Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е създаден и се поддържа от ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Готов е проектът за промени в Закона за защита на личните данни

 • Написана от 

Готов е проектът за промени в Закона за защита на личните данниЗа обществено обсъждане е публикуван проект за промени в Закона за защита на личните данни.

Законодателната инициатива е по повод транспонирането в националното ни законодателство и осигуряване на ефективното прилагане на Общия регламент относно защитата на данните - GDPR, който влиза в сила от  25 май 2018 г. и чиито разпоредби от гледна точка на правото на ЕС са пряко приложими и задължителни в своята цялост. 

По-долу са цитирани част от мотивите на законопроекта, обобщаващи ключовите изменения и допълнения в нормативния акт, които се предлагат от авторите:


"... 

С проекта на закон се регламентират както въпросите, по които е оставена свобода на държавите членки, така и въпросите, които изискват изрично въвеждане на законодателни мерки на национално ниво с цел осигуряване изпълнението на новия законодателен пакет в областта на защитата на личните данни. Кодифицирането на материята, свързана със защитата на личните данни, гарантира правна сигурност за администраторите на лични данни, обработващите и субектите на данни и ще доведе до облекчено правоприлагане поради опростяване на регулаторната рамка.

Някои от националните законодателни решения, предложени в ЗИД ЗЗЛД, са следните:

 • Актуализиран понятиен апарат: Регламентът значително разширява досегашния понятиен апарат в областта на защитата на личните данни. С предлаганите законодателни промени се актуализира използваната терминология в съответствие Регламент 2016/679 и Директива 2016/680.
 • Длъжностно лице по защита на личните данни: Администраторите и обработващите следва задължително да определят длъжностното лице по защита на личните данни (ДЛЗЛД) в трите хипотези по чл. 37, параграф 1 от Общия регламент (публичен орган или орган на местно самоуправление; системно и мащабно наблюдение на субектите на данните; мащабно обработване на специални (чувствителни) лични данни. В допълнение, със ЗИДЗЗЛД се предлага задължително определяне на длъжностно лице по защита на данните и в случай, че се обработват лични данни на над 10 000 физически лица.
 • Регистрация на администратори: От 25 май 2018 г. отпада задължението за регистрация на администраторите на лични данни в КЗЛД. Това обстоятелство е отчетено в проекта на законови изменения и допълнения, като е предложена отмяната на досегашните текстове, уреждащи задължителната регистрация като администратор на лични данни.
 • Особени ситуации на обработване на лични данни: законопроектът предлага по- детайлна регламентация на отделни групи обществени отношения, като упражняването на правото на свобода на изразяване и информация,  включително за журналистически цели и за целите на академичното, художественото или литературното изразяване; обработване на лични данни в контекста на трудови/служебни правоотношения; законова регламентация в специални закони на публичния достъп до ЕГН; изключване на данните на починали лица, от кръга на личните данни.
 • Административни санкции на публични органи: не се предвижда разграничение в санкционния режим при нарушение на правилата за защита на личните данни между публични и частни администратори.
 • Подзаконова уредба: с оглед голямото разнообразие на материята, уредена с Общия регламент, респективно със ЗЗЛД, в предложените промени е предвидена законодателна делегация за приемане на подзаконови актове, като наредба в областта на сертифицирането, както и ненормативни документи, като например минималните изисквания при систематично мащабно видеонаблюдение на публично достъпни зони, както и по отношение на автоматизираното вземане на индивидуални решения, включително профилиране.

За разлика от досегашната уредба, със законопроекта се унифицират разпоредбите за защита на личните данни на национално ниво и при международния обмен в областта на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси. По този начин се осигурява хомогенно и високо ниво на защита на личните данни, и улесняване на обмена на информация с компетентните органи на другите държави членки на ЕС, което има решаващо значение за ефективното осъществяване на това сътрудничество.

..."


 

Пълните текстове на законопроекта, мотивите към него, оценка за въздействието му и становище по тази оценка могат да бъдат разгледани тук:

 1. ЗИДЗЗЛД
 2. ЗИДЗЗЛД Мотиви
 3. ЗИДЗЗЛД Оценка
 4. ЗИДЗЗЛД Становище на ДМА по оценка

Датата на приключване на обсъжданията по проекта е 14 май 2018 г.

Източник: Портал за обществени консултации на МС

Влезте, за да коментирате

Анкета

Знаете ли как влизащият в сила през май 2018 г. нов европейски регламент за защита на личните данни ще се отрази на задълженията ви като работодател.

Категории

InBalance

Следвай ни

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Google+ Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Популярни тагове