Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е създаден и се поддържа от ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Законопроект за изменение на Валутния закон - 13.09.2018 г.

ЗИД на Валутния закон - 13.09.2018 г.Регистрацията и контролът на лицата, които извършват дейност с благородни метали и скъпоценни камъни, да бъдат извършвани от Министерството на икономиката, предвижда законопроект за изменение на Валутния закон, внесен за гласуване в НС на 13 септември 2018 г.

В мотивите към законодателната инициатива е посочено, че прехвърлянето на регулаторни функции към администрация, която провежда и координира държавната политика за защита на потребителите, ще допринесе за адекватното регулиране на икономическите отношения в сектора. 

Друга промяна, предвидена в проекта, е отпадане на разпоредбите, отнасящи се до издаване на потвърждения за внос и сертификати за износ по ССКП за международна търговия с необработени диаманти. Причината е, че от 26 януари 2016 г. страната ни вече не е сред органите на ЕС за целите на Сертификационната схема на Кимбърлийския процес (ССКП) за международна търговия с необработени диаманти, поради което България, съответно Министерството на финансите, вече няма правомощия да издава потвърждения за внос и сертификати за износ на необработени диаманти.

Пълният текст на законопроекта е цитиран по-долу:


Проект

З А К О Н

за изменение на Валутния закон

(Обн., ДВ, бр. 83 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2002 г., бр. 60 от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 43, 54 и 59 от 2006 г., бр. 24 от 2009 г., бр. 16, 23 и 96 от 2011 г., бр. 59 от 2016 г. и бр. 63, 92 и 103 от 2017 г.)

§ 1. В чл. 13 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата „финансите“ се заменя с „икономиката“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) В Министерството на икономиката се води и поддържа публичен регистър на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие. За вписването в регистъра се събират такси по тарифа, одобрена от Министерския съвет.“

§ 2. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1, буква „б“ думите „и лицата по чл. 13, ал. 1“ се заличават.

2. Създава се нова т. 3:

„3. Министърът на икономиката или оправомощено от него лице може:

а) да издава писмени предписания за отстраняване на нарушенията в определен от него срок;

б) да прилага принудителна административна мярка запечатване на търговския обект на лицата по чл. 13, ал. 1, които не са банки.“

§ 3. В чл. 18  ал. 10 се изменя така:

„(10) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1-3, 5 и 6 се съставят от оправомощени от министъра на финансите длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от оправомощени от него длъжностни лица. Актовете за установяване на нарушенията по ал. 4-6 се съставят от оправомощени от министъра на икономиката длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от министъра на икономиката или от оправомощени от него длъжностни лица.“

§ 4. В § 9 от Преходните и заключителните разпоредби след думите „министъра на финансите“ се добавя „министъра на икономиката“.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 5. (1) Издадените до влизането в сила на този закон удостоверения за вписване в регистъра по чл. 13, ал. 2 запазват своята валидност.

(2) Неприключилите към датата на влизането в сила на този закон производства пред Министерството на финансите по вписване в регистъра по чл. 13, ал. 2 се довършват от Министерството на икономиката.

§ 6. В срока по § 7:

1. Министерският съвет привежда наредбата по чл. 13, ал. 3 в съответствие с този закон.

2. Информацията от регистъра по чл. 13, ал. 2 (информационна система „Благородни метали и скъпоценни камъни“), документите по неприключилите производства, както и архивът, съхраняван в Министерството на финансите, се предават на Министерството на икономиката.

§ 7. Законът влиза в сила три месеца след обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 44-ото Народно събрание на ……………..…... 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


Източник: НС

 

 

 

Влезте, за да коментирате

Анкета

Знаете ли как влизащият в сила през май 2018 г. нов европейски регламент за защита на личните данни ще се отрази на задълженията ви като работодател.

Да, запознат съм с регламента и моите задължения по него като работодател, опериращ с лични данни. - 6.3%
Не, все още не съм проучил новите регулации в областта на личните данни. - 87.5%
Не, разчитам ТРЗ специалистът, който обслужва бизнеса ми, да ме информира за новите ми задължения. - 6.3%

Общо гласували: 16
Гласуването по тази анкета е приключило on: Август 31, 2018

Категории

InBalance

Следвай ни

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Google+ Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Популярни тагове