×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 657

Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е проект на ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Таблици МОД

 

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2019 г.
(без налагане на административно увеличение и минимална работна заплата за 2019 г. - 560,00 лв.)

Обнародването на ЗБДОО за 2019 г. в ДВ предстои!

Забележки:

1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.

2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, се определя в размер  50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.

3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите - приложение № 2 към Заповед № РД01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика.

Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение.  В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.

4.  Минималният осигурителен доход не се прилага за общинските съветници, работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството и за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост.


ИД (ном. А31) ИД (код по 
НКИД)
Наименование на икономическа дейност Ръково-
дители
Специа-
листи
Техници и приложни специа- 
листи
Помощен админис-
тративен персонал
Персонал, зает с услуга за населението, търговията и охраната Квалифици- 
рани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство
Квалифици- 
рани работници и сродни на тях занаятчии
Машинни оператори и монтаж- 
ници
Професии, неизис- 
кващи специална квалифи- 
кация
        1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 А 01, 03 
без 
1.49
Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности;Рибно стопанство 1034 779 707 655 560 560 618 688 560
2 А 02 Горско стопанство 935 644 560 560 560 560 560 560 560
3 А 1,49 Отглеждане на други животни /пчеларство/ 755 709 673 592 560 560 560 560 560
4 B 05 Добив на въглища 901 738 699 560 560 560 699 635 560
5 B 06 Добив на нефт и природен газ 865 694 675 560 560 560 623 574 560
6 B 07 Добив на метални руди 926 770 682 560 560 560 674 582 560
7 B 08.11 Добив на строителни материали 705 560 560 560 560 560 603 560 560
8 B 08.11 Добив на декоративни скални материали 677 560 560 560 560 560 580 560 560
9 B 08.11 Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти 709 560 560 560 560 560 607 560 560
10 B 08.12 Добив на трошен камък, чакъл и пясък 890 740 639 560 560 560 587 587 560
11 B 08.12 Добив на глина и каолин 916 761 657 560 560 560 604 604 560
12 B 08.9 
и 09
Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива 712 561 560 560 560 560 610 561 560
13 C 10.1 
без 
10.12,
10.2
Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия 1486 982 784 594 560 560 636 560 560
14 C 10.12 Производство и преработка на месо от домашни птици 1226 1018 883 623 560 560 560 644 560
15 C 10.3 Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия 904 727 613 560 560 560 561 562 560
16 C 10.4 Производство на растителни и животински масла и мазнини 982 883 644 560 560 560 560 560 560
17 C 10.5 Производство на мляко и млечни продукти 1057 697 562 571 560 560 560 560 560
18 C 10.6 Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти 1247 1039 987 603 560 560 675 831 560
19 C 10.7 и 
10.8 
без 
10.81 и 
10.82
Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти 831 587 582 560 560 560 560 560 560
20 C 10.81 и 
10.82
Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия 1143 940 873 623 560 560 613 644 560
21 C 10.9 Производство на готови храни за животни 1122 987 894 655 560 560 675 675 560
22 C 11 без 
11.05,
11.06 и 
11.07
Производство на напитки 869 675 580 560 560 560 560 560 560
23 C 11.05 
и 
11.06
Производство на пиво и малц 821 696 639 560 560 560 560 560 560
24 C 11.07 Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води 935 790 717 560 560 560 560 560 560
25 C 12 Производство на тютюневи изделия 1034 1008 705 560 560 560 560 560 560
26 C 13 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 987 673 644 560 560 560 560 560 560
27 C 14 без 
14.3
Производство на облекло 925 675 623 560 560 560 560 560 560
28 C 14,3 Производство на други трикотажни изделия 997 717 675 571 560 560 560 560 560
29 C 15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм 906 615 598 560 560 560 560 560 560
30 C 16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене 603 560 560 560 560 560 560 560 560
31 C 17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон 852 634 571 560 560 560 560 560 560
32 C, J 18, 58 
и 59
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители ;Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика 560 560 560 560 560 560 560 560 560
33 C 19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти 1763 1310 1034 756 882 560 958 967 560
34 C 20 Производство на химични продукти 870 680 560 560 560 560 560 560 560
35 C 21 Производство на лекарствени вещества и продукти 870 680 560 560 560 560 560 560 560
36 C 22 Производство на изделия от каучук и пластмаси 614 560 560 560 560 560 560 560 560
37 C 23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини 827 670 625 560 560 560 604 604 560
38 C 24 без 
24.5
Производство на основни метали 810 561 560 560 560 560 560 560 560
39 C 24.5 Леене на метали 769 561 560 560 560 560 560 560 560
40 C 25 без 
25.4
Производство на метални изделия, без машини и оборудване 769 560 560 560 560 560 560 560 560
41 C 26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти. 790 686 603 560 560 560 582 561 560
42 C 27 Производство на електрически съоръжения 790 686 603 560 560 560 582 561 560
43 C 28 без 
28.11;
25.4
Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси 862 592 560 560 560 560 560 560 560
44 C 28.11 Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни 987 623 623 560 560 560 560 560 560
45 C 29, 30 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили 1018 675 592 560 560 560 603 560 560
46 C 31 Производство на мебели 623 560 560 560 560 560 560 560 560
47 C 32 без 
32.5, 
33
Производство, некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 705 560 560 560 560 560 560 560 560
48 C 32.5 Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории) 929 697 560 560 560 560 560 560 560
49 D 35.1 Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия 987 779 738 560 560 560 644 613 560
50 D 35.2; 
49.5
Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт 1461 1008 958 581 560 560 700 772 560
51 D 35.3 Производство и разпределение на топлинна енергия 873 670 639 560 560 560 560 561 560
52 E 36, 37 Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води 810 727 655 560 560 560 560 560 560
53 E 38 без 
38.12 
и 
38.22;
39
Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 832 560 560 560 560 560 560 560 560
54 E 38.12 
и 
38.22
Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци 1013 842 758 623 597 560 665 623 608
55 F 41, 42 
без 
42.11 
и 
42.22,
43
Строителство на сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности 790 644 623 560 560 560 603 603 560
56 F 42.11 Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти 878 696 634 560 560 560 634 634 560
57 F 42.22 Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи 696 566 535 560 560 560 560 560 560
58 G 45, 46, 
47 без 
46.46,
47.73,
47.74
Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети 1299 1070 945 665 566 560 623 613 560
59 G 46.46,
47.73,
47.74
Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки 923 585 560 560 560 560 560 560 560
60 I 55, 56, 
79
Хотелиерство; Ресторантьорство; Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации 966 831 649 560 560 560 571 582 560
61 H 49.1, 
49.2, 
52 - 
само за 
жп 
транс-
порт
Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт; Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт 927 822 675 560 560 560 560 562 560
62 H 49.3, 
49.4
Друг пътнически сухопътен транспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване 845 650 577 560 560 560 560 560 560
63 H 50 Воден транспорт 1011 924 789 560 560 560 560 568 560
64 H 51 Въздушен транспорт 1201 1103 900 560 572 560 583 648 560
65 H 52, 
без жп 
транс-
порт
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт) 1038 973 760 560 560 560 560 560 560
66 H 53 Пощенски и куриерски дейности 560 560 560 560 560 560 560 560 560
67 J 60, 61 Радио- и телевизионна дейност; Далекосъобщения 933 817 700 560 560 560 585 585 560
68 K 64, 65, 
66
ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 1589 1008 756 560 560 560 560 581 560
69 J, L, M, N 62, 63, 
68, 69, 
70, 71, 
73, 74, 
77, 78, 
81, 82
Дейности в областта на информационните технологии; Информационни услуги; ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ; АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 1008 656 560 560 560 560 560 560 560
70 N 80 Дейности по охрана и разследване 848 592 560 560 560 560 560 560 560
71 M 72 Научноизследователска и развойна дейност 673 560 560 560 560 560 560 560 560
72 O 84 ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ 560 560 560 560 560 560 560 560 560
73 P 85 ОБРАЗОВАНИЕ 686 577 560 560 560 560 560 560 560
74 Q 86 без 
86.1, 
75
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА /без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите/; Ветеринарномедицинска дейност 1045 668 560 560 560 560 560 560 560
75 Q 86,1 Дейност на болници /без началник клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите/ 1336 987 650 560 560 560 560 560 560
76 Q 87, 88 Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване 560 560 560 560 560 560 560 560 560
77 R 90, 91, 
92, 93
КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ /за 93.12 Дейност на спортни клубове - без професионален спортист във футболен клуб/ 659 560 560 560 560 560 560 560 560
78 S, T 95, 96, 
97
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; Други персонални услуги; ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ; 560 560 560 560 560 560 560 560 560
79 S, U 94 без 
94.91,
99
Дейности на организации с нестопанска цел (без дейност на религиозни организации); Дейности на екстериториални организации и служби 896 630 560 560 560 560 560 560 560
80 R 93,12 Дейност на спортни клубове /само за професионален спортист във футболен клуб/     590            
81     Централен кооперативен съюз 665 582 560 560 560 560 560 560 560
82 Q 86 без 
86.1
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА /само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант/ 697 560 560            
83 Q 86,1 Дейност на болници /само за началник клиника/отделение / 1103                
84 Q 86,1 Дейност на болници /само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант/ 766 709 697            
85 S 94.91 Дейност на религиозни организации   560              

Приложение № 1 към чл. 9, ал.1, т. 1 от ЗБДОО 2018 (бюджетът на ДОО за 2018 г. е обнародван в ДВ, бр.99/12.12.2017 г.)
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2018 г.
(С налагане на административно увеличение от 3,9 % и минимална работна заплата за 2018 г. - 510.00 лв.)

Забележки:

1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.

2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.

3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите – приложение 2 към Заповед № РД01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика.

Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.

4. Минималният осигурителен доход не се прилага за общинските съветници, работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството и за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост.

5. Ред 80 се отнася само за професионалните футболисти, като минималният осигурителен доход за професионалните футболисти от група А и група Б се определя според квалификационна група 3 – техници и приложни специалисти.


ИД (ном. А31) ИД (код по 
НКИД)
Наименование на икономическа дейност Ръково-
дители
Специа-
листи
Техници и приложни специа- 
листи
Помощен админис-
тративен персонал
Персонал, зает с услуга за населението, търговията и охраната Квалифици- 
рани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство
Квалифици- 
рани работници и сродни на тях занаятчии
Машинни оператори и монтаж- 
ници
Професии, неизис- 
кващи специална квалифи- 
кация
        1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 А 01, 03 
без 
1.49
Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности;Рибно стопанство 1034 779 707 655 510 539 618 688 510
2 А 02 Горско стопанство 935 644 551 510 510 510 540 520 510
3 А 1,49 Отглеждане на други животни /пчеларство/ 755 709 673 592 510 510 557 510 510
4 B 05 Добив на въглища 901 738 699 510 510 510 699 635 510
5 B 06 Добив на нефт и природен газ 865 694 675 510 510 510 623 574 510
6 B 07 Добив на метални руди 926 770 682 510 510 510 674 582 510
7 B 08.11 Добив на строителни материали 705 555 510 520 520 510 603 555 520
8 B 08.11 Добив на декоративни скални материали 677 534 510 510 510 510 580 534 510
9 B 08.11 Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти 709 558 510 510 510 510 607 558 510
10 B 08.12 Добив на трошен камък, чакъл и пясък 890 740 639 510 510 510 587 587 510
11 B 08.12 Добив на глина и каолин 916 761 657 510 510 510 604 604 510
12 B 08.9 
и 09
Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива 712 561 510 510 510 510 610 561 510
13 C 10.1 
без 
10.12,
10.2
Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия 1486 982 784 594 510 510 636 531 510
14 C 10.12 Производство и преработка на месо от домашни птици 1226 1018 883 623 510 510 510 644 510
15 C 10.3 Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия 904 727 613 510 510 510 561 562 510
16 C 10.4 Производство на растителни и животински масла и мазнини 982 883 644 530 510 510 510 510 510
17 C 10.5 Производство на мляко и млечни продукти 1057 697 562 571 510 510 510 510 510
18 C 10.6 Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти 1247 1039 987 603 510 510 675 831 510
19 C 10.7 и 
10.8 
без 
10.81 и 
10.82
Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти 831 587 582 510 510 510 510 530 510
20 C 10.81 и 
10.82
Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия 1143 940 873 623 510 510 613 644 510
21 C 10.9 Производство на готови храни за животни 1122 987 894 655 510 510 675 675 510
22 C 11 без 
11.05,
11.06 и 
11.07
Производство на напитки 869 675 580 510 510 510 510 510 510
23 C 11.05 
и 
11.06
Производство на пиво и малц 821 696 639 510 510 510 530 510 510
24 C 11.07 Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води 935 790 717 510 510 510 510 511 510
25 C 12 Производство на тютюневи изделия 1034 1008 705 556 510 510 510 556 510
26 C 13 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 987 673 644 517 510 510 510 510 510
27 C 14 без 
14.3
Производство на облекло 925 675 623 510 510 510 510 510 510
28 C 14,3 Производство на други трикотажни изделия 997 717 675 571 510 510 510 510 510
29 C 15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм 906 615 598 510 510 510 510 510 510
30 C 16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене 603 510 510 510 510 510 510 510 510
31 C 17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон 852 634 571 510 510 510 530 510 510
32 C, J 18, 58 
и 59
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители ;Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика 510 510 510 510 510 510 510 510 510
33 C 19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти 1763 1310 1034 756 882 510 958 967 556
34 C 20 Производство на химични продукти 870 680 510 510 510 510 510 510 510
35 C 21 Производство на лекарствени вещества и продукти 870 680 510 510 510 510 510 510 510
36 C 22 Производство на изделия от каучук и пластмаси 614 510 510 510 510 510 510 510 510
37 C 23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини 827 670 625 510 510 510 604 604 510
38 C 24 без 
24.5
Производство на основни метали 810 561 520 510 510 510 510 510 510
39 C 24.5 Леене на метали 769 561 540 510 510 510 510 510 510
40 C 25 без 
25.4
Производство на метални изделия, без машини и оборудване 769 520 510 510 510 510 510 510 510
41 C 26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти. 790 686 603 510 510 510 582 561 510
42 C 27 Производство на електрически съоръжения 790 686 603 510 510 510 582 561 510
43 C 28 без 
28.11;
25.4
Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси 862 592 530 510 510 510 510 510 510
44 C 28.11 Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни 987 623 623 510 510 510 540 530 510
45 C 29, 30 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили 1018 675 592 510 510 510 603 510 510
46 C 31 Производство на мебели 623 510 510 510 510 510 510 510 510
47 C 32 без 
32.5, 
33
Производство, некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 705 510 510 510 510 510 510 510 510
48 C 32.5 Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории) 929 697 510 510 510 510 510 523 510
49 D 35.1 Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия 987 779 738 510 510 510 644 613 510
50 D 35.2; 
49.5
Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт 1461 1008 958 581 510 510 700 772 510
51 D 35.3 Производство и разпределение на топлинна енергия 873 670 639 510 510 510 510 561 510
52 E 36, 37 Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води 810 727 655 510 510 510 551 510 510
53 E 38 без 
38.12 
и 
38.22;
39
Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 832 510 510 510 510 510 510 510 510
54 E 38.12 
и 
38.22
Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци 1013 842 758 623 597 510 665 623 608
55 F 41, 42 
без 
42.11 
и 
42.22,
43
Строителство на сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности 790 644 623 510 510 510 603 603 510
56 F 42.11 Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти 878 696 634 510 510 510 634 634 510
57 F 42.22 Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи 696 566 535 510 510 510 510 510 510
58 G 45, 46, 
47 без 
46.46,
47.73,
47.74
Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети 1299 1070 945 665 566 510 623 613 510
59 G 46.46,
47.73,
47.74
Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки 923 585 510 510 510 510 510 510 510
60 I 55, 56, 
79
Хотелиерство; Ресторантьорство; Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации 966 831 649 525 510 510 571 582 510
61 H 49.1, 
49.2, 
52 - 
само за 
жп 
транс-
порт
Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт; Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт 927 822 675 510 510 510 510 562 510
62 H 49.3, 
49.4
Друг пътнически сухопътен транспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване 845 650 577 510 510 510 510 510 510
63 H 50 Воден транспорт 1011 924 789 510 510 510 511 568 510
64 H 51 Въздушен транспорт 1201 1103 900 560 572 510 583 648 510
65 H 52, 
без жп 
транс-
порт
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт) 1038 973 760 510 510 510 536 510 510
66 H 53 Пощенски и куриерски дейности 520 510 510 510 510 510 510 510 510
67 J 60, 61 Радио- и телевизионна дейност; Далекосъобщения 933 817 700 536 536 510 585 585 510
68 K 64, 65, 
66
ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 1589 1008 756 556 510 510 510 581 510
69 J, L, M, N 62, 63, 
68, 69, 
70, 71, 
73, 74, 
77, 78, 
81, 82
Дейности в областта на информационните технологии; Информационни услуги; ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ; АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 1008 656 528 510 510 510 510 510 510
70 N 80 Дейности по охрана и разследване 848 592 510 510 510 510 510 510 510
71 M 72 Научноизследователска и развойна дейност 673 510 510 510 510 510 510 510 510
72 O 84 ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ 510 510 510 510 510 510 510 510 510
73 P 85 ОБРАЗОВАНИЕ 686 577 510 510 510 510 510 510 510
74 Q 86 без 
86.1, 
75
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА /без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите/; Ветеринарномедицинска дейност 1045 668 510 510 510 510 510 510 510
75 Q 86,1 Дейност на болници /без началник клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите/ 1336 987 650 523 510 510 510 510 510
76 Q 87, 88 Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване 510 510 510 510 510 510 510 510 510
77 R 90, 91, 
92, 93
КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ /за 93.12 Дейност на спортни клубове - без професионален спортист във футболен клуб/ 659 510 510 510 510 510 510 510 510
78 S, T 95, 96, 
97
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; Други персонални услуги; ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ; 510 510 510 510 510 510 510 510 510
79 S, U 94 без 
94.91,
99
Дейности на организации с нестопанска цел (без дейност на религиозни организации); Дейности на екстериториални организации и служби 896 630 510 510 510 510 510 510 510
80 R 93,12 Дейност на спортни клубове /само за професионален спортист във футболен клуб/     590            
81     Централен кооперативен съюз 665 582 520 510 510 510 510 510 510
82 Q 86 без 
86.1
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА /само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант/ 697 534 510            
83 Q 86,1 Дейност на болници /само за началник клиника/отделение / 1103                
84 Q 86,1 Дейност на болници /само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант/ 766 709 697            
85 S 94.91 Дейност на религиозни организации   510              

Приложение № 1 към чл. 9, ал.1, т. 1 от ЗБДОО 2017 (бюджетът на ДОО за 2017 г. е обнародван в ДВ, бр.98/09.12.2016 г.)
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2017 г.
(запазване на нивата от 2016 г. с приравняване на минимална работна заплата за 2017 г. 460,00 лв)


Нарас-
тване на средния МОД 2017 г. спрямо 2016 г.
ИД (ном. А31) ИД (код по
НКИД)
Наименование на икономическа дейност Ръково-
дители
Специа-
листи
Техници и приложни специа-
листи
Помощен админис-
тративен персонал
Персонал, зает с услуга за населението, търговията и охраната Квалифици-
рани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство
Квалифици-
рани работници и сродни на тях занаятчии
Машинни оператори и монтаж-
ници
Професии, неизис-
кващи специална квалифи-
кация
          1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2,4% А 01, 03
без
1.49
Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности;Рибно стопанство 995 750 680 630 460 519 595 662 460
2 3,1% А 02 Горско стопанство 900 620 530 480 460 460 520 500 460
3 2,6% А 1,49 Отглеждане на други животни /пчеларство/ 727 628 648 570 460 460 536 460 460
4 0,3% B 05 Добив на въглища 867 710 673 484 460 460 673 611 460
5 1,2% B 06 Добив на нефт и природен газ 833 668 650 460 460 460 600 552 460
6 0,9% B 07 Добив на метални руди 891 741 656 471 460 460 649 560 460
7 0,1% B 08.11 Добив на строителни материали 679 534 485 500 500 460 580 534 500
8 3,1% B 08.11 Добив на декоративни скални материали 652 514 466 460 460 460 558 514 460
9 2,4% B 08.11 Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти 682 537 488 460 460 460 584 537 460
10 1,4% B 08.12 Добив на трошен камък, чакъл и пясък 857 712 615 460 460 460 565 565 460
11 2,9% B 08.12 Добив на глина и каолин 822 732 632 465 460 460 581 581 460
12 1,9% B 08.9
и 09
Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива 685 540 490 460 460 460 587 540 460
13 3,6% C 10.1
без
10.12,
10.2
Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия 1430 945 755 572 460 460 612 511 460
14 2,0% C 10.12 Производство и преработка на месо от домашни птици 1180 980 850 600 460 460 470 620 460
15 4,3% C 10.3 Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия 870 700 590 470 460 460 540 541 460
16 1,7% C 10.4 Производство на растителни и животински масла и мазнини 945 850 620 510 460 460 470 470 460
17 2,2% C 10.5 Производство на мляко и млечни продукти 1017 671 541 550 480 460 480 480 460
18 0,5% C 10.6 Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти 1200 1000 950 580 460 460 650 800 460
19 4,9% C 10.7 и
10.8
без
10.81 и
10.82
Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти 800 565 560 460 460 460 460 510 460
20 2,5% C 10.81 и
10.82
Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия 1100 905 840 600 460 460 590 620 460
21 1,9% C 10.9 Производство на готови храни за животни 1080 950 860 630 460 460 650 650 460
22 4,7% C 11 без
11.05,
11.06 и
11.07
Производство на напитки 836 650 558 460 460 460 460 460 460
23 0,3% C 11.05
и
11.06
Производство на пиво и малц 790 670 615 460 460 460 510 490 460
24 2,2% C 11.07 Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води 900 760 690 485 460 460 480 492 460
25 1,5% C 12 Производство на тютюневи изделия 995 970 679 535 460 460 460 535 460
26 7,4% C 13 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 950 648 620 498 460 460 460 460 460
27 6,0% C 14 без
14.3
Производство на облекло 890 650 600 480 460 460 460 460 460
28 3,1% C 14,3 Производство на други трикотажни изделия 960 690 650 550 460 460 460 460 460
29 8,5% C 15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм 872 592 576 475 460 460 460 460 460
30 5,5% C 16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене 580 470 460 460 460 460 460 460 460
31 2,7% C 17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон 820 610 550 460 460 460 510 470 460
32 7,1% C, J 18, 58
и 59
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители ;Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика 485 460 460 460 460 460 460 460 460
33 0,0% C 19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти 1697 1261 995 728 849 460 922 931 535
34 3,2% C 20 Производство на химични продукти 837 654 478 460 460 460 471 460 460
35 1,7% C 21 Производство на лекарствени вещества и продукти 837 654 478 460 460 460 471 460 460
36 8,9% C 22 Производство на изделия от каучук и пластмаси 591 460 460 460 460 460 460 460 460
37 2,0% C 23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини 796 645 602 460 460 460 581 581 460
38 1,3% C 24 без
24.5
Производство на основни метали 780 540 500 460 460 460 460 460 460
39 4,3% C 24.5 Леене на метали 740 540 520 460 460 460 460 460 460
40 5,2% C 25 без
25.4
Производство на метални изделия, без машини и оборудване 740 500 470 460 460 460 460 460 460
41 1,1% C 26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти. 760 660 580 460 460 460 560 540 460
42 1,3% C 27 Производство на електрически съоръжения 760 660 580 460 460 460 560 540 460
43 1,0% C 28 без
28.11;
25.4
Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси 830 570 510 460 460 460 480 470 460
44 0,7% C 28.11 Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни 950 600 600 490 460 460 520 510 460
45 2,7% C 29, 30 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили 980 650 570 460 460 460 580 460 460
46 5,2% C 31 Производство на мебели 600 475 460 460 460 460 460 460 460
47 7,1% C 32 без
32.5,
33
Производство, некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 679 460 460 460 460 460 460 460 460
48 5,8% C 32.5 Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории) 894 671 460 460 460 460 460 503 460
49 0,6% D 35.1 Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия 950 750 710 460 460 460 620 590 460
50 0,0% D 35.2;
49.5
Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт 1406 970 922 559 485 460 674 743 485
51 1,1% D 35.3 Производство и разпределение на топлинна енергия 840 645 615 460 460 460 490 540 460
52 1,2% E 36, 37 Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води 780 700 630 460 460 460 530 460 460
53 7,9% E 38 без
38.12
и
38.22;
39
Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 801 485 471 460 460 460 460 460 460
54 0,0% E 38.12
и
38.22
Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци 975 810 730 600 575 460 640 600 585
55 3,3% F 41, 42
без
42.11
и
42.22,
43
Строителство на сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности 760 620 600 460 460 460 580 580 460
56 1,9% F 42.11 Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти 845 670 610 460 460 460 610 610 460
57 5,4% F 42.22 Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи 670 545 515 460 460 460 460 460 460
58 0,0% G 45, 46,
47 без
46.46,
47.73,
47.74
Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети 1250 1030 910 640 545 460 600 590 470
59 2,6% G 46.46,
47.73,
47.74
Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки 888 563 471 460 460 460 460 460 460
60 2,7% I 55, 56,
79
Хотелиерство; Ресторантьорство; Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации 930 800 625 505 460 460 550 560 460
61 1,0% H 49.1,
49.2,
52 -
само за
жп
транс-
порт
Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт; Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт 892 791 650 460 460 460 460 541 460
62 1,4% H 49.3,
49.4
Друг пътнически сухопътен транспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване 813 626 555 460 460 460 463 463 460
63 0,9% H 50 Воден транспорт 973 889 759 483 460 460 492 547 460
64 0,0% H 51 Въздушен транспорт 1156 1062 866 539 551 460 561 624 488
65 1,4% H 52,
без жп
транс-
порт
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт) 999 936 731 460 460 460 516 460 460
66 8,4% H 53 Пощенски и куриерски дейности 500 490 460 460 460 460 460 460 460
67 0,0% J 60, 61 Радио- и телевизионна дейност; Далекосъобщения 898 786 674 516 516 460 563 563 460
68 0,5% K 64, 65,
66
ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 1529 970 728 535 460 460 460 559 460
69 3,0% J, L, M, N 62, 63,
68, 69,
70, 71,
73, 74,
77, 78,
81, 82
Дейности в областта на информационните технологии; Информационни услуги; ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ; АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 970 631 508 460 460 460 460 460 460
70 9,0% N 80 Дейности по охрана и разследване 816 570 470 460 460 460 460 460 460
71 3,2% M 72 Научноизследователска и развойна дейност 648 465 460 460 460 460 460 460 460
72 7,5% O 84 ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ 478 460 460 460 460 460 460 460 460
73 2,6% P 85 ОБРАЗОВАНИЕ 660 555 465 460 460 460 460 460 460
74 3,2% Q 86 без
86.1,
75
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА /без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите/; Ветеринарномедицинска дейност 1006 643 460 460 460 460 460 460 460
75 2,2% Q 86,1 Дейност на болници /без началник клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите/ 1286 950 626 503 460 470 481 481 460
76 9,5% Q 87, 88 Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване 460 460 460 460 460 460 460 460 460
77 7,8% R 90, 91,
92, 93
КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ /за 93.12 Дейност на спортни клубове - без професионален спортист във футболен клуб/ 634 460 460 460 460 460 460 460 460
78 8,4% S, T 95, 96,
97
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; Други персонални услуги; ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ; 480 460 460 460 460 460 460 460 460
79 3,5% S, U 94 без
94.91,
99
Дейности на организации с нестопанска цел (без дейност на религиозни организации); Дейности на екстериториални организации и служби 862 606 460 460 460 460 460 460 460
80 0,0% R 93,12 Дейност на спортни клубове /само за професионален спортист във футболен клуб/     568            
81 6,6%     Централен кооперативен съюз 640 560 500 460 460 460 460 460 460
82 1,6% Q 86 без
86.1
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА /само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант/ 671 514 460            
83 0,0% Q 86,1 Дейност на болници /само за началник клиника/отделение / 1062                
84 0,0% Q 86,1 Дейност на болници /само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант/ 737 682 671            
85 9,5% S 94.91 Дейност на религиозни организации   460              

Приложение № 1 към чл. 8, ал.1, т. 1 от ЗБДОО 2016
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2016 г.
(с налагане на административно увеличение от 7,5% за дейностите без постигнати споразумения и минимална работна заплата за 2016 г. 420,00 лв.)


ИД (ном. А31) ИД (код по 
НКИД)
Наименование на икономическа дейност Ръково- 
дители
Специа- 
листи
Техници и приложни специа- 
листи
Помощен админис- 
тративен персонал
Персонал, зает с услуга за населението, търговията и охраната Квалифици- 
рани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство
Квалифици- 
рани работници и сродни на тях занаятчии
Машинни оператори и монтаж- 
ници
Професии, неизис- 
кващи специална квалифи- 
кация
        1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 А 01, 03 
без 
1.49
Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности;Рибно стопанство 995 750 680 630 460 519 595 662 421
2 А 02 Горско стопанство 900 620 530 480 450 420 520 500 420
3 А 1,49 Отглеждане на други животни /пчеларство/ 727 628 648 570 458 458 536 458 420
4 B 05 Добив на въглища 867 710 673 484 420 420 673 611 450
5 B 06 Добив на нефт и природен газ 833 668 650 435 435 420 600 552 435
6 B 07 Добив на метални руди 891 741 656 471 420 420 649 560 420
7 B 08.11 Добив на строителни материали 679 534 485 500 500 420 580 534 500
8 B 08.11 Добив на декоративни скални материали 652 514 466 420 420 420 558 514 420
9 B 08.11 Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти 682 537 488 423 423 420 584 537 423
10 B 08.12 Добив на трошен камък, чакъл и пясък 857 712 615 452 421 420 565 565 421
11 B 08.12 Добив на глина и каолин 822 732 632 465 431 420 581 581 431
12 B 08.9 
и 09
Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива 685 540 490 425 425 420 587 540 425
13 C 10.1 
без 
10.12, 
10.2
Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия 1430 945 755 572 427 420 612 511 420
14 C 10.12 Производство и преработка на месо от домашни птици 1180 980 850 600 420 450 470 620 430
15 C 10.3 Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия 870 700 590 470 420 420 540 541 420
16 C 10.4 Производство на растителни и животински масла и мазнини 945 850 620 510 460 420 470 470 422
17 C 10.5 Производство на мляко и млечни продукти 1017 671 541 550 480 422 480 480 430
18 C 10.6 Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти 1200 1000 950 580 440 420 650 800 450
19 C 10.7 и 
10.8 
без 
10.81 и 
10.82
Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти 800 565 560 455 420 420 455 510 425
20 C 10.81 и 
10.82
Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия 1100 905 840 600 422 422 590 620 422
21 C 10.9 Производство на готови храни за животни 1080 950 860 630 422 440 650 650 430
22 C 11 без 
11.05, 
11.06 и 
11.07
Производство на напитки 836 650 558 420 420 420 420 441 420
23 C 11.05 
и 
11.06
Производство на пиво и малц 790 670 615 433 423 420 510 490 422
24 C 11.07 Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води 900 760 690 485 420 420 480 492 420
25 C 12 Производство на тютюневи изделия 995 970 679 535 438 420 460 535 420
26 C 13 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 950 648 620 498 420 420 420 420 420
27 C 14 без 
14.3
Производство на облекло 890 650 600 480 420 420 440 425 420
28 C 14,3 Производство на други трикотажни изделия 960 690 650 550 420 420 450 445 425
29 C 15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм 872 592 576 475 420 420 420 420 420
30 C 16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене 580 470 460 420 420 420 440 440 420
31 C 17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон 820 610 550 430 420 420 510 470 420
32 C, J 18, 58 
и 59
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители ;Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика 485 438 420 420 420 420 420 420 420
33 C 19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти 1697 1261 995 728 849 420 922 931 535
34 C 20 Производство на химични продукти 837 654 478 420 420 420 471 455 420
35 C 21 Производство на лекарствени вещества и продукти 837 654 478 420 420 420 471 455 420
36 C 22 Производство на изделия от каучук и пластмаси 591 420 420 420 420 420 420 420 420
37 C 23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини 796 645 602 420 420 420 581 581 420
38 C 24 без 
24.5
Производство на основни метали 780 540 500 420 420 420 460 460 420
39 C 24.5 Леене на метали 740 540 520 420 420 420 440 440 420
40 C 25 без 
25.4
Производство на метални изделия, без машини и оборудване 740 500 470 420 420 420 435 435 420
41 C 26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти. 760 660 580 420 420 420 560 540 420
42 C 27 Производство на електрически съоръжения 760 660 580 420 420 420 560 540 420
43 C 28 без 
28.11; 
25.4
Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси 830 570 510 420 420 420 480 470 420
44 C 28.11 Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни 950 600 600 490 420 420 520 510 420
45 C 29, 30 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили 980 650 570 420 420 420 580 460 420
46 C 31 Производство на мебели 600 475 450 420 420 420 440 440 420
47 C 32 без 
32.5, 
33
Производство, некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 679 460 438 420 420 420 420 420 420
48 C 32.5 Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории) 894 671 420 420 420 420 447 503 420
49 D 35.1 Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия 950 750 710 440 420 420 620 590 420
50 D 35.2; 
49.5
Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт 1406 970 922 559 485 420 674 743 485
51 D 35.3 Производство и разпределение на топлинна енергия 840 645 615 430 420 420 490 540 420
52 E 36, 37 Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води 780 700 630 460 430 420 530 460 420
53 E 38 без 
38.12 
и 
38.22; 
39
Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 801 485 471 420 420 420 426 420 420
54 E 38.12 
и 
38.22
Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци 975 810 730 600 575 420 640 600 585
55 F 41, 42 
без 
42.11 
и 
42.22, 
43
Строителство на сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности 760 620 600 420 420 420 580 580 420
56 F 42.11 Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти 845 670 610 445 420 420 610 610 420
57 F 42.22 Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи 670 545 515 425 420 420 420 460 420
58 G 45, 46, 
47 без 
46.46, 
47.73, 
47.74
Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети 1250 1030 910 640 545 440 600 590 470
59 G 46.46, 
47.73, 
47.74
Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки 888 563 471 420 420 420 420 440 420
60 I 55, 56, 
79
Хотелиерство; Ресторантьорство; Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации 930 800 625 505 450 420 550 560 420
61 H 49.1, 
49.2, 
52 - 
само за 
жп 
транс- 
порт
Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт; Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт 892 791 650 436 436 420 458 541 436
62 H 49.3, 
49.4
Друг пътнически сухопътен транспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване 813 626 555 420 420 420 463 463 420
63 H 50 Воден транспорт 973 889 759 483 427 420 492 547 427
64 H 51 Въздушен транспорт 1156 1062 866 539 551 420 561 624 488
65 H 52, 
без жп 
транс- 
порт
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт) 999 936 731 446 446 420 516 446 446
66 H 53 Пощенски и куриерски дейности 500 490 420 420 420 420 420 420 420
67 J 60, 61 Радио- и телевизионна дейност; Далекосъобщения 898 786 674 516 516 420 563 563 448
68 K 64, 65, 
66
ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 1529 970 728 535 420 420 438 559 420
69 J, L, M, N 62, 63, 
68, 69, 
70, 71, 
73, 74, 
77, 78, 
81, 82
Дейности в областта на информационните технологии; Информационни услуги; ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ; АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 970 631 508 420 420 420 420 420 420
70 N 80 Дейности по охрана и разследване 816 570 470 420 420 420 420 420 420
71 M 72 Научноизследователска и развойна дейност 648 465 420 420 420 420 420 420 420
72 O 84 ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ 478 420 420 420 420 420 420 420 420
73 P 85 ОБРАЗОВАНИЕ 660 555 465 420 420 420 420 420 420
74 Q 86 без 
86.1, 
75
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА /без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите/; Ветеринарномедицинска дейност 1006 643 420 420 420 420 420 420 420
75 Q 86,1 Дейност на болници /без началник клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите/ 1286 950 626 503 420 470 481 481 420
76 Q 87, 88 Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване 420 420 420 420 420 420 420 420 420
77 R 90, 91, 
92, 93
КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ /за 93.12 Дейност на спортни клубове - без професионален спортист във футболен клуб/ 634 438 420 420 420 420 420 420 420
78 S, T 95, 96, 
97
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; Други персонални услуги; ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ; 480 460 420 420 420 420 420 420 420
79 S, U 94 без 
94.91, 
99
Дейности на организации с нестопанска цел (без дейност на религиозни организации); Дейности на екстериториални организации и служби 862 606 448 420 420 420 420 420 420
80 R 93,12 Дейност на спортни клубове /само за професионален спортист във футболен клуб/     568            
81     Централен кооперативен съюз 640 560 500 420 420 420 420 420 420
82 Q 86 без 
86.1
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА /само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант/ 671 514 425            
83 Q 86,1 Дейност на болници /само за началник клиника/отделение / 1062                
84 Q 86,1 Дейност на болници /само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант/ 737 682 671            
85 S 94.91 Дейност на религиозни организации   420            

Карта на сайта

InBalance News - Карта на сайта

Станете автор в InBalance News

♦ Вие сте експерт и можете да споделите своя опит и знания като анализирате и коментирате специфични счетоводни, правни, икономически въпроси. 

♦ Вие сте упълномощен представител на банкова институция и желаете да представите банкови продукти и услуги за бизнес клиенти.

♦ Вие разработвате и предлагате IT системи за управление на бизнеса или просто искате да разкажете за най-новите тенденции в счетоводния или ERP софтуер.

♦ Вие организирате семинари и обучения, тясно свързани с правенето на бизнес във всеки един аспект - правни и счетоводни, мениджмънт и HR, маркетинг и реклама.

♦ Вие искате да разкажете за благотворителна кауза на Вашата бизнес организация или да отправите покана за организирано от Вас корпоративно събитие.

Станете част от екипа на InBalance News като ни изпратите кратко Ваше представяне, Ваша статия (материалът няма да бъде публикуван в сайта без Ваше съгласие) или линк към Ваши публикации в други електронни медии или блогове. Използвайте формата за контакт, за да заявите желанието си да се присъедините към Авторите в news.inbalance.bg. След като бъде разгледан и одобрен от администратор, специалният Ви профил ще бъде активиран и ще получите съобщение с потребителско име и парола за достъп, както и подробни указания как да публикувате в сайта. За Ваше улеснение същите тези указания ще намерите и тук.

За информация по всички възникнали от Ваша страна въпроси, свързани с news.inbalance.bg, можете да използвате посочените по-долу данни за контакт:

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

тел.: +359 32 266660

Лице за контакт: Веселина Енчева

 

Условия за ползване

Настоящите Условия за ползване се отнасят до сайта Inbalance.bg, който се намира на адрес http://news.inbalance.bg. Използването на този сайт удостоверява Вашето съгласие с условията, което влиза в сила от първото му посещение. Ако не сте съгласни с описаните по-долу условия, моля да не ползвате и посещавате този сайт. Условията за ползване представляват споразумение с правнообвързваща сила между Вас и Inbalance.bg по отношение на използването на сайта от Ваша страна. Важно е да отделите време и да ги прочетете внимателно. 

I. Общи разпоредби 

Потребителите получават правото да използват услугите на сайта само за лични и нетърговски цели.

При използване на този сайт Вие приемате и се съгласявате с най-актуалната версия на Условията за ползване на сайта. Ако не сте съгласни с което и да било от условията, споменати тук, Вие не би трябвало да ползвате и да посещавате този сайт. Inbalance.bg си запазва правото да променя настоящите Условия за ползване без да се задължава предварително да уведоми потребителите за такава промяна . Условията за ползване са в сила от момента на тяхното публикуване в настоящия сайт. За всички неуредени с настоящите Условия за ползване въпроси се прилага действащото българско законодателство. 

ІІ. Задължения и отговорности на потребителя 

Потребителят е съгласен и се задължава да ползва услугите на сайта само за законосъобразни цели. С приемането на настоящите условия за ползване Вие декларирате и се съгласявате, че използването на предоставяните услуги е изцяло на Ваш риск и отговорност.

Потребителят се задължава да не зарежда, публикува, предлага или предава за публикуване по какъвто и да било начин материали (в това число, но не само, текст, звук, видео, аудио файлове, снимки, съобщения, коментари, статии, препратки към други сайтове и др.):

- противоречащи на българското законодателство, приложими чужди и международни закони, както и на настоящите Условия за ползване;

- съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, вулгарно, неприлично или клеветящо съдържание, нарушаващи конфиденциалността на трети лица, обиждащи расова, етническа или социална принадлежност, с порнографско или каквото и да било друго съдържание, застрашаващо нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица, както и нарушаващи интернет етикета, правилата на морала и добрите нрави;

- чието съдържание нарушава права и свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;

- които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;

- с подвеждащ характер, заблуждаващ другите потребители и/или администрацията на сайта за самоличността на автора на материала;

- които няма право да разпространява по закон или в резултат на други договорни отношения (например, представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация);

- нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго право на собственост;

- съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване.

ІІІ. Задължения и отговорности на Inbalance.bg 

Администраторите на Inbalance.bg правят всичко възможно, за да поддържат на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Inbalance.bg не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Inbalance.bg за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица. Информацията и материалите по дадена тема не следва да се разглеждат като представени от позицията на "последна инстанция". Inbalance.bg не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

Екипът на Inbalance.bg  не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт. Inbalance.bg  и отделни оторизирани служители не могат да носят отговорност в случай на загуби или други неблагоприятни последици за лица или организации, действали или въздържали се от действие в резултат на информация, поместена в сайта или в e-mail бюлетините.

Администраторите на сайта си запазват правото да отстранят потребителски профили или публикуван материал, които по своя преценка считат за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия. 

ІV. Авторски права 

Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. 

Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипер-връзка към неговия интернет адрес. 

V. Конфиденциалност и лични данни на потребителите

Използването на част от услугите, предоставяни от сайта, е възможно само след предварителна регистрация, създаване на потребителски профил и въвеждане на потребителското име и паролата. За тази цел Вие може да бъдете помолени да въведете лична информация. Информацията ще бъде използвана само за целите, за които ще бъде поискана и в съответствие с правилата за конфиденциалност. Ние няма да продаваме или предаваме информацията на трети лица без Вашето съгласие. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато потребителят лично е подал данните в полета с публична информация и когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

VІ. Приложимо законодателство

За тези Условия ще бъдат приложими разпоредбите на законодателството на Република България. Възникналите спорове ще бъдат обект на юрисдикцията на българските съдилища. Потребителите, които влизат в сайта от други страни, го правят доброволно и отговарят за спазването на българските закони.

VІІ. Основни понятия

По смисъла на настоящите Условия за ползване изброените по-долу понятия са използвани със следното значение:

·      ПОТРЕБИТЕЛ е всяко физическо и/или юридическо лице, което използва някоя от услугите на сайта. 

·      УСЛУГА/И са: 

-  получаване на достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта; 

-  възможност за участие чрез коментари в сайта; 

-  възможност за създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава безплатен достъп до информационните ресурси на сайта, както и при определени условия достъп до административната част за публикуване на материали (Забележка: Последната опция е възможна след предварително одобрение от администратор.);

-  получаване на email бюлетини от регистрираните потребители на сайта.

 

·      АДМИНИСТРАТОРИ са оторизирани от Inbalance.bg лица, осъществяващи управление и поддръжка на сайта.

 

 

Абонамент чрез RSS

Категории

InBalance

Следвай ни

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Google+ Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Популярни тагове