Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е проект на ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Какви нови изисквания към електронните магазини се въвеждат с промените в Наредба Н-18

Нови изисквания към електронните магазини с промените в Наредба Н-18В края на месец декември 2018 г. влизат в сила разпоредбите на новия чл.52м от Наредба Н-18, които регламентира редица изисквания към дейността на онлайн търговците. 

Електронните магазини ще трябва да предоставят в НАП информация съгласно специално приложение както при започване на дейността си, така и при промяна на декларираните обстоятелства или при прекратяване. Съгласно текста на въпросния новосъздаден чл.52м това ще трябва да се случва в 7-дневен срок. 

Друго задължение, което нормативният документ вменява на лицата, извършващи електронна търговия, е съхраняването в сроковете по чл.38, ал.1 от ДОПК на създаваната чрез софтуера на електронния магазин информация (текуща база данни и архивни копия на базата данни) и предоставянето ѝ при поискване от органите по приходите.

По-долу е цитиран текстът на Приложение № 33, в който подробно е разписано какви данни ще трябва да подават задължените лица, извършващи продажби на стоки или услуги онлайн, по електронен път с квалифициран електронен подпис чрез портала за е-услуги на НАП.


Приложение № 33 към чл. 52м, ал. 1 (Ново - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) 

Информация, подавана от лицата по чл. 52м, ал. 1, извършващи продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин 

1. Наименование на електронния магазин. 

2. Наименование на домейна на електронния магазин. 

3. Информация за лицето, извършващо продажби чрез електронния магазин: 

а) за ЮЛ и ЕТ: ЕИК; наименование; седалище и адрес на управление; адрес, на който се упражнява дейността, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС; 

б) за ФЛ: име, презиме, фамилия; постоянен адрес; адрес, на който се упражнява дейността; електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС. 

4. Продажбите се извършват чрез: 

4.1. Ползване на услуга за продажба на стоки/услуги в интернет (онлайн платформа): 

➢ наименование на онлайн платформата; 

➢ уеб адрес на онлайн платформата; 

➢ оператор на онлайн платформата - наименование, ЕИК/идентификационен номер, държава на установяване, адрес, електронен адрес. 

4.2. Собствен/нает електронен магазин: 

4.2.1. Информация за собственика на домейна: 

а) за лица, установени на територията на страната: 

➢ за ЮЛ и ЕТ: ЕИК; наименование; седалище и адрес на управление; адрес, на който се упражнява дейността, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС; 

➢ за ФЛ: име, фамилия; адрес, на който се упражнява дейността; електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС; 

б) за чуждестранни лица: наименование, държава на установяване, адрес, номер от търговски и/или данъчен регистър, електронен адрес. 

4.2.2. Къде е хостван уеб сайтът на електронния магазин: 

i. на собствена инфраструктура - местонахождение на оборудването; 

ii. използва се външна хостинг услуга: 

А) вид на използваната хостинг услуга - описание; 

Б) информация за доставчика на хостинг услугата: 

а) за лица, установени на територията на страната: 

➢ за ЮЛ и ЕТ: ЕИК; наименование; седалище и адрес на управление; адрес, на който се упражнява дейността, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС; 

➢ за ФЛ: име, презиме, фамилия; постоянен адрес; адрес, на който се упражнява дейността; електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС; 

б) за чуждестранни лица: наименование, държава на установяване, адрес, номер от търговски и/или данъчен регистър, електронен адрес. 

4.2.3. Поддръжка на сайта на електронния магазин: 

i. поддръжката се осъществява от собственика на електронния магазин; 

ii. поддръжката е възложена на друго лице - данни за лицето: наименование/имена, ЕИК/ЕГН. 

4.2.4. Наименование и версия на софтуера/ите на електронния магазин. 

4.2.5. Къде се съхранява БД на софтуера на електронния магазин: 

i. на собствена инфраструктура - местонахождение на оборудването; 

ii. на наета инфраструктура - наименование (ЕИК, уеб адрес) на лицето, от което е наето оборудването; 

iii. хостинг компания - наименование (ЕИК, уеб адрес) на хостинг компанията; 

iv. ползване на "облачна услуга" - наименование (ЕИК, уеб адрес) на доставчика на услугата. 

5. Вид на продаваните стоки/услуги - по номенклатура. 

6. Начало на работа на електронния магазин - дата. 

7. Прекратяване на работата на електронния магазин - дата. 

8. Дата на подаване на информация в НАП.


Източник: Наредба Н-18

Влезте, за да коментирате

Категории

InBalance

Следвай ни

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Google+ Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Популярни тагове