Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е проект на ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Регламент за реда и начина за предаване на данните от средствата за измерване и контрол по чл. 103а, ал. 1 от ЗАДС е публикуван за обсъждане

  • Написана от 

Регламент за реда и начина за предаване на данните от средствата за измерване и контрол по чл. 103а, ал. 1 от ЗАДС е публикуван за обсъжданеПроект на Наредба за определяне на ред, начин и формат за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол по чл. 103а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове беше публикуван в края на миналата седмица за обществено обсъждане.

Финансовото министерство предлага уредба относно реда и начина за предаване на данните посредством Интегриращо комуникационно устройство за наблюдение и контрол (ИКУНК), определя и техническите изисквания на Системата за контрол на измервателните уреди. Регламентирани са също така правилата относно реда и начина на изпращане на данни от средствата за измерване и контрол – СЕПИ на тютюневи изделия. По-долу са цитирани мотивите на авторите, а пълният текст на проекта може да бъде разгледан в интернет страницата на МФ, както и тук:

>>> Проект на Наредба за определяне на ред, начин и формат за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол по чл. 103а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складовеМ О Т И В И

Към проект на Наредба за определяне на ред, начин и формат за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол по чл. 103а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове

Съгласно чл. 103а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове за целите на осъществявания от митническите органи контрол данъчнозадължените по този закон лица са длъжни да използват средства за измерване и контрол, отговарящи на изискванията на този закон, на Закона за измерванията и на нормативните актове по прилагането им. В ал. 4 на чл. 103а от Закона за акцизите и данъчните складове законодателят е определил, че данните от средствата за измерване и контрол по ал. 1 на чл. 103а от същия закон се изпращат до Централното митническо управление по ред, начин и формат, определени от министъра на финансите.

С цел спазване на акцизното законодателство и във връзка с Решение № 3664/2016 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 9911/2015 г. , с което е отменена Заповед № ЗМФ-548/2015 г. на министъра на финансите за изменение и допълнение на Заповед № ЗМФ-301/2014 г. и Решение № 8277/2016 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 6226/2016 г., с което е оставено в сила първоинстанционното решение на Върховния административен съд, и съобразявайки се с мотивите на окончателния съдебен акт, се изготви проект на Наредба за определяне  на ред, начин и формат за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол по чл. 103а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове.

Предварително е извършен анализ на справки от Българската акцизна централизирана информационна система (БАЦИС) и се установи, че има съобщения, постъпващи в системата от измервателните устройства от обектите на лицата,  попадащи в обхвата на чл. 103а от Закона за акцизите и данъчните складове, които в колона „продуктов код/търговско наименование“ са с разнороден формат (цифри,  букви и специални знаци), в резултат на което, при извършването на справки, измерваните акцизни стоки не можеха да бъдат еднозначно идентифицирани и обвързани към код по Комбинираната номенклатура (КН) и код на акцизен продукт и заложените в модула справки не сработват коректно.

С издаването на Заповед № ЗМФ-301/2014 г. и на Заповед № ЗМФ-548/2015 г. за изменение и допълнение на Заповед № ЗМФ-301/2014 г. и по време на действието им, лицата, попадащи в обхвата на чл. 103а от Закона за акцизите и данъчните складове са привели дейността си в съответствие с тях, в резултат на което при извършването на справките измерваните акцизни стоки бяха идентифицирани и заложените в модула справки сработваха коректно.

С проекта на наредба се предлага уредба относно реда и начина за предаване на данните посредством Интегриращо комуникационно устройство за наблюдение и контрол (ИКУНК). В глава трета на проекта на наредба са определени изискванията по време на работа на системата. С проекта се регламентират техническите изисквания на Системата за контрол на измервателните уреди. Предлага се уредба относно реда и начина на изпращане на данни от средствата за измерване и контрол – СЕПИ на тютюневи изделия.

С цел запазване на достоверността на извършваните справки на модул „Измервателни устройства“ е необходимо да се продължи използването, в рамките на отделните обекти, на уникални номера (продуктови кодове). Такива уникални за всяко лице кодове има в регистър „Дневник на складовата наличност“. Предвид разпоредбата на чл. 76, ал. 2, т. 2, буква „г“ от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове регистърът „Дневник на складовата наличност“ съдържа информация за кода по КН и допълнителния код на стоката, който съответства на търговското й наименование. Същото изискване се съдържа и в чл. 79а, т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове по отношение на данъчнозадължените лица, които не са лицензирани складодържатели и водят отчетност. За осъществяване на анализ на данните постъпващи от измерванията и тези които са декларирани от икономическите оператори, е необходимо към проектната документация лицата да предоставят на митническите органи, за всяка контролна  точка, номенклатура за измерваните акцизни стоки, която за всеки продукт съдържа данни за продуктов код (еквивалентен на Допълнителен код на стоката деклариран в акцизна декларация и/или дневник складова наличност), търговско наименование (CL175), код по КН, код на АП, Търговска марка / Описание и посока на движение (вход/изход).

В проекта е включен текст, задължаващ лицето да осигури постоянна и надеждна интернет свързаност на индустриалния компютър и Агенция „Митници“ през Ethernet и/или GPRS, с оптимална скорост в зависимост от обема на предаваните данни.

В приложения с № 1, 2, 3, 4, 8, 9 и 10 са добавени колона и ред, които не са фигурирали в приложенията към Заповед № ЗМФ-301/2014 г. и са указание за интегратора на икономическия оператор и няма да се визуализират в справките с разработен макет на модбъс карта, която съдържа унифицирани кодове на тагове за улеснение на интеграторите, които разработват системите за контрол на  измервателните уреди на задължените по Закона за акцизите и данъчните складове  лица и за да не се допускат грешки, в добавените колона и ред е указано за всяко приложение кой макет на модбъс карта трябва да се използва и съответно какви кодове на тагове трябва да се конфигурират.

Предвид обстоятелството, че с издаването на Заповед № ЗМФ-301/2014 г. и на Заповед № ЗМФ-548/2015 г. за изменение и допълнение на Заповед № ЗМФ-301/2014 г., лицата попадащи в обхвата на чл. 103а от Закона за акцизите и данъчните складове са привели дейността си в съответствие, прилагането на наредбата няма да е свързано с необходимост от  финансови и други средства.

Предлаганият проект на Наредба за определяне на ред, начин и формат за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол по чл. 103а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове не е свързан с прилагане на европейско законодателство, поради което към проекта на акт не е изготвен анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.


Всички заинтересовани могат да изразят позиция по предложения проект до 9 септември 2016 г.

Източник: МФ
Влезте, за да коментирате

Следвай ни в социалните мрежи

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Категории

InBalance

Популярни тагове