекратява

Във връзка с уредбата на отпуските по чл. 163, ал. 10, изречение второ и изречение трето, чл. 163, ал. 11 и чл. 163, ал. 12 от Кодекса на труда се предлагат и нови образци на приложения № 11, 12, 13 и 14 към наредбата.

Промените в наредбата, направени с §  3, т. 1 и 2, параграфи 6, 9, 10 и 11 имат за цел прецизиране на действащи разпоредби. 

В резултат на предлаганите промени в глава осма „Отпуски“ на наредбата: 

- се регламентира процедурата за ползване на отпуск поради  бременност, раждане и осиновяване и отпуск при смърт или тежко заболяване на родител от лицата, които имат право на отпуск по чл. 163 и чл. 167 от Кодекса на труда, считано от 1 юни 2017 г.; 

- се гарантира упражняването на правото на отпуск на лицата, спрямо които се прилагат разпоредбите на чл. 163 и чл. 167 Кодекса на труда, с което се създава възможност и условия за полагане на родителски грижи. 

Предлага се промените в наредбата относно отпуските да влязат в сила от 1 юни 2017 г., откогато са в сила и промените в чл. 163 и чл. 167 от Кодекса на труда.

Със заключителна разпоредба (§ 12 от проекта) се предлага допълнение в чл. 10, ал. 8 в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС). Според предвиденото в § 53 от от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр. 61 от 2015 г.), от 1 юли 2017 г. до годината, в която процентът на тежестта на осигурителния стаж достигне 1,5 на сто, отпуснатите пенсии няма да се осъвременяват по чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване (по т. нар. швейцарско правило). Вместо това пенсиите ще се преизчисляват ежегодно от 1 юли на всяка календарна година, следваща годината на отпускане на пенсията, с увеличения процент на тежестта на осигурителния стаж, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Този начин на преизчисляване на пенсиите ще се прилага до годината, в която процентът на тежестта на осигурителния стаж достигне 1,5 на сто. 

С предлаганото допълнение в чл. 10, ал. 8 от НПОС се осигурява възможност прилаганият в момента механизъм, разпореждането за ежегодното осъвременяване на пенсиите от 1 юли да се връчва само при поискване на лицето, да се запази. Това няма да доведе до промяна на разходите на Националния осигурителен институт, включително за пощенски и куриерски услуги, свързани с изпращането на разпореждания на пенсионерите. Не се засягат и осигурителните права на лицата, тъй като в наредбата изрично е предвидено, че при поискване разпореждането се предоставя, като срокът за обжалване започва да тече от датата на връчването му.

Приемането на предложения проект на постановление не налага да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право, тъй като с материята, която регламентира актът, не се хармонизират актове на Европейския съюз.

По проекта на постановление е подготвена частична предварителна оценка на въздействието, по която е получено и отразено становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ на Министерския съвет. Не се очаква актът да има негативно въздействие върху заинтересованите страни.

Съгласно чл. 26, ал. 2 - 4 от Закона за нормативните актове проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските заедно с доклада и предварителната оценка на въздействието по чл. 20 от Закона за нормативните актове, е публикуван на интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика и Портала за обществени консултации на Министерския съвет на 11.04.2017 г. със срок за представяне на становища и предложения до 11.05.2017 г. 

Предложеният проект на акт няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските е съгласуван в съответствие с разпоредбите на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Направените бележки и предложения са отразени, съгласно приложената справка. 

Проектът на постановление е обсъден в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЗАМ. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация предлагам Министерският съвет да приеме приложения проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските. 

С уважение,

ГЪЛЪБ ДОНЕВ 

  МИНИСТЪР


 

Текстът на Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските може да бъде разгледан  в интернет страницата на МТСП. Може да бъде изтеглен и от прикачения файл по долу. 

Източнек: МТСП

*Форматиранията в текста са на редактора и не са част от оригиналния документ.
Влезте, за да коментирате

Категории

InBalance

Следвай ни

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Google+ Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Популярни тагове