Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е създаден и се поддържа от ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Промени в ЗДДФЛ от 1.01.2017 г. относно необлагаемите доходи на физическите лица

Променени са разпоредбите на чл. 13, ал. 1, точки 20, 21 и 22 от ЗДДФЛ относно необлагаемите доходи от печалби и наградиВ пакета от промени в данъчното законодателство за 2017 г. попадат и някои от регламентите на ЗДДФЛ, в това число и текстове, свързани с освободените от облагане доходи на физическите лица. 

Променени са разпоредбите на чл. 13, ал. 1, точки 20, 21 и 22 от ЗДДФЛ относно необлагаемите доходи от печалби и награди

В сила от 1 януари 2017 г. данък не се дължи върху паричните и предметните печалби, получени от участие в хазартни игри, организирани с лиценз, издаден по реда на Закона за хазарта или съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (предишен текст: Парични и предметни печалби, получени от участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта.) 

По смисъла на Закона за хазарта, „хазарт“ е всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби залогът. С новия текст на т. 20 от облагане се освобождават не всички игри на случайността, а само тези, които са организирани от лица с лиценз, издаден по реда на Закона за хазарта или от друга държава членка в ЕС или страна по СЕИП. 

Такива са лотарийни игри, игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти, игри с игрални автомати и игри в игрално казино, включително когато са организирани онлайн – пряко чрез интернет или чрез други електронни съобщителни средства: мобилни и стационарни апарати, радио, телевизия, сателити и други средства. Така на практика от началото на 2017 г. ако играта не попада в изброените по-горе хазартни игри или ако не се организира от лице, което е лицензирано за тази дейност по Закона за хазарта, печалбата ще подлежи на облагане.

Изменена и допълнена е и т. 21, като според новия текст не се облагат наградите, които се дават във вид на допълнителна игра или предметна печалба с незначителна стойност от развлекателни автомати по смисъла на Закона за хазарта или съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или държава - страна по СЕИП, както и предметните печалби с незначителна стойност от други игри на случайността, извън посочените в т. 20. Съгласно легалните дефиниции на ЗДДФЛ (Допълнителни разпоредби, § 1, т.62) "предметна печалба с незначителна стойност" е предметна печалба, чиято пазарна цена е до 30 лв. Трябва да се има предвид, че това изключение важи само за предметни печалби, не и за парични награди. 

Още за това кога една парична или предметна награда се класифицира като облагаема и кога не вижте тук: Облагане на доходи на физически лица от игри, провеждани на територията на Република България

С промените в т.22 на чл.13, ал.1 от ЗДДФЛ към освободените от данъчно облагане държавни и национални награди, предоставени на творци в областта на културата и на спортисти, наградите на лауреати на конкурси по проекти и програми, финансирани изцяло или частично от Национален фонд "Култура", държавните парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията се прибавят и наградите, предоставени на ученици с изявени дарби за участие в национални и международни олимпиади, състезания и конкурси.

Повече за това кои доходи не подлежат на данъчно облагане според разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица вижте тук: Кои доходи са необлагаеми според ЗДДФЛ .

Влезте, за да коментирате

Анкета

Знаете ли как влизащият в сила през май 2018 г. нов европейски регламент за защита на личните данни ще се отрази на задълженията ви като работодател.

Категории

InBalance

Следвай ни

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Google+ Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Популярни тагове