Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е проект на ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Проект на Методика за подбор и оценка на работодатели за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта

Проект на Методика за подбор и оценка на работодатели за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетосттаЗа обществено обсъждане е публикувана Методика за подбор и оценка на работодатели за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта.

Срокът за коментари е двуседмичен и изтича на 27 февруари. 

В проекта са формулирани правилата за оценка, класиране и подбор на работодатели, кандидатствали за финансиране по насърчителни мерки.

Пълният текст на предложената методика е цитиран по-долу:


МЕТОДИКА за подбор и оценка на работодатели

за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение

по Закона за насърчаване на заетостта 

І. Съветът за сътрудничество към съответната дирекция „Бюро по труда“ допуска за подбор и оценка за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по чл. 17, ал. 2, т. 4 от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), с изключение на мерките по чл. 36, ал. 2, чл. 46а, чл. 55 и чл. 55д от ЗНЗ работодатели, които са подали заявки в срока по чл. 50, ал. 3, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта (ППЗНЗ) и на основание чл. 50, ал. 1 от ППЗНЗ отговарят на следните условия:

1. да нямат изискуеми публични задължения;

2. да са  регистрирани по действащото законодателство;

3. да нямат задължения за неизпълнение на сключени договори по програми, мерки и обучения, както и по проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“;

4. към момента на подаване на заявката за ползване на средства по насърчителните мерки по чл. 56, ал. 6 ЗНЗ да не са освобождавали през последните три месеца работници и служители, наети на работни места за същите длъжности, на които се наемат безработни лица;

5. за ползване на средства по мярката по чл. 41а и 55г ЗНЗ да представят документи за наличие на обстоятелствата по чл. 41а, ал. 3 и чл. 55г, ал. 3 ЗНЗ;

6. да не получават средства от други източници за финансиране на същите разходи, посочени в чл. 30а ЗНЗ.

Работодателят доказва с писмена декларация обстоятелствата по т.т. 1, 3, 4 и 6, като за верността им носи наказателна отговорност.

ІІ. Оценката се извършва по критериите, определени в чл. 50, ал. 3, т. 5 от ППЗНЗ, при следните условия и параметри:

Критерии Точки
1.      Вид на предприятието, съгласно Закона за малките и средни предприятия:  
1.1. Микро предприятие 10
1.2. Малко предприятие 5
1.3. Средно предприятие 3
1.4. Голямо предприятие 1
2.      Вид на основната дейност:  
2.1. Вид на основната дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности, 2008 г. (КИД, 2008 г.)  
2.1.1. Индустрия (секторите от B до F с изключение на дейностите, посочените в чл.50, ал.1 от ППЗНЗ) и културно-просветни организации с дейност 94.99 по КИД,2008 10
2.1.2. Услуги (секторите от G до N по КИД, 2008, с изключение на дейностите, посочените в чл.50, ал.1 от ППЗНЗ) 5
2.1.3. Други дейности (секторите от О до S съгласно КИД, 2008 г.) 3
2.2. Осигуряване на заетост в дейности, които не са със сезонен характер 5
2.3. Осигуряване на заетост в икономически дейности с приоритетно местно значение в съответствие с общинския план за развитие 5
3.Ползвани насърчителни мерки през предходните 24 месеца. Запазена заетост на наетите безработни лица след изтичане срока на договора по  насърчителната мярка, вкл. и на допълнителния период  по чл. 56, ал. 4 от ЗНЗ по договори, изпълнени през предходните 24 месеца:  
3.1.Запазена заетост на до 50 %, включително  от наетите безработни лица за срок не по-малък от 3 месеца; 10
3.2. Запазена заетост на над 50 % от наетите безработни лица за срок не по-малък от 3 месеца 15
4.Изпълнение на задълженията по предходни договори без санкции по програми, мерки и обучения, както и по проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 5
5.Неползвани насърчителни мерки през предходните 24 месеца 20
6.Осигурено трудово възнаграждение над минималния осигурителен доход за съответната длъжност и икономическа дейност  
6.1. Осигурени суми от работодателя за трудово възнаграждение над 5 % до 10 %, включително над минималния осигурителен доход за съответната длъжност и икономическа дейност на не по-малко от 50%  от заявените работни места за целия период на субсидиране. 5
6.2. Осигурени суми от работодателя за трудово възнаграждение над 10 до 15 % над минималния осигурителен доход за съответната длъжност и икономическа дейност на не по-малко от 50% от заявените работни места за целия период на субсидиране. 10
6.3. Осигурени суми от работодателя за трудово възнаграждение над 15% над минималния осигурителен доход за съответната длъжност и икономическа дейност на не по-малко от 50% от заявените работни места за целия период на субсидиране. 15
Максимален брой точки 65  


По т.2. от Критериите за оценка, проверката се извършва по служебен път в електронните регистри на Агенцията по вписванията (Търговския регистър, Булстат).

По т. 3, 4 и 5 от Критериите за оценка, информация се получава от регистъра на Агенцията по заетостта за сключените договори за субсидирана заетост.

По т. 6. от Критериите за оценка, работодателите посочват в заявката броя на работните места и размера на трудовото възнаграждение, което ще осигурят за съответната длъжност и икономическа дейност.

ІІІ. След оценяване по посочените критерии, работодателите се класират по всяка насърчителна мярка в низходящ ред според получената обща оценка. 

В случай, че класирани работодатели, образуват „едно и също предприятие“ по смисъла на чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия в списъка на одобрените работодатели по чл. 50, ал. 3, т.7 от ППЗНЗ се включва само този от тях, който е получил най-голям брой точки, в случай, че средствата не са достатъчни за удовлетворяване на всички заявки. 

ІV. При равни оценки, в случай че финансовите средства не са достатъчни за финансиране на заявените работни места, с предимство се финансират работодатели, които през предходните 12 месеца са осигурили заетост на първичния пазар на труда на регистрирани безработни лица от целевите групи, като критерият е общият брой устроените лица. Когато този подход не е приложим работодателите се класират по реда на подаване на заявките, като Съветът за сътрудничество взема решение за сключване на договор с работодателите за по-малък брой от заявените работни места или за непълно работно време. 

V. Съветът за сътрудничество предлага на директора на дирекция “Бюро по труда” списък на работодателите, с които в едномесечен срок да бъдат сключени договори за ползване на насърчителни мерки, след извършена проверка за допустимост и съответствие с условията на схеми за минимални и държавни помощи.

При предоставяне на средства под формата на схеми за минимална помощ се извършва проверка на работодателите по Методика за оценка за съответствието на минимална помощ по програми, проекти и насърчителни мерки за заетост и обучение, утвърдена на основание чл. 28в, ал.11 от ППЗНЗ със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.

При предоставяне на средства под формата на схеми за държавна помощ (по чл. 51, ал. 1 и ал. 2 от ЗНЗ) се извършва проверка на работодателите, по Методика за оценка за съответствието на помощ за заетост по чл. 51, ал. 1 и ал. 2 от ЗНЗ, утвърдена на основание чл. 28з, ал.4 от ППЗНЗ със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.

В случай, че в едномесечния срок не се сключи договор с работодател от списъка на класираните по реда на т. ІІІ работодатели или сключените договори са за по-малко от одобрените работни места, договор се сключва в рамките на неусвоените средства със следващия класиран работодател и допустим за получаване на минимална помощ по реда на Глава девета „а” от ППЗНЗ или за получаване на държавна помощ по реда на Глава девета „б” от ППЗНЗ (за кандидати по чл. 51 ал. 1 и 2 от ЗНЗ). 


 

 

Влезте, за да коментирате

Следвай ни в социалните мрежи

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Категории

InBalance

Популярни тагове