Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е създаден и се поддържа от ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Проект за промени в ЗДДС регламентира нови правила относно обезпеченията при търговия с течни горива

  • Написана от 

Проект за промени в ЗДДС регламентира нови правила относно обезпеченията при търговия с течни гориваЗаконопроект за промени в Закона за данък върху добавената стойност, внесен в НС на 21 ноември, предлага да бъде значително облекчен режимът за предоставяне на обезпечение при доставки на течни горива

С приетите през юли текстове в ЗДДС беше добавен нов чл. 176в, който регламентира задължението на търговците на течни горива при надвишаване на праг от 25 хил. лв. за облагаеми доставки да предоставят обезпечение в пари, държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция за срок от една година пред компетентната териториална дирекция на НАП. С предложените в настоящия законопроект промени се предвижда размерът на предоставяното обезпечение да е съобразен с действително извършените доставки, а срокът за предоставяне да бъде намален от една година на един месец. В мотивите си авторите на законодателната инициатива посочват, че действащата в момента нормативна уредба противоречи на принципа на данъчния неутралитет и на общностното право в частта, в която се прилага по-облекчен режим при внос спрямо ВОП. Освен това механизмът на практика налага и двойно данъчно облагане на задължените лица, които наред с блокираните им оборотни средства внасят и дължимия ДДС за същия данъчен период.

С Преходните и заключителни разпоредби на проекта се предлагат и промени в ЗАДС, целящи облекчаване на регулационнитережими и изискванията при издаване на лиценз за управление на данъчен склад. 

С пълния текст на законопроекта за изменение и допълнение на ЗДДС и мотивите към него можете да се запознаете тук:

Източник: НС
Влезте, за да коментирате

Анкета

Знаете ли как влизащият в сила през май 2018 г. нов европейски регламент за защита на личните данни ще се отрази на задълженията ви като работодател.

Категории

InBalance

Следвай ни

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Google+ Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Популярни тагове