Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е проект на ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Кой и за какви дейности заплаща патентен данък според ЗМДТ Избрана

 • Написана от 

Кой и за какви дейности заплаща патентен данък според Закона за местните данъци и таксиДоходите на физически лица, включително и на еднолични търговци, придобити от патентни дейности, се облагат с годишен данък при определени условия, регламентирани в чл. 61з-61п от Закона за местните данъци и такси.

Списъкът на дейностите, подлежащи на облагане с годишен патентен данък, е уточнен в Приложение №4 от ЗМДТ. В него попадат:

 • Места за настаняване с не повече от 20 стаи - данъкът се определя за стая според местонахождението на обекта;
 • Заведения за хранене и развлечения - данъкът се определя за място за консумация, включително на открити площи, или за обект, според местонахождението на обекта;
 • Търговия на дребно до 100 кв.м нетна търговска площ на обекта - данъкът се определя за 1 кв.м нетна търговска площ според местонахождението на обекта;
 • Платени паркинги - данъкът се определя за място за паркиране според местонахождението на обекта;
 • Услуги (дърводелски, шивашки, обущарски, фризьорски, машинописни, козметични, часовникарски, тапицерски, авторемонтни, ремонт на техника, стъкларски, фотографски, брокерски и други) - данъкът се определя според местонахождението на обекта;
 • Продажба на вестници, списания и други - данъкът се определя според местонахождението на обекта;
 • Игри с развлекателен характер (минифутбол, тенис на маса и други) - данъкът се определя за брой съоръжения според местонахождението на обекта;
 • Заложни къщи;
 • Услуги с атрактивен характер (корабчета, влакчета, въртележки);
 • Обучение на водачи на моторни превозни средства - данъкът се определя за брой моторно превозно средство;
 • Услуги "Пътна помощ" на пътни превозни средства - от 2000 до 4000 лв. за брой моторно превозно средство;
 • Услуги със земеделска и горска техника - данъкът се определя за брой техника.

Данъчно задължени лица

Физическите лица и едноличните търговци се облагат с годишен патентен данък за доходите от извършваните от тях дейности, попадащи в списъка по-горе, при условие, че:

 • оборотът на всяко лице за предходната година не превишава 50 000 лв. и
 • лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от ЗДДС.

Размерът на дължимия патентен данък се определя от общинския съвет, като той може да варира в границите, посочени в Приложение №4 от Закона за местните данъци и такси.

Декларирането на обстоятелствата, свързани с определянето на годишния патентен данък, става чрез подаване на данъчна декларация по образец* до 31 януари на текущата година. Ако дейността започне след тази дата, данъчната декларация се подава непосредствено преди започване на дейността. Данъчната декларация се подава в общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност.  Когато такава дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място, декларацията се подава в общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец.

Срокове за внасяне на данъка

Патентният данък се внася на четири равни вноски:

 • за първото тримесечие - до 31 януари;
 • за второто тримесечие - до 30 април;
 • за третото тримесечие - до 31 юли;
 • за четвъртото тримесечие - до 31 октомври.

5 % отстъпка от дължимата сума могат да ползват лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък.

Данъчните облекчения, които могат да ползват лицата, подлежащи на облагане с патентен данък, са приложими в следната последователност:

 1. физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 % намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват намаление на патентния данък в размер на 50 %, ако извършват дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година;
 2. физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата година два или три вида патентна дейност от посочените в т.1-36 от приложение № 4, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък е с най-висок размер, за извършването на повече от три дейности облекчението не се прилага;
 3. физическите лица, включително едноличните търговци, които са пенсионери и извършват патентна дейност, посочена в т.5, 6, 8-15, 18-20, 25, 27-29 и 31 на приложение № 4, заплащат 50 % от определения патентен данък за съответната дейност, ако извършват дейността лично и не наемат работници през цялата година;
 4. лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т.10, 12 и 13 на приложение № 4, заплащат 50 % от определения патентен данък за съответното работно място.  

Санкциите за неподаване на декларация или ненавременното деклариране на доходи от патентни дейности, както и за невярно посочени данни, са регламентирани с текстове на чл.126а, ал1 и ал.2 от ЗМДТ и са в размер съответно до 500 лв и до 1000 лв.

*Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък може да бъде изтеглена от прикачения по-долу файл.

Източник: МФ
Влезте, за да коментирате

Категории

InBalance

Следвай ни

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Google+ Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Популярни тагове