Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е проект на ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Трудово законодателство

Закон за здравното осигуряване

Този закон урежда здравното осигуряване в Република България и свързаните с него обществени отношения.Здравното осигуряване е дейност по набирането на здравноосигурителни вноски и премии, управлението на набраните средства и тяхното разходване за заплащане на здравни дейности, услуги и стоки, предвидени в този закон, в националните рамкови договори (НРД) и в застрахователните договори.

Продължава...

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

С този закон се уреждат правата и задълженията на държавата, работодателите, работещите, представителите на работещите по безопасност и здраве при работа, на лицата, които за своя сметка работят сами или в съдружие, и на други организации и юридически лица за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Продължава...

Кодекс за социално осигуряване

КСО урежда обществените отношения, свързани с държавното обществено осигуряване и допълнителното социално осигуряване. 

Продължава...

Кодекс на труда

Този кодекс урежда трудовите отношения между работника или служителя и работодателя, както и други отношения, непосредствено свързани с тях.

Продължава...

Закон за насърчаване на заетостта

Със Закона за насърчаване на заетостта са регламентирани обществените отношения при насърчаването и запазването на заетостта; професионалното ориентиране и обучението на възрастни; посредничеството по информиране и наемане на работа в Република България и в други държави на български граждани, граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; посредничеството по информиране и наемане на работа на чужденци в Република България; регулирането на достъпа до пазара на труда на чужденци - граждани на трети държави.

Продължава...
Абонамент чрез RSS

Следвай ни в социалните мрежи

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Категории

InBalance

Популярни тагове