Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е създаден и се поддържа от ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Нови правила за командировките в ЕС предвижда проект за промени в Кодекса на труда

  • Написана от 

Нови правила за командировките в ЕС предвижда проект за промени в Кодекса на трудаМинистерството на труда и социалната политика публикува в началото на май за обществено обсъждане предложение за промени в Кодекса на труда, с което в българското законодателство да се въведат изискванията на европейски директиви относно правата на работници и служители, командировани в рамките на предоставянето на услуги в ЕС

Законопроектът изрично предвижда командироване или изпращане в рамките на предоставяне на услуги да бъде възможно само при условие, че съществува трудово правоотношение между предприятието и работника или служителя за целия период на командироването или изпращането. В съобщението си от МТСП уточняват, че се въвежда също така изискване, работодателите да осигурят на българските командировани работници и служители най-малко същите минимални условия на работа, каквито са установени за работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава. Припомняме, че това е един от ключовите моменти и в предложението на ЕК за актуализация на Директивата за командироването на работници, което беше представено в началото на м. март тази година.

Минималните изискванията се отнасят до максималната продължителност на работата и минималната продължителност на почивката, минимален брой платени почивни дни, минимални ставки на заплащане, включително за извънреден труд. Задължителните правила включват още условия за предлагане на работници за наемане на работа, в частност от предприятия за временна работа, изисквания за здраве и безопасност на работното място, защитни мерки при наемането на работа на бременни жени или родилки, деца и младежи, равно третиране на мъжете и жените и недопускане на дискриминация.

Условията и редът за командироване ще се определят с наредба на Министерски съвет.

От социалното министерство предлагат да отпадне съществуващото в чл. 121, ал. 3 от Кодекса на труда изискване страните да уговарят поне същите минимални условия на работа като тези в приемащата държава, само когато командироването е за повече от 30 календарни дни. Според предвижданите промени изискването ще е в сила независимо от продължителността на командировката, с което се разширява и обхватът на социална закрила на командированите работници и служители. 

Във връзка с уеднаквяване на данъчния режим при командироване на работници и служители по реда на чл. 121, ал. 1 от Кодекса на труда и при командироване или изпращане в рамките на предоставяне на услуги се предлагат промени в ЗДДФЛ, с които платените от работодателя разходи за транспорт и настаняване да се изключат от облагаемия доход на командированите работници или служители.

В проекта се рагламентира възможността на работници или служители, командировани или изпратени в България, да  предявяват искове срещу своя работодател в случаите, в които са претърпели вреди, поради неспазване на минималните условията на работа, предвидени в чл. 121а, ал. 5 от Кодекса на труда. Исковете ще могат да бъдат предявявани и след прекратяване на трудовото правоотношение.

В прессъобщението на социалното министерство е посочено още, че се въвежда и солидарна отговорност при веригите от доставчици на услуги, между изпълнителя и подизпълнителя за всички неизплатени възнаграждения на командированите или изпратените работници и служители. При възникване на спор, тези искове са подсъдни на съда по мястото, където работникът или служителят полага труда, уточняват авторите на проекта. 

Предвидени са и текстове, регламентиращи закрила за работниците или служителите, които са предявили иск поради неспазване на минималните условия на работа.

С предложението на МТСП и мотивите към него можете да се запознаете тук: 

Източник: МТСП
Влезте, за да коментирате

Анкета

Знаете ли как влизащият в сила през май 2018 г. нов европейски регламент за защита на личните данни ще се отрази на задълженията ви като работодател.

Категории

InBalance

Следвай ни

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Google+ Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Популярни тагове