Menu
InBalance News е проект на Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС
Бизнес услуги от ново поколение ► Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете! ► Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС

Законопроектът за бюджета на ДОО за 2018 г. е внесен за гласуване в НС Избрана

Законопроектът за бюджета на ДОО за 2018 г. е внесен за гласуване в НССлед като получи одобрението на правителството, проектът за бюджета на държавното обществено осигуряване е внесен за гласуване в НС.

Пълният текст на законопроекта и мотивите към него са цитирани по-долу. Приложенията са достъпни в прикачените файлове. 


Проект

З  А  К  О  Н

за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.

Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума  11 067 344,2  хил. лв.,  както следва:  

П О К А З А Т Е Л И

Сума  ( хил. лв.)

 І.         ПРИХОДИ  И ТРАНСФЕРИ  - ВСИЧКО

11 067 344,2

1.      Осигурителни приходи

6 517 626,3

1.1.      Осигурителни вноски

6 517 626,3

2.      Неданъчни приходи

55 692,5

2.1.      Приходи и доходи от собственост

6 840,0

2.2.      Глоби, санкции и наказателни лихви

22 600,0

2.3.      Други приходи

26 252,5

3.      Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

-1 065,0

4.      Получени трансфери от централния бюджет за  държавното обществено осигуряване

308 781,1

5.      Получени допълнителни трансфери  от централния/държавния бюджет  за покриване на  недостига от средства

 4 186 309,3

 (2) Приема  консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума 11 067 344,2 хил. лв., както следва:  

І. РАЗХОДИ  И ТРАНСФЕРИ  - ВСИЧКО 11 067 344,2
1.         Разходи  11 059 944,2
1.1.      Пенсии 9 455 866,4
1.1.1.       Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 9 146 635,4
1.1.2.       Пенсии за сметка на държавния бюджет 307 731,0
1.1.3.      Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ 1 500,0
1.2.      Социални помощи и обезщетения 1 490 000,0
1.3.      Програми,  дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта 113 943,7
1.3.1.       Разходи за персонал  62 688,8
1.3.2.       Издръжка 44 490,0
1.3.3.       Платени данъци, такси и административни санкции 550,0
1.3.4.       Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации  и дейности  127,4
1.3.5.       Капиталови разходи 6 087,5
1.4.      Отбрана и сигурност 134,1
2.          Предоставени трансфери 7 400,0
2.1.           На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане,  
                съгласно чл.11, ал.1, т.2, буква"в", чл.12, ал.1,т.4 и чл.13, ал.1, т.3 от Кодекса за социално осигуряване 3 150,0
2.2.           На Министерството на труда и социалната политика за фонд "Условия на труд" 4 000,0
2.2.1.        Мероприятия за  предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести,  
                 съгласно чл. 24, т. 3 от  Кодекса за социално осигуряване 3 000,0
2.2.2.        За  диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24,  т. 4 от  
                 Кодекса за социално осигуряване 1 000,0
2.3.           На Министерството на транспорта, информационните технологии  и съобщенията съгласно чл. 92, ал. 4 от НПОС  250,0

(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Държавното обществено осигуряване, както следва:

ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) -  
ФИНАНСИРАНЕ 0,0
      Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина /-/ 0,0
      Наличност в края  на периода 0

Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии" по приходите и трансферите на обща сума 4 430 014,9 хил. лв.,  както следва:  

 

І. ПРИХОДИ  И ТРАНСФЕРИ  - ВСИЧКО 4 430 014,9
1.      Осигурителни приходи 4 403 364,8
1.1.      Осигурителни вноски 4 403 364,8
2.3.      Други приходи 26 000,0
4.      Получени трансфери от централния бюджет за  държавното обществено осигуряване 650,1

(2) Приема бюджета на фонд „Пенсии" по разходите и трансферите на обща сума 8 351 402,1 хил. лв., както следва:  

І. РАЗХОДИ  И ТРАНСФЕРИ  - ВСИЧКО 8 351 402,1
1.         Разходи  8 351 402,1
1.1.      Пенсии 8 350 768,8
1.1.1.       Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 8 349 268,8
1.1.3.      Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ 1 500,0
1.2.      Социални помощи и обезщетения  633,3

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии", както следва:  

ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)

-3 921 387,2

Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69" по приходите и трансферите на обща сума 676 166,6 хил. лв.,  както следва:  

І. ПРИХОДИ  И ТРАНСФЕРИ  - ВСИЧКО 676 166,6
1.      Осигурителни приходи 676 166,6
1.1. Осигурителни вноски

676 166,6

(2) Приема бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69" по разходите и трансферите на обща сума 757 776,8 хил. лв., както следва:   

І. РАЗХОДИ  И ТРАНСФЕРИ  - ВСИЧКО 757 776,8
1.         Разходи  757 776,8
1.1.      Пенсии 757 774,8
1.1.1.       Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 757 774,8
1.2.      Социални помощи и обезщетения 2,0

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69", както следва:

ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) -81 610,2

Чл. 4 (1) Приема бюджета  на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" по приходите и трансферите на обща сума   307 731,0 хил. лв.,  както следва:  

 І.         ПРИХОДИ  И ТРАНСФЕРИ  - ВСИЧКО 307 731,0
4.      Получени трансфери от централния бюджет за  държавното обществено осигуряване 307 731,0

(2) Приема  разходи и трансфери (субсидии, вноски) между държавния бюджет и бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност"  на обща сума  307 745,1  хил. лв., както следва:

І. РАЗХОДИ  И ТРАНСФЕРИ  - ВСИЧКО 307 745,1
1.         Разходи 307 745,1
1.1.      Пенсии 307 731,0
1.1.2.       Пенсии за сметка на държавния бюджет 307 731,0
1.2.      Социални помощи и обезщетения 14,1

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност", както следва:  

ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)  -14,1

Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест" по приходите и трансферите на обща сума  186 999,6 хил. лв.,  както следва:  

 І.         ПРИХОДИ  И ТРАНСФЕРИ  - ВСИЧКО 186 999,6
1.      Осигурителни приходи 186 999,6
1.1.      Осигурителни вноски

186 999,6

(2) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест" по разходите и трансферите на обща сума  54 553,5 хил. лв., както следва:  

І. РАЗХОДИ  И ТРАНСФЕРИ  - ВСИЧКО 54 553,5
1.         Разходи  50 203,5
1.1.      Пенсии 39 591,8
1.1.1.       Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 39 591,8
1.2.      Социални помощи и обезщетения 10 611,7
2.          Предоставени трансфери 4 350,0
2.1.           На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане, съгласно чл. 24,  т. 5 от Кодекса за социално осигуряване  350,0
2.2.           На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия на труд" 4 000,0
2.2.1.        Мероприятия за  предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести,  
                 съгласно чл. 24, т. 3 от  Кодекса за социално осигуряване 3 000,0
2.2.2.        За  диагностика на професионалните болести, съгласно чл. 24,  т. 4 от Кодекса за социално осигуряване  1 000,0

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест", както следва:  

ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)   132 446,1

Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство" по приходите и трансферите на обща сума  979 978,2 хил. лв.,  както следва:  

І. ПРИХОДИ  И ТРАНСФЕРИ  - ВСИЧКО 979 978,2
1.      Осигурителни приходи 979 978,2
1.1.      Осигурителни вноски 979 978,2

(2) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство" по разходите и трансферите на обща сума 1 085 166,5  хил. лв.,  както следва:  

І. РАЗХОДИ  И ТРАНСФЕРИ  - ВСИЧКО 1 085 166,5
1.         Разходи  1 082 366,5
1.2.      Социални помощи и обезщетения 1 082 366,5
2.          Предоставени трансфери 2 800,0
2.1.       На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане, съгласно чл. 26,  т. 4 от Кодекса за социално осигуряване 2 800,0

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство", както следва:  

ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) -105 188,3

Чл. 7 (1) Приема бюджета на фонд „Безработица" по приходите и трансферите на обща сума  271 517,1  хил. лв.,  както следва:

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 271 517,1
1.      Осигурителни приходи 271 117,1
1.1.   Осигурителни вноски 271 117,1
4.      Получени трансфери от централния бюджет за  държавното обществено осигуряване 400,0

(2) Приема бюджета на фонд „Безработица" по разходите и трансферите на обща сума 396 372,4  хил. лв., както следва:  

І. РАЗХОДИ  И ТРАНСФЕРИ  - ВСИЧКО 396 372,4
1.         Разходи  396 372,4
1.2.      Социални помощи и обезщетения 396 372,4

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Безработица", както следва:  

ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) -124 855,3

Чл. 8. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и трансферите на обща сума  4 214 936,8 хил. лв.,  както следва:  

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 4 214 936,8
2.      Неданъчни приходи 29 692,5
2.1.      Приходи и доходи от собственост 6 840,0
2.2.      Глоби, санкции и наказателни лихви 22 600,0
2.3.      Други приходи 252,5
3.      Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -1 065,0
5.      Получени допълнителни трансфери  от централния/държавния бюджет за покриване на  недостига от средства  4 186 309,3

(2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите на обща сума 114 327,8 хил. лв., както следва:  

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 114 327,8
1.         Разходи  114 077,8
1.3.      Програми,  дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта 113 943,7
1.3.1.       Разходи за персонал  62 688,8
1.3.2.       Издръжка 44 490,0
1.3.3.       Платени данъци, такси и административни санкции 550,0
1.3.4.       Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации  и дейности  127,4
1.3.5.       Капиталови разходи 6 087,5
1.4.      Отбрана и сигурност 134,1
2.          Предоставени трансфери 250,0
2.3.           На Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласно чл. 92, ал. 4 от НПОС  250,0

(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Националния осигурителен институт, както следва:  

ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) 4 100 609,0
РАЗДЕЛ  ІV.  ФИНАНСИРАНЕ -4 100 609,0
      Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-) 0,0
      Наличност в края  на периода 4 100 609,0

Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2018 г.: 

 1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1; 
 2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица - 510 лв.;
 3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители - 480 лв.; 
 4. максимален месечен размер на осигурителния доход - 2600 лв. 

Чл. 10. Определя се следният минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2018 г.: 

 1. от 1 януари до 30 юни - 200 лв.; 
 2. от 1 юли до 31 декември – 207,60 лв.

Чл. 11. Определя се стойност на процента по чл. 70, ал. 1, изречение първо от Кодекса за социално осигуряване – 1,169.

Чл. 12. Определя се дневен минимален размер на обезщетението за безработица за 2018 г. – 9 лв., и дневен максимален размер на обезщетението за безработица за 2018 г. – 74,29 лв.

Чл. 13. Определя се размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване за 2018 г. - 380 лв.

Чл. 14. Определя се размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице за 2018 г. - 540 лв.

Чл. 15. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности за 2018 г. съгласно приложение № 2. 

Чл. 16. (1) За 2018 г. не се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите". 

(2) Определя се максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2018 г. - 1300 лв. 

(3) Определя се за приход в бюджета на Националния осигурителен институт 1,5 на сто от приходите на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите" - за дейностите по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

(4) Приема бюджета на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите" съгласно приложение № 3.

Чл. 17. Приема бюджета на Учителския пенсионен фонд за 2018 г. съгласно приложение № 4. 

Чл. 18. Приема Консолидиран бюджет на всички администрирани от Националния осигурителен институт социалноосигурителни фондове съгласно приложение № 5.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (1) Надзорният съвет по предложение на управителя на Националния осигурителен институт (НОИ) одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, без да се превишава общият им размер, одобрен с този закон, като това не се отнася за сумите за сметка на държавния бюджет, както и за разходи, извършвани от НОИ по силата на други нормативни актове и проекти извън Кодекса за социално осигуряване, които се финансират с трансфери, непредвидени в този закон, и които не водят до влошаване на баланса на държавното обществено осигуряване. Тези разходи се отчитат в бюджета на НОИ и с тях могат да бъдат превишени разходите по бюджета на НОИ. 

(2) Паричните помощи за профилактика и рехабилитация, превеждани на бюджетните организации от бюджета на държавното обществено осигуряване, се отчитат като трансфери. 

§ 2. За 2018 г. не се отчислява общ резерв на фондовете по чл. 18 от Кодекса за социално осигуряване.

§ 3. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 

2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., 

бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 45 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 от 2015 г., бр. 62 и 105 от 

2016 г. и бр. 62 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл. 4а:

а)  в ал. 3:

аа) в т. 1 думите „17,8 на сто“ се заменят с „19,8 на сто“ и думите „20,8 на сто“ се заменят с „22,8 на сто“; 

бб) в т. 2 думите „12,8 на сто“ се заменят с „14,8 на сто“ и думите „15,8 на сто“ се заменят със „17,8 на сто“;

б) в ал. 6:

аа) точка 1 се изменя така:

„1. доходи от дейности на лицата съгласно последователността, посочена в чл. 4, ал. 1 и 10;“;

бб) създава се нова т. 2:

„2. доходи от обезщетения, изплащани по Кодекса на труда или по специални закони, върху които се дължат осигурителни вноски;“;

вв) досегашните т. 2-4 стават съответно т. 3-5. 

2. В чл. 5:

а)  в ал. 1 изречение второ се заличава;

б)  в ал. 2 изречение второ се заличава.

3. В чл. 6, ал. 12 думите „ал. 3 и 5“ се заменят с „ал. 3 и 5-7“. 

4. В чл. 6а, ал. 1 след думите „чл. 121а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от Кодекса на труда“ се добавя „и по смисъла на чл. 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 

2004 година за координация на системите за социална сигурност (ОВ, L 166, от 30 април 2004)“.

5. В чл. 7:

а) в ал. 4 след думите „Осигурителните вноски“ се добавя „по чл. 6, ал. 8“;

б) в ал. 5 думата „заявяват“ се заменя с „могат да заявят“.   

6. В чл. 9:

а) в ал. 1, т. 1 след думите „чл. 4, ал. 1, т. 1“ се добавя „и 9“;

б) в ал. 5 се създава изречение второ:

„В случаите по ал. 3, т. 5 не се дължат осигурителни вноски за Учителския пенсионен фонд.“;

в) алинея 6 се изменя така: 

„(6) За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето, през което са полагани грижи за лице с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, което постоянно се нуждае от чужда помощ. Стажът се зачита на едно от следните лица: съпруг (съпруга), родител (осиновител) или един от родителите на майката или бащата на лицето с увреждане. Осигурителен стаж се зачита, при условие че за това време лицето, полагало грижите, не е било осигурено и не е получавало лична пенсия. При пенсиониране, за периода, който се зачита за осигурителен стаж, се внасят осигурителни вноски в размера за фонд „Пенсии" върху минималната работна заплата към датата на отпускането на пенсия, които са за сметка на държавния бюджет.“

7. В чл. 36, ал. 1, т. 7 след думата „несъстоятелност“ се добавя „на осигурителите“, а думите „или ликвидация на осигурителите, както и за задължения към държавното обществено осигуряване на осигурители и самоосигуряващи се лица до 1000 лв., които не могат да бъдат събрани по реда на чл. 110, ал. 5“ се заличават.   

8. В чл. 42 ал. 2 се отменя. 

9. В чл. 54а, ал. 1:

а) в основния текст думите „9 месеца през последните 15“ се заменят с „12 месеца през последните 18“;

б) точка 3 се изменя така:

„3. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по този кодекс или по законодателството на друга държава, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда.“

10. В чл. 54б:

а) в ал. 1 след думите „по-малко от минималния“ се добавя 

„и по-голямо от максималния“;

б) в ал. 2 след думата „Минималният“ се добавя „и максималният“ и думата „определя“ се заменя с „определят“;

в) в ал. 3 думите „чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326 и 330 от Кодекса на труда“ се заменят с „чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326, 330 и 331 от Кодекса на труда“ и думите „чл. 105 и 107, ал. 1, т. 1-4 от Закона за държавния служител“ се заменят с 

„чл. 105, чл. 107, ал. 1, т. 1-4 и чл. 107а от Закона за държавния служител“.

11. В чл. 54в ал. 1 се изменя така:

„(1) Паричните обезщетения за безработица се изплащат ежемесечно през месеца, следващ този, за който се дължат, за срок, определен според продължителността на осигурителния стаж, по време на който лицата са били осигурени за безработица, за времето след 31 декември 2001 г., както следва:

Осигурителен стаж с осигуряване за безработица за времето след 31.12.2001 г.

(години)

Срок на изплащане на обезщетението

(месеци)

до 3 години

4

от 3 година и 1 ден до 7 години

6

от 7 години и 1 ден до 11 години

8

от 11 години и 1 ден до 15 години

10

над 15 години

12

12. В чл. 54г ал. 4 се изменя така:

„(4) Длъжностното лице по чл. 54ж, ал. 1 спира с разпореждане производството по отпускането или изплащането на обезщетението за безработица, когато има данни, които могат да доведат до издаване на разпореждане за отказ или прекратяване изплащането на обезщетението и/или е необходимо изясняване на осигурителен стаж и/или осигурителен доход при прилагане на разпоредбите на международни договори, по които Република България е страна.“

13. В чл. 54д, ал. 5 думите „9 месеца“ се заменят с „12 месеца“.

14. В чл. 54к думите „чл. 33, т. 12“ се заменят с „чл. 33, ал. 5, т. 12“. 

15. В чл. 69б:

а) в ал. 1:

аа) думите „могат да се пенсионират, ако не са придобили право на пенсия по чл. 168 или когато са променили осигуряването си по чл. 4в и са“ се заменят с „придобиват право на пенсия при следните условия“;  

бб) в т. 1 думата „навършили“ се заменя с „навършили са“;

б) в ал. 2:

аа) думите „могат да се пенсионират, ако не са придобили право на пенсия по чл. 168 или когато са променили осигуряването си по чл. 4в и са“ се заменят с „придобиват право на пенсия при следните условия“;  

бб) в т. 1 думата „навършили“ се заменя с „навършили са“;

в) в ал. 3 думите „чл. 68“ се заменят с „чл. 68, ал. 1“;

г) алинея 4 се изменя така:

„(4) При прекратяване на трудовия договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 и 2 от Кодекса на труда лицата, които работят при условията на чл. 104, ал. 3 могат да се пенсионират, ако към датата на прекратяването на договора имат сбор от осигурителен стаж и възраст 90, от които 10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3 и навършена възраст 45 години и 4 месеца към 31 декември 2017 г. След 31 декември 2017 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 50 години за мъжете и жените.“;

д) алинея 5 се изменя така:

„(5) Пенсия по ал. 1-4 се отпуска, когато лицата не са придобили право на пенсия по чл. 168 или са променили осигуряването си по чл. 4в.“;

е) алинея 7 се изменя така:

„(7) Пенсия по ал. 1-4 се отпуска на лице, което не е придобило право на пенсия по чл. 168, когато едновременно със заявлението за отпускане на пенсия е подало и заявление за прехвърляне във фонд „Пенсии" на средствата от индивидуалната му партида в професионален пенсионен фонд. Заявлението за прехвърляне се подава чрез териториалното 

поделение на Националния осигурителен институт до съответното пенсионноосигурително дружество, управляващо фонда, в който лицето е осигурено. В 7-дневен срок от датата на постановяване на разпореждане за отпускане на пенсията териториалното поделение на Националния осигурителен институт изпраща заявлението на съответното дружество, освен ако до тази дата лицето не е променило осигуряването си по чл. 4в.“

16. В чл. 69в, ал. 3 се създава изречение второ: 

„При представянето на данни за допълнително положен учителски осигурителен стаж след отпускането на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2, към която се изплаща добавка от Учителския пенсионен фонд, броят на месеците, от които е определена добавката, се увеличава с броя месеци след пенсионирането, за които има осигурителни вноски в същия фонд.“

17. Член 70 се изменя така:

„Чл. 70. (1) Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя, като доходът, от който се изчислява пенсията, се умножи с процент за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж. До 31.12.2016 г. процентът е със стойност 1,1.  След тази дата той нараства от първо число на всяка следваща календарна година с процент, равен или по-голям от процента, определен по правилото на чл. 100, ал. 1, до достигане на стойност 1,5. Процентът по изречение първо се определя ежегодно със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година на базата на използваните при съставянето на бюджета прогнозни стойности за нарастването на осигурителния доход и за индекса на потребителските цени. 

(2) За лицата, които са придобили право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2 и продължават да работят след датата на придобиване на правото, без да им е отпусната лична пенсия, стойността на процента за всяка година осигурителен стаж след тази дата е 3, а от 1 януари 2012 г. - 4, и съответната пропорционална част от тези проценти за месеците осигурителен стаж. Процентът за всяка година осигурителен стаж след датата на придобиване на правото по чл. 68, ал. 1 и 2 се определя за действителен календарен осигурителен стаж, без превръщане, придобит след 31 декември 2006 г.

(3) Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията се умножи по индивидуалния коефициент на лицето.

(4) За пенсиите, отпуснати с начална дата преди 1 януари 2019 г., индивидуалният коефициент се изчислява от осигурителния доход на лицето за период от три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 1 януари 1997 г. по избор на лицето и от осигурителния му доход за периода след тази дата до датата на отпускане на пенсията. В случаите, когато осигурителният доход на лицето до 1 януари 1997 г. е за период, по-малък от три години, индивидуалният коефициент се изчислява от този доход. При определяне на индивидуалния коефициент на самоосигуряващо се лице се взема предвид доходът, върху който са внесени осигурителните вноски.

(5) За изчисляване на индивидуалния коефициент по ал. 4 се определят:

1. съотношението между средномесечния осигурителен доход на лицето за периода до 31 декември 1996 г. включително и средномесечната работна заплата за страната за същия период, обявена от Националния статистически институт;

2. съотношението между средномесечния осигурителен доход на лицето за периода след 31 декември 1996 г. и средномесечния осигурителен доход за страната за същия период. 

(6) Индивидуалният коефициент по ал. 4 се изчислява, като всяко от съотношенията по ал. 5 се умножава съответно по броя на месеците, за които то е установено, и сборът на получените произведения се разделя на общия брой на месеците, включени в двата периода. Когато лицата нямат осигурителен доход след 31 декември 1996 г., индивидуалният коефициент е равен на съотношението по ал. 5, т. 1, а когато осигурителният им доход е изцяло след тази дата, индивидуалният коефициент е равен на съотношението по ал. 5, т. 2.

(7) Съотношението по ал. 5, т. 2 не може да надхвърля съотношението между максималния осигурителен доход, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, и средномесечния осигурителен доход за страната за същия период.  

(8) За пенсиите, отпуснати с начална дата след 31 декември 2018 г., индивидуалният коефициент се изчислява от осигурителния доход на лицето за периодите след 31 декември 1996 г. до датата на отпускане на пенсията. Когато лицето няма осигурителен доход след 31 декември 1996 г., индивидуалният коефициент се изчислява по реда на ал. 5, т. 1 от осигурителния му доход за период от три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 1 януари 1997 г. по негов избор. В случаите, когато осигурителният доход на лицето до 1 януари 1997 г. е за период, по-малък от три години, индивидуалният коефициент се изчислява от този доход. 

(9) Индивидуалният коефициент по ал. 8, изречение първо се изчислява като сборът на месечните съотношения между осигурителния доход на лицето за месеца и средния осигурителен доход за страната за същия месец се раздели на сбора от съотношенията между броя на работните дни, за които се отнася осигурителния доход на лицето за съответния месец, и броя на работните дни през месеца - за всички месеци след 31 декември 

1996 г., участващи при изчисляване на индивидуалния коефициент. Отработените часове от лицето се изчисляват пропорционално на законоустановеното работно време. 

(10) Осигурителният доход, от който се изчислява индивидуалният коефициент на лице, родено след 31 декември 1959 г., се намалява, както следва:

1. при изчисляването на индивидуалния коефициент по ал. 4 осигурителният доход за месеците, през които лицето е осигурявано в универсален пенсионен фонд, се намалява с  дохода, определен въз основа на коефициент, представляващ среднопретеглено съотношение за тези месеци между размерите на осигурителните вноски за универсален пенсионен фонд и за фонд "Пенсии" за трета категория труд, за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., по ред, определен с акт на Министерския съвет;

2. при изчисляването на индивидуалния коефициент по ал. 8, изречение първо осигурителният доход за всеки месец, през който лицето е осигурявано в универсален пенсионен фонд, се намалява с дохода, определен въз основа на съотношението за съответния месец между размера на осигурителната вноска за универсалния пенсионен фонд и размера на вноската за фонд „Пенсии“ за трета категория труд, за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.

(11) Осигурителният доход, от който се изчислява индивидуалният коефициент на лице, родено след 31 декември 1959 г., не се намалява, когато към датата на постановяване на разпореждането за отпускане на пенсията лицето е с променено осигуряване по чл. 4б. Когато към  датата на постановяване на разпореждането за отпускане на пенсията лицето е възобновило осигуряването си в универсален пенсионен фонд по реда на чл. 124а, осигурителният доход не се намалява за месеците, през които лицето не е било осигурено в универсален пенсионен фонд и натрупаните средства от индивидуалната му партида са били прехвърлени в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система. Осигурителният доход на лицето не се намалява след прехвърлянето на средствата му по чл. 129, ал. 15 във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69.“

(12) Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 се определя със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

(13) Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 3 не може да бъде по-малък от 85 на сто от минималния размер по ал. 12.

(14) Размерът на пенсията по чл. 68а се намалява с 0,4 на сто за всеки недостигащ на лицето месец до навършване на възрастта му по чл. 68, ал. 1. 

(15) Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68а, 69, 69а, 69б и 69в  не може да бъде по-малък от минималния размер по ал. 12.

(16) При определяне на пенсия по международен договор, по който Република България е страна, се взема предвид осигурителният доход за осигурителния стаж, придобит по българското законодателство.

(17) Лицата могат да поискат преизчисляване на пенсията от осигурителния доход за друг тригодишен период преди 1 януари 1997 г. в 12-месечен срок от влизане в сила на разпореждането за отпускане на пенсията.“

18. В чл. 75, ал. 4, т. 1-3 думите „по чл. 70, ал. 9“ се заменят с „по чл. 70, ал. 12“.

19. В чл. 76 думите „по чл. 70, ал. 2“ се заменят с „по чл. 70, ал. 3“.

20. Член 77 се изменя така:

„Чл. 77. За определяне размера на пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, отпуснати с начална дата преди 1 януари 2019 г., индивидуалният коефициент се изчислява по реда на чл. 70, ал. 4-7, ал. 10, т. 1 и ал. 11, а за пенсиите, отпуснати с начална дата след 31 декември 2018 г. – по реда на чл. 70, ал. 8-9, ал. 10, т. 2 и ал. 11.“

21. В чл. 79:

а) основният текст на ал. 1 се изменя така:

„(1) Размерът на пенсията за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната по чл. 70, ал. 3 се умножи по индивидуалния коефициент, изчислен по реда на чл. 70, ал. 4-7, ал. 10, т. 1 и ал. 11 - за пенсиите, отпуснати с начална дата до 1 януари 2019 г., а за пенсиите, отпуснати с начална дата след 31 декември 2018 г. – по реда на чл. 70, ал. 8-9, ал. 10, т. 2 и ал. 11, и по следните коефициенти:“;

б) в ал. 2 думите „процент, определен съгласно чл. 70, ал. 1“ се заменят с „процента на нарастване по чл. 70, ал. 1, изречение трето на процента за всяка година осигурителен стаж по чл. 70, ал. 1“;

в) в ал. 3, т. 1-3 думите „по чл. 70, ал. 9“ се заменят с „по чл. 70, ал. 12“.  

22. В чл. 81, ал. 2 думите „по чл. 70, ал. 9“ се заменят с „по чл. 70, ал. 12“.

23. В чл. 89а, ал. 1, изречение второ думите „6-месечния“ се заменят с „2-месечния“.    

24. В чл. 94:

а) в ал. 1, изречение второ след думата „пенсиите“ се добавя „и добавките към тях“;

б) в ал. 3 след думите „Пенсия за инвалидност“ се добавя „и добавка за чужда помощ“;  

в) създава се ал. 4:

„(4) Наследствена пенсия или добавка по чл. 84 се отпуска от датата, следваща датата на прекратяване на пенсията на наследодателя, когато заявлението е подадено в 2-месечен срок от датата на смъртта на наследодателя.“

25. В чл. 95, ал. 1:

а) точка 2 се отменя; 

б) в т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „и е по-неблагоприятната по размер“.

26. В чл. 96, ал. 1 се създава т. 5:

„5. когато пенсионерът не се яви за преосвидетелстване от органите на експертизата на работоспособността, след като е служебно повикан.“

27. В чл. 97, ал. 3 думите „Спряната на основание чл. 95, ал. 1, т. 2 пенсия се възобновява от датата на спирането й“ се заменят с „Прекратената на основание чл. 96, ал. 1, т. 5 пенсия се възстановява от датата на прекратяването й“.

28. В чл. 98, ал. 2:

а) в изречение първо думата „неправилно“ се заменя с „неоснователно“;  

б) в изречение второ след думите „от пенсията на пенсионера“ се добавя „или по реда на чл. 110, ал. 5, т. 1“.

29. В чл. 99, ал. 1, т. 1, буква „а“ думите „по чл. 70, ал. 14“ се заменят с „по чл. 70, ал. 17“.

30. В чл. 102:

а) в ал. 2 след думите „пенсия“ се поставя запетая и се добавя „след което полученият размер се осъвременява, преизчислява и индексира съобразно нормативната уредба, действаща след датата на отпускане на пенсията“;

б) в ал. 6 думите „по чл. 70, ал. 13“ се заменят с „по чл. 70, ал. 14“.

31. В чл. 110 в основния текст на ал. 1 думите „на физическите лица или на юридическите лица“ се заменят с „на физическите лица, на юридическите лица и/или на осигурителите“.

32. В чл. 114:

а) в ал. 2, т. 1 думите „чл. 42, ал. 2“ се заличават;

б) в ал. 5, изречение първо думите „освен в случаите, когато могат да бъдат прихванати“ се заменят с „или чрез прихващане“. 

33. В чл. 115, ал. 1, изречение второ думите „прекъсването на давността“ се заменят със „спирането или прекъсването на давността, освен в случаите, когато задължението е разсрочено или изпълнението е спряно по искане на длъжника“.   

34. В чл. 343в, ал. 1, т. 1 накрая думите „и/или“ се заменят с „или“.

§ 4. Определянето на правото, на размера и на срока на паричните обезщетения за безработица на лицата, чието осигуряване е прекратено преди 1 януари 2018 г., се извършва по досегашния ред.

§ 5. При изменение, преизчисляване, възобновяване или възстановяване на пенсиите, отпуснати с начална дата до 1 януари 2019 г., индивидуалният коефициент се изчислява или определя съгласно действащите до 1 януари 2019 г. разпоредби.“

§ 6. В § 53 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр. 61 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Пенсиите, отпуснати с начална дата до 31 декември на годината, в която процентът по чл. 70, ал. 1, изречение първо достигне 1,5, се преизчисляват ежегодно от 1 юли на всяка календарна година, следваща годината на отпускането на пенсията, със съответния процент по чл. 70, ал. 1, изречение четвърто. Пенсиите за трудова злополука и професионална болест се преизчисляват ежегодно от 1 юли на всяка календарна година, като коефициентът по чл. 79, ал. 1, т. 1-3 се увеличава с процента по чл. 70, ал. 1, изречение трето. Преизчисленият размер се определя без да се променя дохода, от който е изчислена пенсията, след което се осъвременява, преизчислява и индексира, съобразно нормативната уредба, действаща след датата на отпускане на пенсията.“

2. Създава се ал. 3:

„(3) Когато преизчисленият по реда на ал. 2 размер на пенсията е по-нисък от размера й преди преизчисляването, увеличен с процента по 

чл. 70, ал. 1, изречение трето, пенсията се определя в по-високия размер.“

§ 7. Изпълнението на закона се възлага на Националния осигурителен институт.

§ 8. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г. 

Законът е приет от 44-ото Народно събрание на …………………… 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Димитър Главчев)

М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.

Проектът на бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2018 г. е разработен в изпълнение на Решение № 37 на Министерския съвет (РМС) от 19 януари 2017 г. за бюджетната процедура за 2018 г. и Указания БЮ № 4/1 септември 2017 г. на Министерството на финансите (МФ) за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет (ПРБ) за 2018 г. 

Проектът на бюджета на държавното обществено осигуряване (БДОО) за 2018 г. е съобразен с основните допускания по средносрочната бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. на РМС № 281 от 2017 г. и указания на министъра на финансите, посочени в писмо № 91-00-354 от 28 септември 2017 г. на МФ във връзка със заключителния етап на бюджетната процедура за 2018 г. 

Разчетите по приходната част на проекта на ЗБДОО за 2018 г. са съгласувани с Националната агенция за приходите (НАП) по отношение задължителните осигурителни вноски (включващи и тези по реда на чл. 159 от Закона за публичните финанси), както и за други приходи, събирани от НАП.

В проекта на БДОО за 2018 г. са заложени следните политики по приходите:

• Увеличава се размерът на осигурителната вноска за Фонд „Пенсии” с един процентен пункт – 19,8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г., при съотношение – 11,02 за сметка на работодателя и 8,78 за сметка на работника, и 14,8 на сто за лицата, родени след 31 декември 1959 г., съответно при съотношение 8,22/6,58.

• Запазва се размерът на осигурителната вноска за Фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ – 60,8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г., и 55,8 на сто за лицата, родени след 31 декември 1959 г.

• Не се предвижда промяна на съотношенията между работодател и работник за останалите осигурителни рискове, като те остават съответно 60 към 40 на сто. За 2018 г. техните размери са, както следва:

- Фонд „Общо заболяване и майчинство” – 3,5 на сто;

- Фонд „Безработица” – 1,0 на сто;

- Фонд „Трудова злополука и професионална болест”- диференцирано от 0,4 до 1,1 на сто за сметка на работодателя.

• За 2018 г. не са договорени минимални осигурителни прагове (МОП). При административно увеличение на МОП с 3,9 на сто и планираното увеличение на минималната работна заплата с 10,9 на сто, средното увеличение на МОП през 2018 г. е около 6,8 на сто.

• Увеличава се минималната работна заплата от 460 лв. на 510 лв.

• Определя се минимален месечен осигурителен доход на самоосигуряващите се лица в размер 510 лв.;

• Увеличава се минималният осигурителен доход за земеделските стопани и тютюнопроизводители  от 300 лв. на 480 лв.;

• Запазва се размерът на максималния осигурителен доход за всички осигурени  лица – 2600 лв.;

• За 2018 г. не се правят вноски за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”. 

В законопроекта са заложени следните политики по разходите:

• Повишават се изискуемите възраст и осигурителен стаж при пенсиониране за всички категории труд;

• От 1 януари 2018 г. процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула се увеличава от 1,126 на 1,169 с процент, определен по правилото на чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) (3,8 на сто);

• От 1 юли 2018 г. пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември на предходната година, не се осъвременяват по чл. 100 на КСО, а се преизчисляват с новия процент за всяка година осигурителен стаж – 1,169;

• Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст и социалната пенсия за старост се увеличават от 1 юли 2018 г. с 3,8 на сто (чл. 100 на КСО);

• Максималният размер на получаваните една или повече пенсии (за новоотпуснати и състояние) се запазва в размер 35 на сто от максималния осигурителен доход - 910 лв.;

• Увеличава се минималният дневен размер на обезщетението за безработица от 7,20 лв. на 9 лв. и се определя дневен максимален размер – 74,29 лв.;

• Променят се изискванията за право на парично обезщетение за безработица (ПОБ) – внесени или дължими осигурителни вноски във Фонд „Безработица“ най-малко 12 месеца от последните 18 месеца; 

• Променят се изискванията за продължителността на осигурителния стаж, по време на който лицата са били осигурени за безработица за времето след 31 декември 2001 г., при изплащане на ПОБ;

• Запазва се периодът, от който се изчисляват краткосрочните обезщетения при временна неработоспособност - 18 календарни месеца при безработица, и бременност и раждане - 24 календарни месеца;

• Запазва се режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност, като за първите три работни дни се изплаща среднодневно брутно възнаграждение в размер 70 на сто от осигурителя, а от 4-ия ден на настъпване на неработоспособността се изплаща парично обезщетение от ДОО;

• Отпада възможността за получаване на обезщетение за временна неработоспособност след прекратяване на правоотношението;

• Запазва се периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане от 410 дни;

• Увеличава се размерът на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст - от 340 на 380 лв.;

• През 2018 г. продължава да действа въведената през 2017 г. възможност за майките (осиновителките), които имат право да ползват отпуск при бременност и раждане до навършване на едногодишна възраст на детето, но не го използват, а се върнат на работа, да получат обезщетение от ДОО в размер 50 на сто от полагащото им се обезщетение при бременност и раждане. 

• Запазва се размерът на еднократната помощ при смърт на осигурено лице - 540 лв. 

• Определя се максимален размер на гарантираните вземания - 1300 лв. 

Разработването на проекта на КБДОО по приходите и разходите за 2018 г. се основава и на очакваното изпълнение на бюджета на ДОО за 2017 г. на базата на отчет към август. 

Към края на годината се очаква приходите (без трансферите) да бъдат 6 012,0 млн. лв. и изпълнението спрямо плана да бъде с 360,0 млн. лв. повече (6,4 на сто). Разходите (без трансферите) за 2017 г. се очаква да бъдат 10 490,7 млн. лв., с 1,2 на сто повече от планираните, или 122,5 млн. лв. преразход, включително средствата за изплащане на еднократни допълнителни суми към пенсиите в размер на 53,8 млн. лв. Очакваните трансфери за 2017 г. са в размер 4 716,6 млн. лв., което е с 0,4 млн. лв. получени повече трансфери.

Очакваният излишък по КБДОО за 2017 г. е в размер 237,9 млн. лв.

Приходите на КБДОО са, както следва:

 • за 2017 г.  –  5 652,0 млн. лв. ЗБДОО;
 • за 2017 г.  –  6 012,0 млн. лв. очаквано;
 • за 2018 г.  –  6 572,3 млн. лв. проект.

Общият размер на приходите и получените трансфери за 2018 г. е 11 067,3 млн. лв., в т. ч. получените трансфери от централния/държавния бюджет – 4 495,1 млн. лв. (за пенсии, добавки и обезщетения, финансирани от държавния бюджет – 308,8 млн. лв., и за покриване на недостига от средства – 4 186,3 млн. лв.).

Разходите по КБДОО са:

 • за 2017 г.  –  10 368,2 млн. лв. ЗБДОО;
 • за 2017 г.  –  10 490,7 млн. лв. очаквано;
 • за 2018 г.  –  11 059,9 млн. лв. проект.

Общият размер на разходите за пенсии, краткосрочни обезщетения, службите по социално осигуряване и предоставените трансфери за 2018 г. е 11 067,2 млн. лв., в т. ч. предоставени трансфери в размер 7,4 млн. лв. за МТСП и за Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС).

Финансовите разчети за пенсиите през 2018 г. се основават на параметрите, заложени в средносрочната фискална рамка на Правителството от 27 септември 2017 г. и очакваното изпълнение на разходите за пенсии на базата на отчета за август 2017 г. При планиране на средствата за пенсии в проектобюджета на ДОО за 2018 г. са взети предвид увеличението на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст на 180 лв. от 1 юли 

2017 г. и на 200 лв. от 1 октомври 2017 г., както и законодателните промени, приети със Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр. 61 от 2015 г.):

• чл. 68, ал. 1-2 на КСО – През 2018 г. необходимите условия за пенсиониране за трета категория труд са 61 години и 2 месеца навършена възраст и 35 години и 6 месеца осигурителен стаж за жените, и 64 години и един месец навършена възраст и 38 години и 6 месеца осигурителен стаж за мъжете; 

• чл. 68, ал. 3 на от КСО – През 2018 г. необходимата възраст за пенсиониране при непълен стаж е 66 години и 2 месеца и 15 години действителен осигурителен стаж;

• чл. 69, ал.1, 2, 3, 5, 5а и 6 на КСО – През 2018 г. необходимите условия за пенсиониране за лицата от сектор „Отбрана и сигурност” са 53 години и 2 месеца навършена възраст и 27 години осигурителен стаж и за двата пола; 

• чл. 69б (стар § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване) – През 2018 г. необходимите условия за отпускане на ранна пенсия от ДОО за лицата, работили при условията на първа и втора категория труд, които не отговарят на условията за пенсиониране от професионален пенсионен фонд по чл. 168 на КСО или са променили осигуряването си по чл. 4в от КСО, са, както следва:

- работа 10 години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд;

- навършена възраст 48 години и 8 месеца за жените и 53 години и 2 месеца за мъжете, работещи при условията на първа категория труд, и 53 години и 8 месеца за жените и 58 години и 2 месеца за мъжете, работещи при условията на втора категория труд.

- сбор от осигурителен стаж и възраст – 94 точки за жените, и 100 точки за мъжете.

Политики по отношение на размерите на пенсиите за 2018 г:

- От 1 януари 2018 г. се увеличава тежестта на една година осигурителен стаж в пенсионната формула с процент, равен или по-голям от процента, определен по правилото на чл. 100 на КСО. Според чл. 70, ал. 1 от КСО процентът за всяка година осигурителен стаж се определя ежегодно със Закона за бюджета на ДОО за съответната година. За 2018 г. процентът по чл. 100 от КСО е 3,8 на сто (1,1% прогнозна стойност на хармонизирания индекс на потребителските цени и 6,5% прогнозно нарастване на средния осигурителен доход за 2017 г.), а тежестта на една година осигурителен стаж се увеличава от 1,126 на 1,169 на сто. Новата стойност на тежестта на една година осигурителен стаж ще се прилага при изчисляването на размерите на новоотпуснатите пенсии от 1 януари 2018 г. От 1 юли 2018 г. пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се преизчисляват с новата тежест.

- От 1 юли 2018 г. минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст се увеличава от 200,00 на 207,60 лв. (увеличение с 3,8 на сто по чл.100 от КСО); 

- От 1 юли 2018 г. социалната пенсия за старост се увеличава от 120,98 на 125,58 лв. (увеличение с 3,8 на сто по чл.100 от КСО);

- За 2018 г. максималният размер на получаваните една и повече пенсии остава 910,00 лв., поради запазване размера на максималния осигурителен доход;

Посочените по-горе параметри и политики в областта на пенсиите оказват влияние върху броя на пенсионерите и размерите на пенсиите, които определят разходите за пенсии за 2018 г. Средният брой на пенсионерите за 2018 г. се очаква да намалее до около 2 170,6 хиляди. По-ниският брой на пенсионерите се обуславя от плавното увеличение на пенсионната възраст и осигурителен стаж за всички категории труд. 

Средният размер на пенсията на един пенсионер през 2018 г. се предвижда да достигне 362,97 лв., като номиналното нарастване е 5,5 на сто при очакван среден размер за 2017 г. – 343,90 лв. Очаква се положителен реален ръст на пенсиите от 4,1 на сто през 2018 г. при прогнозирана стойност на средногодишната хармонизирана инфлация за 2018 г. от 1,4 на сто.

Брутният коефициент на заместване на дохода за 2018 г. се очаква да бъде 41,6 на сто, а нетният коефициент се очаква да бъде 53,6 на сто.

Разходите за пенсии за 2018 г. са 9 454,4 млн. лв. В тази сума са включени разходите за пенсии от ДОО и държавния бюджет, както и добавките към пенсиите на ветераните от войните, добавките към пенсиите на репресираните лица по чл. 9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, добавката по чл. 4 от Закона за уреждане на някои трудови и осигурителни права на български граждани. Предвидените средства за пенсии са с 478,6 млн. лв., или с 5,3 на сто повече в сравнение с очакваното изпълнение на разходите за пенсии за 2017 г. на базата на отчета за август. Увеличените разходи са резултат основно на предвидени средства за:

• целогодишното изплащане на по-високите минимални размери на пенсиите за трудова дейност, свързани с минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, увеличена на 180 лв. от 1 юли 2017 г. и на 200 лв. от 1 октомври 2017 г. – 2,0 на сто допълнително;

• целогодишното изплащане на увеличените от 1 юли 2017 г. размери на пенсиите в резултат на увеличението на процента за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула от 1,1 на 1,126 – 1,3 на сто допълнително;

• увеличение на процента за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула от 1,126 на 1,169 от 1 януари 2018 г. - за новоотпуснатите, и от 1 юли 2018 г. - за отпуснатите до края на 2017 г. пенсии; за увеличаване на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст и на социалната пенсия за старост, както и на обвързаните с тях минимални размери на пенсии и добавки – 2,2 на сто допълнително;

• промяна в условията за пенсиониране на всички категории труд – намаление с около 0,2 на сто.

Разходът за пенсии през 2017 и 2018 г. се очаква да бъде около 9,0 на сто от БВП.

Разходите за краткосрочните обезщетения за 2018 г. са съобразени с отчетените разходи за 2016 г., ЗБДОО за 2017 г., очакваното изпълнение на базата на август 2017 г., прогнозирания брой на осигурените лица и осигурителния им доход.

Разходите за основните групи краткосрочни обезщетения по КСО са:

• обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване, гледане на болен член от семейството и карантина и нетрудови злополуки – 514,9 млн. лв., което е 103,4 на сто спрямо очакваното изпълнение за 2017 г.; планирани са обезщетения за 17 504,9 хиляди дни при среднодневно обезщетение от 29,42 лв.;

• обезщетения за трудова злополука и професионална болест – 10,5 млн. лв., което е 122,1 на сто спрямо очакваното изпълнение за 2017 г.; планирани са обезщетения за 279,9 хиляди дни за временна неработоспособност поради трудова злополука и професионална болест при среднодневно обезщетение от 37,67 лв.;

• обезщетения за бременност и раждане – 386,9 млн. лв., което е 107,3 на сто спрямо очакваното изпълнение за 2017 г.; планирани са обезщетения за 13 863,7 хиляди дни за временна неработоспособност поради бременност и раждане при среднодневно обезщетение от 27,91 лв.;

• обезщетения за отглеждане на малко дете до двегодишна възраст и за осиновяване на дете от 2 до 5 години – 157,7 млн. лв., което е 105,3 на сто спрямо очакваното изпълнение за 2017 г.; планираните обезщетения за отглеждане на малко дете са за 8 715,5 хиляди дни при среднодневно обезщетение от 18,10 лв.;

• парични обезщетения за безработица – 396,4 млн. лв., което е 101,1 на сто спрямо очакваното изпълнение за 2017 г.; планираните обезщетения са за 76 552 правоимащи лица със средномесечен размер на обезщетението 431,48 лв.

• финансиране на дейността по профилактика и рехабилитация – 20,1 млн. лв.

Планираните разходи за дейност “Социално осигуряване” са 113,9 млн. лв. Относителният дял на разходите за дейността спрямо всички разходи на КБДОО за 2018 г. е 1,03 на сто.

Разходите за персонал са 62,7 млн. лв. и са разработени при средносписъчен брой на наетите лица по трудови (989) и служебни (2 478) правоотношения.

Разходите за административна издръжка са 44,5 млн. лв., като увеличението се дължи на включените в издръжката разходи за заплащане на услугата, предоставяна от „Български пощи“ ЕАД за изплащане на пенсиите.

За 2018 г. проектът на средствата за капиталови разходи е направен на базата на необходимите действия за стопанисване, управление и обновяване на материалната база, като средствата са запазени на нивото от 2017 г. 

В Консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване за 2018 г. планираните средства за дейности 282 “Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности” и 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от кризи, бедствия и аварии” са в размер 134 100 лв. и са предназначени, както следва:

• по Дейност 282 са планирани разходи за финансиране на заплати и възнаграждения на персонала и осигурителните вноски за тях (ПМС № 258 от 2005 г.), издръжка на дейността, закупуване на индивидуални средства за защита и текущ ремонт  в размер 94 100 лв.

• по Дейност 283 са планирани общо 40 000 лв. и са предназначени за финансово осигуряване на ресурси за провеждане на превантивни мероприятия и организиране на начални спасителни, възстановителни и други неотложни мероприятия при възникването на бедствия, аварии и катастрофи, засягащи Централното управление и териториалните поделения на НОИ.

Консолидираният проектобюджет на държавното обществено осигуряване за 2018 г. се очаква да приключи с недостиг в размер 4 186,3 млн. лв. За да се балансира проектобюджетът на нула, този дефицит следва да се финансира от държавния бюджет под формата на допълнителен трансфер за покриване на недостига от средства.

По проектобюджетите на отделните фондове за 2018 г. резултатите са следните:

• Фонд „Пенсии” – недостиг от 3 921,4 млн. лв.

• Фонд „Пенсии за лицата по чл. 69” – недостиг от 81,6 млн. лв.

• Фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност” – недостиг от 0,01 млн. лв.

• Фонд „Трудова злополука и професионална болест” – остатък от 132,4 млн. лв.

• Фонд „Общо заболяване и майчинство” – недостиг от 105,2 млн. лв.

• Фонд „Безработица” – недостиг от 124,8 млн. лв.

• Бюджет на НОИ – остатък от 4 100,6 млн. лв.

Общият резултат по фондовете и по бюджета на НОИ се балансира на нула.

С § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта се предлагат изменения и допълнения в част първа “Държавно обществено осигуряване" на Кодекса за социално осигуряване, свързани с изпълнение на бюджета на държавното обществено осигуряване, както и някои промени, свързани с прецизиране на разпоредби относно правата на осигурените лица и с редакционни промени. 

Предлага се размерите на осигурителните вноски за Фонд „Пенсии“ за морските лица, установени в чл. 4а, ал. 3 от КСО, както и поредността на доходите, върху които се внасят осигурителни вноски за тях при осигуряване на повече от едно основание, установена в чл. 4а, ал. 6 от КСО, да бъдат уеднаквени с тези за лицата по чл. 4. По силата на сега действащата разпоредба на чл. 4а, ал. 3, т. 1 и 2 от КСО вноската за Фонд „Пенсии“ за морските лица е с 1 процентен пункт по-ниска и без нормативна промяна, през 2018 г. тази вноска ще бъде по-ниска с 2 процентни пункта, което създава привилегирован режим за тази категория лица в сравнение с останалите, наети по трудови и приравнените им правоотношения лица. Поредността на доходите, установена в чл. 4а, ал. 6 по отношение на морските лица, се синхронизира с тази по чл. 6, ал. 11 от КСО.

Очакваният финансов ефект от увеличението на осигурителната вноска на морските лица с два процентни пункта е увеличение на приходите от осигурителни вноски с около 150 000 лева за 2018 г.

В чл. 6, ал. 12 от КСО изрично се регламентира дължимостта на осигурителни вноски за Фонд „Трудова злополука и професионална болест“ и за Учителския пенсионен фонд върху средствата за социални разходи. Промяната е прецизираща, доколкото и понастоящем върху тези суми се внасят осигурителни вноски за посочените фондове. 

С допълнението в чл. 6а се осигурява прилагане на установения в разпоредбата режим на осигуряване и по отношение на лица, спрямо които приложимото законодателство в сферата на социалната сигурност се определя въз основа на чл. 12 от Регламент 883/2004 за координация на системите за социална сигурност: лица, които работят в една държава членка от името на работодател, обичайно осъществяващ дейността си в нея, и които са командировани за срок до 24 месеца от този работодател в друга държава членка.  

Разпоредбите на чл. 7, ал. 4 и 5 от КСО се прецизират, като в ал. 4 се конкретизира, че се касае за авансовите осигурителни вноски на самоосигуряващите се лица чрез препратка към чл. 6, ал. 8, а в ал. 5 се използва думата „могат“, доколкото текстът урежда право, а не задължение на самоосигуряващите се лица и на лицата по чл. 4, ал. 9 - при наличие на няколко публични задължения, да заявяват кои задължения за осигурителни вноски погасяват.

Предлаганата промяна в чл. 9, ал. 5 от КСО цели отстраняване на съществувалата досега липса на изрична уредба по отношение регламентиране на дохода, върху който не се дължат вноски за Учителския пенсионен фонд.

Действащата редакция на чл. 9, ал. 6, изречение второ предвижда, че времето, през което определен кръг роднини са полагали грижи за лице с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, което постоянно се нуждае от чужда помощ, се зачита за осигурителен стаж при пенсиониране, при условие че за това време лицата, полагали грижите, не са били осигурени или не са получавали пенсия. Видът на пенсията не е определен, което означава, че се има предвид каквато и да е пенсия. Предлага се да се конкретизира, че ползването на правото се ограничава само при получаването на лична пенсия. Предложението е мотивирано от случаи, в които лице не е работило, тъй като се е грижило за дете с увреждане над 90 на сто, което постоянно се нуждае от чужда помощ, но е получавало наследствена пенсия от починалия си съпруг/съпруга. С предлаганата нова редакция правната норма ще изпълнява по-пълноценно вложения в нея смисъл - лицата да могат да придобият право на лична пенсия, като обстоятелството, че са овдовели и сами са полагали грижите за болния не утежнява допълнително положението им. Заедно с това, изрично се регламентира, че правото, установено в чл. 9, ал. 6 от КСО, може да се ползва само от едно лице, като се имат предвид случаи, когато грижите са полагани от повече от едно от лицата, посочени в разпоредбата – съпруг (съпруга), родител (осиновител), баба/дядо.  

Промяната в чл. 36, ал. 1, т. 7 от КСО е прецизираща, доколкото предназначението на производството по ликвидация е удовлетворяване на всички кредитори, от което следва, че след приключването му не би трябвало да са останали несъбрани вземания. Предложените за отпадане основания в посочената разпоредба не са намерили практическо приложение досега. 

Алинея 2 на чл. 42, която урежда правото на обезщетение за временна неработоспособност, настъпила до 30 дни след прекратяване на осигуряването, се отменя. Предложението се прави, тъй като основното предназначение на обезщетението за временна неработоспособност е да замести липсващия доход от труд, а в случая доход от труд няма. Лицата с прекратено осигуряване в повечето случаи имат право и получават други плащания – обезщетение за оставане без работа и др. обезщетения от работодателя, парично обезщетение за безработица от ДОО, пенсия.

Предлага се правото на парично обезщетение за безработица, регламентирано в чл. 54а, ал. 1 от КСО, да е обвързано с наличието на най-малко 12 месеца осигурителен стаж като осигурено за безработица лице от последните 18 месеца преди ползването му. В тази връзка се предлага и изменение в чл. 54д, ал. 5. Друга промяна в чл. 54а, ал. 1 е в т. 3, но тя е изцяло редакционна.

Промяната в чл. 54к също е редакционна.

Предлага се възстановяване на съществувалия до 2010 г.  максимален дневен размер на паричното обезщетение за безработица, който да се определя ежегодно със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. При въвеждането на максимален дневен размер на паричното обезщетение за безработица правата на осигурените лица са гарантирани, тъй като той се определя на базата на максималния размер на месечния осигурителен доход.

В изброяването по чл. 54б, ал. 3 от КСО на основания за прекратяване на осигуряването по Кодекса на труда, по Закона за държавния служител и по други специални закони, при които паричното обезщетение за безработица се изплаща за срок 4 месеца и е в минимален размер, се допълва чл. 331 от КТ и аналогичният му чл. 107а от ЗДСл. Прекратяването на правоотношенията на посочените основания е при предложено от работодателя/органа по назначаването обезщетение, прието от осигуреното лице. Ето защо в тези случаи се касае за прекратяване на правоотношението със съгласието на лицето. Предвид това, че понастоящем тези норми не са включени сред изричното изброяване на основания за прекратяване на трудов договор и служебно правоотношение в чл. 54б, ал. 3 от КСО, условията на посочената разпоредба не се прилагат за тях. 

Предвид увеличаващия се период на осигуряване на лицата във Фонд „Безработица“ след 31 декември 2001 г. и с оглед на това срокът на изплащане на обезщетението да съответства максимално на приноса в осигуряването се предлага промяна в чл. 54в, ал. 1 от КСО. 

Във връзка с предлаганите промени в регламентацията на правото, размера и срока на изплащане на паричното обезщетение за безработица с преходната разпоредба на § 4 се уреждат заварените случаи, по отношение на които се прилага досегашният ред.

Предлаганата промяна в чл. 54г, ал. 4 е прецизираща по отношение начина на формулиране на основанията за спиране на производството по отпускане и изплащане на обезщетението за безработица. 

Изискването, предвидено в чл. 69б, ал. 1 и 2, според което, за да се пенсионира лицето, то трябва да не е придобило право на пенсия по чл. 168 и да е променило осигуряването си по чл. 4в, се отнася и към правото по чл. 69б, ал. 3 и 4, т.е. и към правото на пенсиониране на работещите под земята. В тази връзка се предлага новата ал. 5 в чл. 69б.

Нормата на чл. 69б, ал. 4 от КСО се прецизира така, че право на пенсия при предвидените специални условия да имат само лицата, работещи при условията на чл. 104, ал. 3 от КСО, на които трудовият договор е прекратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 и 2 от Кодекса на труда и които към датата на прекратяване на договора са изпълнили предвидените в разпоредбата кумулативни предпоставки. Останалите промени в чл. 69б произтичат от посочените по-горе изменения.

Предлага се в чл. 69в изрично да се предвиди, че при представяне на допълнително положен учителски осигурителен стаж след пенсиониране на учителите, на които е отпусната пенсия по чл. 68, ал. 1 от КСО и се изплаща добавка от Учителския пенсионен фонд, броят на месеците, на чиято база е определена добавката, се допълва с месеците, за които има внесени осигурителни вноски в този фонд, като така се отчита допълнителният принос на работещите учители към него.

С новата редакция на чл. 70 се отстраняват някои неточности в текстовете, а също така ясно се разписват правилата за изчисляване на индивидуалния коефициент на лицето, действащи преди и след 1 януари. 

2019 г., с оглед на въведеното през 2015 г. изискване изчисляването на коефициента след тази дата да се извършва на базата на съотношението между месечния осигурителен доход на лицето и средния осигурителен доход за страната за същия месец. С ал. 8 и 9 детайлно се регламентира начинът на изчисляване на индивидуалния коефициент за пенсии, отпуснати с начална дата след 31 декември 2018 г. Тази промяна се включва в ЗБДОО за 2018 г., тъй като, от една страна, програмното реализиране на този начин на изчисляване на индивидуалния коефициент трябва да бъде осъществено през 2018 г., а от друга страна, за гражданите е необходимо своевременно да бъде създадена яснота и предвидимост по отношение конкретния механизъм на изчисляването му.

Начинът на изчисляване на индивидуалния коефициент е обвързан с правилата за зачитане на осигурителния стаж и с начина, по който осигурителите подават данните по чл. 5, ал. 1, т. 4 от КСО, въз основа на които преимуществено се установяват осигурителният стаж и осигурителният доход, още повече, че от 1 януари 2018 г. влиза в сила изменената разпоредба на чл. 5, ал. 7 КСО, съгласно която осигурителите ще издават удостоверения за осигурителен стаж и осигурителен доход по искане на осигурените лица само за периоди преди 1 януари 2000 г.  

Предвид предложената промяна се предвижда и преходна разпоредба, с която да се регламентира, че при изменение, преизчисляване, възобновяване или възстановяване на пенсии, отпуснати с начална дата до 1 януари 2019 г., техният индивидуален коефициент ще се определя по действащите до 1 януари 2019 г. разпоредби на КСО.

Във връзка с отпадането от 1 януари 2019 г. на изискването при изчисляване на индивидуалния коефициент на лицето да се взема предвид и осигурителният му доход, отнасящ се за период от три последователни години преди 1 януари 1997 г., се  предлага допълнение, с което се уреждат случаите, когато лицата имат осигурителен доход за посочения период, но не и за времето след 31 декември 1996 г.  По този начин се гарантира отпускането на пенсия в действителен размер на значителен брой лица, основно такива, напуснали България в годините преди 1997 г. 

С предлаганата ал. 11 на чл. 70 от КСО се прецизират случаите, при които индивидуалният коефициент на лицето не се намалява, въпреки че то е било осигурявано в универсален пенсионен фонд (УПФ) – това са хипотезите, когато лицето е променило осигуряването си и средствата от партидата му в УПФ са прехвърлени в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система, както и когато са трансферирани на основание чл. 129, ал. 15  от КСО във Фонд „Пенсии“, съответно във Фонд „Пенсии за лицата по чл. 69".  

Предлаганите промени в чл. 75–77, чл. 79, чл. 81, чл. 99 и чл. 102 от КСО са във връзка с тези в чл. 70.

Промяната в чл. 89а, ал. 1 е редакционна, предвид това, че от 1 януари 2017 г. срокът по чл. 94 от КСО е двумесечен. 

Допълненията в чл. 94, ал. 1-3 са прецизиращи. С предлаганата нова ал. 4 се регламентира началната дата на наследствената пенсия и на добавката по чл. 84 с оглед на избягване на двойно плащане, предвид това, че при наследствената пенсия правопораждаща е датата на смъртта, но същевременно за месеца, в който лицето е починало, се изплаща пенсия.    

С промените в чл. 95–97 се предлага да се предвиди прекратяване, а не спиране на пенсията, както е понастоящем, в случаите, когато пенсионерът не се е явил за преосвидетелстване от органите на експертизата на работоспособността, след като е бил повикан служебно. Във връзка с това възстановяването й ще става от датата на прекратяването, ако се установи, че пенсионерът не се е явил за преосвидетелстване поради уважителни причини. По този начин се уреждат случаите, когато пенсионерът се е дезинтересирал или е заминал в чужбина, като същевременно не се накърняват правата на лицата, които не са се явили за преосвидетелстване по уважителни причини. 

Промяната в чл. 98, ал. 2, изречение първо е прецизираща, а тази в изречение второ позволява събиране на дължимите суми по разпореждания за възстановяване на неоснователно изплатени суми за пенсия освен чрез прихващане от пенсия, и чрез запор по банкови сметки на длъжника. 

Допълнението в основния текст на чл. 110, ал. 1 е свързано с възможността ревизионно производство да се осъществява и по отношение на задължени лица, които не са юридически лица, но са осигурители по смисъла на чл. 5, ал. 1 от КСО – неперсонифицирани дружества, клонове и поделения. По този начин се намалява осигурителната тежест за контролните органи на НОИ и за ревизираните субекти, тъй като се избягва възлагането на проверки и ревизии по делегация.

Предлаганите промени в чл. 114, чл. 115 и чл. 343в са прецизиращи. 

Преизчисляването на пенсиите на основание § 53, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ПЗР на ЗИДКСО) от 2015 г. за разлика от осъвременяването им по чл. 100 от КСО не представлява увеличаване на стария размер на пенсията с точно определен процент, а се изразява в ново изчисляване на размера на пенсията, свързана с трудова дейност, с процента по чл. 70, ал. 1, изречение четвърто от КСО, т.е. с по-висока тежест на годините и месеците зачетен осигурителен стаж, върху който размер след това автоматично се начисляват всички други извършени през годините осъвременявания и преизчислявания от датата на отпускането или преизчисляването на пенсията до 1 юли на съответната година. С предложената нова редакция на § 53 от ПЗР на ЗИДКСО от 2015 г. се преодоляват констатираните при преизчисляването на пенсиите през 2017 г. негативни ефекти, като се гарантира увеличение на всички пенсии до размера, определен с процента по чл. 70, ал. 1, изречение трето от КСО.

Приемането на предложения законопроект не налага да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право, тъй като с материята, която регламентира актът, не се хармонизират актове на Европейския съюз.

Не е необходимо и изготвянето на оценка на въздействието, тъй като съгласно § 1а, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за нормативните актове, глави втора и трета от същия закон с изключение на изискването за мотиви по чл. 28, ал. 1 не се прилагат за законопроектите за държавния бюджет, за бюджета на държавното обществено осигуряване и за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, както и за проекти на подзаконови нормативни актове, свързани с изпълнението на държавния бюджет. 


Източник: НС

 

Влезте, за да коментирате

Следвай ни в социалните мрежи

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Категории

InBalance

Популярни тагове