Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е създаден и се поддържа от ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Утежнение или облекчение са последните промени в ЗДДС, касаещи „данък уикенд“ Избрана

  • Написана от 

Утежнение или облекчение са последните промени в ЗДДС, касаещи „данък уикенд“В края на 2015 г. се вдигна твърде много шум за т.нар. „данък уикенд“. 

Депутатите се обединиха около становището, че този данък значително натоварва и утежнява бизнеса и се отрекоха от промените. Промените в ЗДДС обаче, половинчато разписани, влязоха в сила тихомълком чрез Преходните и заключителни разпоредби на  Закона за изменение и допълнение на ЗПКО.

Съгласно първоначалните разпоредби на чл.6 на ЗДДС, влязъл в сила от 01.01.2007 г.:

„(3) За възмездна доставка на стока за целите на този закон се смята и:

1. отделянето или предоставянето на стоката за лично ползване или употреба на данъчно задълженото физическо лице, на собственика, на неговите работници и служители или на трети лица и при условие че при производството, вносът или придобиването й е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит;“ 

Респективно и разпоредбите на чл.9 на ЗДДС, влязъл в сила от 01.01.2007 г.:

„(3) За възмездна доставка на услуга се смята и:

1. предоставянето на услуга за личните нужди на данъчно задълженото физическо лице, на собственика, на работниците и служителите или на трети лица, при извършването на която се използва стока, при производството, вноса или придобиването на която е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит;“

Съгласно стария текст на ЗДДС, ако едно лице е построило сграда, за която е възстановила ДДС, но ползва част от нея за лични нужди (семейни жилища и подобни), то при прилагане на чл. 6, (3) и чл.9, (3), органите на НАП считаха, че има възмездна доставка на стоки при пазарни условия. В този случай лицето следваше да възстанови неправомерно ползвания ДДС, заедно с лихвата за периода на ползване на частта от сградата. Сумата е дължима при установяването на възмездната доставка, например при ревизия.

Първоначалната идея за промени, внесени от Министерството на финансите, предвиждаше задължение за регистрирано лице, което възнамерява да използва стока или услуга с данъчна основа над 700 лв., за която е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит, едновременно за целите на икономическата си дейност и за лични нужди на собственика или на свързаните с него лица, да подаде декларация в Националната агенция за приходите за методиката за разпределение на преките разходи, която ще прилага. Беше предвидено в случаите на смесено използване на стока или услуга при неподаване на декларация за избор на методика или при неначисляване на дължим данък в съответствие с избраната методика да се счита, че стоката или услугата е използвана и ще се използва единствено за лични нужди. В тези случаи данък да се дължи за всички изминали данъчни периоди, считано от периода на придобиване на стоката или услугата, за която е упражнено право на данъчен кредит. 

Влязлата в сила съществена промяна е в Чл. 27, (6) „В случаите по чл. 9, ал. 3, т. 1 и 2 при едновременно използване на стоки и/или услуги и за независима икономическа дейност за целите на определянето на преките разходи по ал. 2, изречение първо, второ и трето, данъчната основа се разпределя пропорционално в зависимост от степента на използване на съответната стока и/или услуга за лични нужди на собственика, на работниците и служителите или за цели, различни от независимата икономическа дейност.“

Дали приетата промяна на ЗДДС представлява утежнение на първоначално предвидените промени, а също и на съществуващата нормативна уредба?

1. Не се изисква подаването на Декларация за всеки актив, на фирмата, ползван и за лични нужди;

2. Фирмата заплаща частта от неправомерно ползвания ДДС. Но не при установяване на възмездната доставка, а пропорционално на амортизирането на актива. Приетата в ЗДДС корекция за недвижими вещи в ЗДДС е 20 години, а за останалите активи 5 години. Т.е. фирмата всеки месец ще начислява ДДС за периода на корекция.

В съответствие с промените в ЗДДС министърът на финансите променя и ПП на ЗДДС. Сега съгласно новия Чл. 113а. „(1) Начисленият данък за доставка на стока или услуга за лични нужди по чл. 6, ал. 3, т. 1 или чл. 9, ал. 3, т. 1 и 2 от закона се посочва в колона 16 “Начислен данък за доставки на стоки или услуги за лични нужди” на дневника за продажбите по чл. 124, ал. 1, т. 2 от закона.”. Т.е. ще е променена и Справката-декларация по ЗДДС.

Едва ли Министерство на финансите са желаели облекчаване и разсрочване на плащането на ДДС във времето за фирми, ползващи активите си и за лични нужди. 

Но с поправките в ЗДДС се е получило точно това. 

Автор на статията: Хазарос Четинян, Управител на Ултра Офис Клъстер ООД

Влезте, за да коментирате

Анкета

Знаете ли как влизащият в сила през май 2018 г. нов европейски регламент за защита на личните данни ще се отрази на задълженията ви като работодател.

Категории

InBalance

Следвай ни

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Google+ Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Популярни тагове